Opintojakso

Hae opetus/tentit
XPUH0002 Esiintymistaito, 2 op 
Koodi XPUH0002  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Esiintymistaito  Lyhenne Esiintymistaito 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0050 Viestintä 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. ymmärtämään vuorovaikutusosaamisen merkityksen osana asiantuntijuuttaan
2. kehittämään puheviestintäosaamistaan ja -taitojaan erityisesti esiintymisen näkökulmasta
3. oppimaan itsereflektiota sekä palautteen antamista ja käsittelemistä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. tietää, minkälaista on tavoitteellinen ja tarkoituksenmukainen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja -suhteissa, erityisesti esiintymistilanteessa
2. osaa rakentaa kuulijoiden ja tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisen, havainnollisen ja argumentoidun puheenvuoron
3. osaa kuunnella analyyttisesti ja arvioiden
4. osaa antaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
5. osaa analysoida ja arvioida omaa vuorovaikutusosaamistaan erityisesti esiintymisen näkökulmasta
6. osaa ottaa huomioon viestinnän eettisiä näkökulmia, kuten vastuun kantamisen oman viestintäkäyttäytymisen seurauksista.

 
Sisältö 

Vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, viestinnän eettisyys).
Esiintymistaidot osana puheviestintäosaamista.
Esiintymistilanteisiin valmistautuminen.
Esiintymisvarmuuden kehittäminen.
Oman viestijäkuvan hahmottaminen ja analysointi erityisesti esiintymisen näkökulmasta.
Palautteen rakentava antaminen ja käsitteleminen.

 
Edeltävät opinnot 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kontaktiopetusta 24 tuntia: työskentelymuotoina luennot, keskustelut sekä harjoitukset ja niiden analysoiminen.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä harjoitusten ja tehtävien hyväksytty suorittaminen.

 
Oheiskirjallisuus 

Kontaktiopetuksessa ja verkossa jaettava materiaali.

Oheislukemistoksi suositellaan myös Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen verkkomateriaaleja:
http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta/
http://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_tietomajakka.shtml

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

Syys- ja kevätlukukausi

 
Kohderyhmä 

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana.

 
Vastuuhenkilö 

Elina Kreus

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 
Lisätiedot 

Puheviestinnän pakolliset opinnot (2 op) valitaan seuraavista:
XPUH0001 Puheviestintä
XPUH0001 Puheviestintä (viestintärohkeuden ryhmä)
XPUH0002 Esiintymistaito
XPUH0003 Vuorovaikutus ryhmissä
XPUH0005 Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Esiintymistaito, ryhmät 2 - 3  Harjoitusryhmä  Elina Kreus  07.02.22 -29.04.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä