Study module

Show study events
XPUH0002 Presentation Skills, 2 ECTS cr. 
Code XPUH0002  Validity 01.01.1950 -
Name Presentation Skills  Abbreviation Presentation Sk 
Credits2 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0050 Communication 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. ymmärtämään vuorovaikutusosaamisen merkityksen osana asiantuntijuuttaan
2. kehittämään puheviestintäosaamistaan ja -taitojaan erityisesti esiintymisen näkökulmasta
3. oppimaan itsereflektiota sekä palautteen antamista ja käsittelemistä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. tietää, minkälaista on tavoitteellinen ja tarkoituksenmukainen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja -suhteissa, erityisesti esiintymistilanteessa
2. osaa rakentaa kuulijoiden ja tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisen, havainnollisen ja argumentoidun puheenvuoron
3. osaa kuunnella analyyttisesti ja arvioiden
4. osaa antaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
5. osaa analysoida ja arvioida omaa vuorovaikutusosaamistaan erityisesti esiintymisen näkökulmasta
6. osaa ottaa huomioon viestinnän eettisiä näkökulmia, kuten vastuun kantamisen oman viestintäkäyttäytymisen seurauksista.

 
Contents 

Vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, viestinnän eettisyys).
Esiintymistaidot osana puheviestintäosaamista.
Esiintymistilanteisiin valmistautuminen.
Esiintymisvarmuuden kehittäminen.
Oman viestijäkuvan hahmottaminen ja analysointi erityisesti esiintymisen näkökulmasta.
Palautteen rakentava antaminen ja käsitteleminen.

 
Previous studies 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Methods 

Kontaktiopetusta 24 tuntia: työskentelymuotoina luennot, keskustelut sekä harjoitukset ja niiden analysoiminen.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä harjoitusten ja tehtävien hyväksytty suorittaminen.

 
Supplementary Literature 

Kontaktiopetuksessa ja verkossa jaettava materiaali.

Oheislukemistoksi suositellaan myös Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen verkkomateriaaleja:
http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta/
http://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_tietomajakka.shtml

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty

 
Timing 

Syys- ja kevätlukukausi

 
Target Group 

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana.

 
Tutor 

Elina Kreus

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Pakollinen

 
Additional information 

Puheviestinnän pakolliset opinnot (2 op) valitaan seuraavista:
XPUH0001 Puheviestintä
XPUH0001 Puheviestintä (viestintärohkeuden ryhmä)
XPUH0002 Esiintymistaito
XPUH0003 Vuorovaikutus ryhmissä
XPUH0005 Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Registration not required. Esiintymistaito, ryhmät 2 - 3  Group Exercise  Elina Kreus  07.02.22 -29.04.22

Upcoming exams
No exams.