Study module

Show study events
SOPT1213A Erojen ja eriarvoisuuksien sosiologia, 5 ECTS cr. 
Code SOPT1213A  Validity 01.01.1950 -
Name Erojen ja eriarvoisuuksien sosiologia  Abbreviation Erojen ja eriar 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0417 Sosiology 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- eritellä sosiologiassa käytettyjä teoreettisia keskusteluita eroista ja eriarvoisuudesta
- jäsentää sosiologisesti, miten eronteot kuten sukupuoli, etnisyys, kykyisyys ja luokka rakentuvat ja miten niitä ylläpidetään sekä millaisia vaikutuksia niillä on yksilöiden ja ihmisryhmien toimintamahdollisuuksiin
- hyödyntää erilaisia teoreettisia lähestymistapoja yhteiskunnallisten erojen ja eriarvoisuuden analysoimiseen.

 
Contents 

Opintojakson tavoitteena on tarkastella eriarvoistavia yhteiskunnallisia rakenteita ja käytäntöjä risteävien erojen ja erontekojen näkökulmasta. Opintojakson lähtökohtana on, että yksilöiden ja ihmisryhmien väliset erot eivät ole neutraaleja tosiasioita, vaan ne syntyvät kulttuurisissa prosesseissa, joihin kietoutuu vallan ja hallinnan kysymyksiä. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu sosiologian tieteenalalla eri aikoina käytyyn keskusteluun ihmisten ja ihmisryhmien välisistä eroista, valtasuhteista ja oikeudenmukaisuudesta.

 
Methods 

Itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen.

 
Requirements 

Suoritetaan itsenäisesti lukemalla kirjallisuus ja suorittamalla kirjallisuustentti (EXAM) tai oppimistehtävä. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös kirjapiirimuotoisena ryhmätyönä. Mahdollisista korvaavista opintokokonaisuuksista ilmoitetaan erikseen.

 
More literature information and extra material 

Suoritetaan joko kohta a tai b.

a)
Göran Therborn (2014) Eriarvoisuus tappaa.
Beverley Skeggs (2014) Elävä luokka.

b)
Sara Ahmed (2018) Tunteiden kulttuuripolitiikka.
Stuart Hall (2019) Mitä on tekeillä? Esseitä vallasta, uusliberalismista ja monikulttuurisuudesta.


In English: Choose one of the following packages:

a)
Göran Therborn (2013) The Killing Fields of Inequality.
Beverly Skeggs (2004) Class, self, culture.

b)
Sara Ahmed (2014) The Cultural Politics of Emotion.
Stuart Hall (2021) Selected Writings on Race and Difference.

 
Evaluation 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Sociology of Differences and Inequalities  Exam / Mid-term Exam  Veera Kinnunen  01.08.21 -31.07.22