Opintojakso

Hae opetus/tentit
FSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, 2-3 op 
Koodi FSUO0001  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tieteellisen kirjoittamisen perusteet  Lyhenne Tieteellisen ki 
Laajuus2-3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0050 Viestintä 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. suhteuttamaan kirjoittamisen ja sisällön toisiinsa
2. erottamaan erilaiset kirjoittamisen tavat: toistavan ja tuottavan kirjoittamisen
3. suhtautumaan kriittisesti oman tieteenalansa kielen ja kirjoittamisen konventioihin
4. arvioimaan omaa ja toisten tekstiä.

Kurssin käytyään opiskelija osaa
1. tunnistaa ja nimetä erilaisia vaiheita niin tutkimus- kuin kirjoittamistyöstäkin
2. erottaa toistavan ja tuottavan kirjoittamistavan
3. tunnistaa oman tieteenalan kirjoittamisen konventiot ja pystyy esittämään vaihtoehtoisia kielellisiä, rakenteellisia ja tyylillisiä valintoja
4. antaa tekstistä asiantuntijamaista palautetta, ottaa sitä vastaan sekä muokata omaa tekstiään saamansa palautteen perusteella.

 
Sisältö 

Opintojakso harjaannuttaa näkemään kirjoittamisen oleellisena, mutta toisaalta myös itsenäisenä osana tutkimuksen tekemistä. Tällöin on tarpeellista oppia tunnistamaan kirjoittamisen eri vaiheet ja käyttämään niitä suhteutettuna muuhun tutkimusprosessiin. Kurssilla lähestytään tekstiä lukijan näkökulmasta. Tekstejä muokataan yhdessä niin, että ne täyttäisivät tutkielman tekstilajille ominaiset tavoitteet. Opintojakso ohjaa opiskelijaa ymmärrettävän ja oikeakielisen tutkimustekstin tuottamiseen.

 
Edeltävät opinnot 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kurssi koostuu luento-opetuksesta, itsenäisestä työskentelystä ja pienryhmätyöskentelystä sekä vertaispienryhmässä että ohjatussa pienryhmässä. Pienryhmissä ja itsenäisessä työskentelyssä aktivoituu opiskelijan aikaisempi tietämys. Pienryhmätyöskentelyssä myös muut opiskelijat kartuttavat yksittäisen jäsenen tietämystä.

Jokainen opiskelija tuo pienryhmän ja opettajan käsiteltäväksi 5–7 sivua tekstiä, jonka on tarkoituksenmukaista olla osa opiskelijan tekeillä olevaa kandidaatintutkielmaa.

Koska kurssi on integroitu, siihen ei ole erillistä ilmoittautumista. Jos olet jo suorittanut kandidaatintutkielmaseminaarin, mutta FSUO0001-suoritus puuttuu, ota yhteyttä kurssin opettajaan. 

 
Vaadittavat suoritukset 

Kurssin tehtävien sekä kielen- ja tekstinhuollon testien tekeminen, läsnäolo alkuluennoilla ja kaikissa pienryhmien kokoontumisissa sekä aktiivinen osallistuminen tekstien työstämiseen.

 
Oheiskirjallisuus 

Oheislukemistoksi suositellaan:

Akateemisten tekstitaitojen kotisivut http://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Kielikeskus/Opinnot/Akateemiset-tekstitaidot
Iisa, Katariina, Piehl, Aino & Oittinen, Hannu: Kielenhuollon käsikirja. 2012.
Itkonen, Terho: Uusi kieliopas. 2011.
Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2017. tai www.kielitoimistonohjepankki.fi

 
Arviointi 

Kurssin suoritus arvioidaan hyväksytty–hylätty-asteikolla. Hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu tehtävien tehtävänannon mukainen tekeminen ja aktiivinen läsnäolo.

 
Ajankohta 

Syys- ja kevätlukukausi

 
Kohderyhmä 

3. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Sinikka Vuonokari-Kämäräinen

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
pidetty Tieteellisen kirjoittamisen perusteet  Harjoitusryhmä  Sinikka Vuonokari-Kämäräinen 
26.09.19to 12.00-15.00
31.10.19to 09.00-12.00
07.11.19to 09.00-11.00
13.11.19ke 12.00-14.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä