Study module

Show study events
LAER0720 Physical Education, 25 ECTS cr. 
Code LAER0720  Validity 01.01.1950 -
Name Physical Education  Abbreviation Physical Educat 
Credits25 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0104 Physical Exercise 
ClassStudy block  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
Organisation Faculty of Education 

Teachers
Name
Ari Kunnari 

Description
Aim 

Liikunnan sivuaineopintojen tavoitteena on monialaisten opintojen liikuntaa laajentaen ja syventäen tarjota laaja ammatillinen valmius peruskoulun kuuden alimman luokan liikunnanopetustyöhön. Tavoitteen saavuttaminen merkitsee, että opiskelija:

 • pystyy kuvaamaan liikuntakasvatuksen merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle
 • tuntee ja osaa soveltaa motoristen perustaitojen, havaintomotoristen taitojen sekä liikuntataitojen oppimisen periaatteet teoriassa ja käytännössä, erilaisissa oppimisympäristöissä myös pohjoisen luontoa ja olosuhteita sekä teknologiaa hyödyntäen
 • hallitsee koulussa opetettavien liikuntamuotojen taidot niin, että hän pystyy niitä kehittämään, harjoittamaan ja korjaamaan
 • kykenee suunnittelemaan liikunnan opetusta tuntien, jaksojen ja koulukohtaisen suunnittelun tasolla ja soveltamaan oppilaan kohdalla, jolla on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu liikunnallinen erityisvaikeus
 • kykenee toteuttamaan tavoitteellista liikunnanopetusta ja arvioimaan opetustaan ja lasten oppimistuloksia
 • osoittaa itsenäistä kasvuikäisten fyysiseen ja motoriseen kehitykseen, liikunnan ja terveyden yhteyteen ja niiden ohjaamiseen liittyvää tiedonhankintakykyä.
 
Previous studies 

Monialaisten opintojen liikunta (5 op)

 
Methods 
 • Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) 250 h
 • Itsenäinen pienryhmätyöskentely 205 h
 • Itsenäinen yksilötyöskentely 212 h
 • Tarkempi erittely osana sisältökuvausta
 
Evaluation 
 • Luennot ja kirjallisuus, arvosteluasteikko 1-5.
 • Liikunta-, havainnointi- ja ohjaustaidot eri liikuntamuodoissa, arvosteluasteikko 1-5.
 • Lopullinen arvosana = eri kohtien painotettu keskiarvo.
 
Timing 

1. – 4. periodi

 
Target Group 

Sivuaine on tarkoitettu luokanopettajakoulutuksen opiskelijoille.

 
Tutor 

Liikunnan didaktiikan yliopistonlehtori Ari Kunnari
Liikunnan didaktiikan yliopisto-opettaja Mikko Ojanaho

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Registration not required. Physical Education  Group Exercise  25  Ari Kunnari,
Mikko Ojanaho 
16.08.20 -11.06.22

Upcoming exams
No exams.