Study module

Show study events
FSUO0001 Finnish: Basic Course on Scientific Writing, 2-3 ECTS cr. 
Code FSUO0001  Validity 01.01.1950 -
Name Finnish: Basic Course on Scientific Writing  Abbreviation Finnish: Basic 
Credits2-3 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0050 Communication 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. suhteuttamaan kirjoittamisen ja sisällön toisiinsa
2. erottamaan erilaiset kirjoittamisen tavat: toistavan ja tuottavan kirjoittamisen
3. suhtautumaan kriittisesti oman tieteenalansa kielen ja kirjoittamisen konventioihin
4. arvioimaan omaa ja toisten tekstiä.

Kurssin käytyään opiskelija osaa
1. tunnistaa ja nimetä erilaisia vaiheita niin tutkimus- kuin kirjoittamistyöstäkin
2. erottaa toistavan ja tuottavan kirjoittamistavan
3. tunnistaa oman tieteenalan kirjoittamisen konventiot ja pystyy esittämään vaihtoehtoisia kielellisiä, rakenteellisia ja tyylillisiä valintoja
4. antaa tekstistä asiantuntijamaista palautetta, ottaa sitä vastaan sekä muokata omaa tekstiään saamansa palautteen perusteella.

 
Contents 

Opintojakso harjaannuttaa näkemään kirjoittamisen oleellisena, mutta toisaalta myös itsenäisenä osana tutkimuksen tekemistä. Tällöin on tarpeellista oppia tunnistamaan kirjoittamisen eri vaiheet ja käyttämään niitä suhteutettuna muuhun tutkimusprosessiin. Kurssilla lähestytään tekstiä lukijan näkökulmasta. Tekstejä muokataan yhdessä niin, että ne täyttäisivät tutkielman tekstilajille ominaiset tavoitteet. Opintojakso ohjaa opiskelijaa ymmärrettävän ja oikeakielisen tutkimustekstin tuottamiseen.

 
Previous studies 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Methods 

Kurssi koostuu luento-opetuksesta, itsenäisestä työskentelystä ja pienryhmätyöskentelystä sekä vertaispienryhmässä että ohjatussa pienryhmässä. Pienryhmissä ja itsenäisessä työskentelyssä aktivoituu opiskelijan aikaisempi tietämys. Pienryhmätyöskentelyssä myös muut opiskelijat kartuttavat yksittäisen jäsenen tietämystä.

Jokainen opiskelija tuo pienryhmän ja opettajan käsiteltäväksi 5–7 sivua tekstiä, jonka on tarkoituksenmukaista olla osa opiskelijan tekeillä olevaa kandidaatintutkielmaa.

Koska kurssi on integroitu, siihen ei ole erillistä ilmoittautumista. Jos olet jo suorittanut kandidaatintutkielmaseminaarin, mutta FSUO0001-suoritus puuttuu, ota yhteyttä kurssin opettajaan. 

 
Requirements 

Kurssin tehtävien sekä kielen- ja tekstinhuollon testien tekeminen, läsnäolo alkuluennoilla ja kaikissa pienryhmien kokoontumisissa sekä aktiivinen osallistuminen tekstien työstämiseen.

 
Supplementary Literature 

Oheislukemistoksi suositellaan:

Akateemisten tekstitaitojen kotisivut http://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Kielikeskus/Opinnot/Akateemiset-tekstitaidot
Iisa, Katariina, Piehl, Aino & Oittinen, Hannu: Kielenhuollon käsikirja. 2012.
Itkonen, Terho: Uusi kieliopas. 2011.
Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2017. tai www.kielitoimistonohjepankki.fi

 
Evaluation 

Kurssin suoritus arvioidaan hyväksytty–hylätty-asteikolla. Hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu tehtävien tehtävänannon mukainen tekeminen ja aktiivinen läsnäolo.

 
Timing 

Syys- ja kevätlukukausi

 
Target Group 

3. opintovuosi

 
Tutor 

Sinikka Vuonokari-Kämäräinen

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Finished Tieteellisen kirjoittamisen perusteet  Group Exercise  Sinikka Vuonokari-Kämäräinen 
26.09.19thu 12.00-15.00
31.10.19thu 09.00-12.00
07.11.19thu 09.00-11.00
13.11.19wed 12.00-14.00

Upcoming exams
No exams.