Opintojakso

Hae opetus/tentit
XNTU1500 Sukupuolentutkimus, 25 op 
Koodi XNTU1500  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Sukupuolentutkimus  Lyhenne Sukupuolentutki 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0443 Sukupuolentutkimus 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Päivi Naskali 

Kuvaus:
Tavoite 

Tervetuloa opiskelemaan sukupuolentutkimusta!

Sukupuolentutkimuksen opintoja voivat suorittaa Lapin yliopiston kaikkien tiedekuntien perus- ja jatkotutkinnon opiskelijat. Valittavana on suppea (25 op perusopinnot) tai laaja (25 op perusopinnot + 35 op aineopinnot) sivuaine sekä syventäviä opintoja (40 op).

Opintokokonaisuutta suorittaessasi voit valita opintojaksojen suoritusjärjestyksen itse. Opinnot on kuitenkin hyvä aloittaa syyslukukaudella järjestettävällä XNTU1501 Johdanto sukupuolentutkimukseen -luentokurssilla (3 op) ja siihen liittyvällä lukupiirillä (2 op). Halutessasi voit myös valita opetustarjonnasta yksittäisiä opintojaksoja. Tarjolla on lisäksi englanninkielinen opintokokonaisuus (15 op), jonka kursseilla pääset keskustelemaan yliopiston vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Opinnoissa on käytettävissä erilaisia suoritusmuotoja kuten luennot, tentit, esseet, opintopiirit, seminaarit ja verkkokurssit. Huomaathan, että kaikki opintojaksot lukuun ottamatta XNTU1501 johdantokurssia ja XNTU1517 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt -kurssia voi suorittaa vastuuhenkilön kanssa sovittavalla esseellä. Mikäli opintojaksosta kuitenkin järjestetään kontaktiopetusta, suositellaan sitä ensisijaisena suoritusmuotona.

 

Suoritustapojen ohjeistusta
1. Oppimispäiväkirjan ideana on omien luentomuistiinpanojen analysointi (ei siis muistiinpanojen kopioiminen suoraan oppimispäiväkirjaan). Tarkoituksena on, että opiskelija työstää luennoilla ja ryhmäkeskusteluissa esiin tulleita ajatuksia ja kysymyksiä ja etsii niiden tueksi muuta lähdekirjallisuutta ja materiaalia. Oppimispäiväkirjoissa on mahdollista valottaa käsiteltyjä teemoja yhteiskunnallisten ja kokemuksellisten esimerkkien kautta. Voit valita, haluatko kommentoida kurssia kokonaisuudessaan vai haluatko keskittyä mielestäsi kiinnostaviin teemoihin.

2. Essee on kirjoitelma, jossa tuotetaan oma näkökulma johonkin rajattuun teemaan. Essee ei ole lähdekirjallisuuden referointia, vaan sen tulee pohjautua lähdekirjallisuuteen ja viedä siihen tukeutuen keskustelua aiheesta eteenpäin. Tekstissä tulee aina mainita lähdeviitteellä, milloin jokin lausuma on suora lainaus tai referaatti jonkun toisen kirjoittajan esittämistä ajatuksista (esim. Vuori 1992). Lähdekirjallisuuden käytöstä kannattaa lukea esimerkiksi Sukupuolentutkimus-lehden lähdeviitteiden merkitsemistä koskevat ohjeet.

Laadi essee pienimuotoisen tutkielman muotoon. Anna esseelle nimi, laadi sisällysluettelo ja aloita johdannolla. Johdannossa kerrot esseen aiheen, perustelet aiheen valintaa lukijalle henkilökohtaisella kiinnostuksella ja/tai yhteiskunnallisella/ tieteellisellä tärkeydellä ja kuvaat esseen rakennetta. Tämän jälkeen jäsennä essee muutamaan alalukuun, joissa tarkastelet valitsemaasi teemaa eri näkökulmista. Pohdi keskeisiä käsitteitä sopivassa yhteydessä ja hyödynnä muuta aihetta koskevaa kirjallisuutta. Nosta esiin erilaisia tulkintoja ja teemaan liittyviä kokemuksellisia havaintoja tai ajankohtaisia keskusteluja. Esitä myös kritiikkiä, mutta muista perustella näkemyksesi. Loppupohdinnassa voit pohtia teemaa vapaammin esimerkiksi suhteessa moraalisiin, eettisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Viimeiseksi laadi lähdeluettelo. Kirjoita rohkeasti argumentoiden ja kantaa ottaen.

Esseen ja luentopäiväkirjan laajuus on n. 3 sivua (800 sanaa) per opintopiste. Sivumäärää ei kuitenkaan kannata paisuttaa turhalla referoinnilla. Mieluummin pohdittua kuin paljon referoitua tekstiä.

HUOM! Esseistä tulee aina sopia etukäteen suorituksen vastaanottavan opettajan kanssa!

 

 

 
Sisältö 

XNTU1500 PERUSOPINNOT, 25 op

Kaikille yhteiset opinnot, 20 op
XNTU1551 Johdanto sukupuolentutkimukseen, 5 op
XNTU1502 Sukupuolen representaatioita, 5 op
XNTU1505 Ruumiillisuus ja seksuaalisuus, 5 op
XNTU1554 Sukupuolen intersektionaalisuus, 5 op
Valinnaiset opinnot, 5 op
XNTU1503 Tasa-arvo työelämässä ja koulutuksessa, 5 op
XNTU1517 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt, 5 op
XNTU3556 Queer-tutkimus, 5 op
XNTU1528 Sukupuoli ja historia, 5 op
XNTU1529 Sukupuoli ja oikeus I, 5 op
XNTU1530 Sukupuoli ja sosiaalityö, 5 op
WSTU1514 Gender in the North, 5 op
XNTU1514 Korvaavat sukupuolentutkimuksen opinnot I, 1–5 op

 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä