Opintojakso

Hae opetus/tentit
USUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, 2-3 op 
Koodi USUO0001  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tieteellisen kirjoittamisen perusteet  Lyhenne Tieteellisen ki 
Laajuus2-3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0050 Viestintä 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. suhteuttamaan tutkimusprosessin ja kirjoittamisen toisiinsa eli tunnistamaan ja nimeämään erilaisia vaiheita niin tutkimus- kuin kirjoittamistyöstäkin
2. tunnistamaan erilaisia tiedonkäyttötapoja ja käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti tekstissään
3. tunnistamaan ja suhtautumaan kriittisesti oman tieteenalansa kielen ja kirjoittamisen konventioihin sekä esittämään vaihtoehtoisia kielellisiä, tyylillisiä ja rakenteellisia valintoja
4. antamaan omasta ja toisen tekstistä asiantuntijamaista palautetta, ottamaan palautetta vastaan sekä muokkaamaan omaa tekstiään saamansa palautteen perusteella.

 
Sisältö 

Kurssilla käsitellään kirjoittamista oleellisena, mutta toisaalta myös itsenäisenä osana tutkimuksen tekemistä. Kurssilla harjaannutaan tunnistamaan kirjoittamisen eri vaiheet ja käyttämään niitä suhteutettuna tutkimusprosessiin. Kurssilla lähestytään tekstiä tekstilajin ja lukijan näkökulmasta. Tekstejä muokataan yhdessä niin, että ne täyttäisivät tutkielman tekstilajille ominaiset tavoitteet. Kurssilla ohjataan opiskelijaa ymmärrettävän ja oikeakielisen suomenkielisen tutkimustekstin tuottamiseen.

 
Edeltävät opinnot 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kurssi on integroitu oppiaineen kandidaatintutkielmaseminaariin. Kurssi koostuu luento-opetuksesta, itsenäisestä työskentelystä ja pienryhmätyöskentelystä sekä vertaispienryhmässä että ohjatussa pienryhmässä. Pienryhmissä ja itsenäisessä työskentelyssä aktivoituu opiskelijan aikaisempi tietämys. Pienryhmissä myös muut opiskelijat kartuttavat yksittäisen jäsenen tietämystä.

Jokainen opiskelija tuo ryhmän ja opettajan käsiteltäväksi erilaisia suunnitelmia ja tutkielmatekstiään, joiden on tarkoituksenmukaista olla osa opiskelijan tekeillä olevaa kandidaatintutkielmaa.

Koska kurssi on integroitu, siihen ei ole erillistä ilmoittautumista. Jos olet jo suorittanut kandidaatintutkielmaseminaarin, mutta USUO0001-suoritus puuttuu, ota yhteys kurssin opettajaan.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kurssin tehtävien tekeminen, läsnäolo alkuluennoilla ja kaikissa pienryhmien kokoontumisissa sekä aktiivinen osallistuminen tekstien työstämiseen.

 
Oheiskirjallisuus 

Oheislukemistoksi suositellaan:

Akateemisten tekstitaitojen kotisivut
http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/
Iisa, Katariina, Piehl, Aino & Oittinen, Hannu: Kielenhuollon käsikirja. 2012.
Itkonen, Terho: Uusi kieliopas. 2011.

 
Arviointi 

Kurssin suoritus arvioidaan hyväksytty–hylätty-asteikolla. Hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu tehtävien tehtävänannon mukainen tekeminen ja aktiivinen läsnäolo.

 
Ajankohta 

Syys- ja kevätlukukausi

 
Kohderyhmä 

Kurssi suositellaan suoritettavaksi pääaineen kandidaatintutkielman yhteydessä.

 
Vastuuhenkilö 

Sinikka Vuonokari-Kämäräinen

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, kuvataidekasvatus  Harjoitusryhmä  Annamari Manninen,
Marjo Pernu,
Sinikka Vuonokari-Kämäräinen 
23.09.21 -29.04.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä