Study module

Show study events
USUO0001 Finnish: Basic Course on Scientific Writing, 2-3 ECTS cr. 
Code USUO0001  Validity 01.01.1950 -
Name Finnish: Basic Course on Scientific Writing  Abbreviation Finnish: Basic 
Credits2-3 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0050 Communication 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. suhteuttamaan tutkimusprosessin ja kirjoittamisen toisiinsa eli tunnistamaan ja nimeämään erilaisia vaiheita niin tutkimus- kuin kirjoittamistyöstäkin
2. tunnistamaan erilaisia tiedonkäyttötapoja ja käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti tekstissään
3. tunnistamaan ja suhtautumaan kriittisesti oman tieteenalansa kielen ja kirjoittamisen konventioihin sekä esittämään vaihtoehtoisia kielellisiä, tyylillisiä ja rakenteellisia valintoja
4. antamaan omasta ja toisen tekstistä asiantuntijamaista palautetta, ottamaan palautetta vastaan sekä muokkaamaan omaa tekstiään saamansa palautteen perusteella.

 
Contents 

Kurssilla käsitellään kirjoittamista oleellisena, mutta toisaalta myös itsenäisenä osana tutkimuksen tekemistä. Kurssilla harjaannutaan tunnistamaan kirjoittamisen eri vaiheet ja käyttämään niitä suhteutettuna tutkimusprosessiin. Kurssilla lähestytään tekstiä tekstilajin ja lukijan näkökulmasta. Tekstejä muokataan yhdessä niin, että ne täyttäisivät tutkielman tekstilajille ominaiset tavoitteet. Kurssilla ohjataan opiskelijaa ymmärrettävän ja oikeakielisen suomenkielisen tutkimustekstin tuottamiseen.

 
Previous studies 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Methods 

Kurssi on integroitu oppiaineen kandidaatintutkielmaseminaariin. Kurssi koostuu luento-opetuksesta, itsenäisestä työskentelystä ja pienryhmätyöskentelystä sekä vertaispienryhmässä että ohjatussa pienryhmässä. Pienryhmissä ja itsenäisessä työskentelyssä aktivoituu opiskelijan aikaisempi tietämys. Pienryhmissä myös muut opiskelijat kartuttavat yksittäisen jäsenen tietämystä.

Jokainen opiskelija tuo ryhmän ja opettajan käsiteltäväksi erilaisia suunnitelmia ja tutkielmatekstiään, joiden on tarkoituksenmukaista olla osa opiskelijan tekeillä olevaa kandidaatintutkielmaa.

Koska kurssi on integroitu, siihen ei ole erillistä ilmoittautumista. Jos olet jo suorittanut kandidaatintutkielmaseminaarin, mutta USUO0001-suoritus puuttuu, ota yhteys kurssin opettajaan.

 
Requirements 

Kurssin tehtävien tekeminen, läsnäolo alkuluennoilla ja kaikissa pienryhmien kokoontumisissa sekä aktiivinen osallistuminen tekstien työstämiseen.

 
Supplementary Literature 

Oheislukemistoksi suositellaan:

Akateemisten tekstitaitojen kotisivut
http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/
Iisa, Katariina, Piehl, Aino & Oittinen, Hannu: Kielenhuollon käsikirja. 2012.
Itkonen, Terho: Uusi kieliopas. 2011.

 
Evaluation 

Kurssin suoritus arvioidaan hyväksytty–hylätty-asteikolla. Hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu tehtävien tehtävänannon mukainen tekeminen ja aktiivinen läsnäolo.

 
Timing 

Syys- ja kevätlukukausi

 
Target Group 

Kurssi suositellaan suoritettavaksi pääaineen kandidaatintutkielman yhteydessä.

 
Tutor 

Sinikka Vuonokari-Kämäräinen

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, kuvataidekasvatus  Group Exercise  Annamari Manninen,
Marjo Pernu,
Sinikka Vuonokari-Kämäräinen 
23.09.21 -29.04.22

Upcoming exams
No exams.