Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAER0720 Liikunta, 25 op 
Koodi LAER0720  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Liikunta  Lyhenne Liikunta 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0104 Liikunta 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Ari Kunnari 

Kuvaus:
Tavoite 

Liikunnan sivuaineopintojen tavoitteena on monialaisten opintojen liikuntaa laajentaen ja syventäen tarjota laaja ammatillinen valmius peruskoulun kuuden alimman luokan liikunnanopetustyöhön. Tavoitteen saavuttaminen merkitsee, että opiskelija:

 • pystyy kuvaamaan liikuntakasvatuksen merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle
 • tuntee ja osaa soveltaa motoristen perustaitojen, havaintomotoristen taitojen sekä liikuntataitojen oppimisen periaatteet teoriassa ja käytännössä, erilaisissa oppimisympäristöissä myös pohjoisen luontoa ja olosuhteita sekä teknologiaa hyödyntäen
 • hallitsee koulussa opetettavien liikuntamuotojen taidot niin, että hän pystyy niitä kehittämään, harjoittamaan ja korjaamaan
 • kykenee suunnittelemaan liikunnan opetusta tuntien, jaksojen ja koulukohtaisen suunnittelun tasolla ja soveltamaan oppilaan kohdalla, jolla on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu liikunnallinen erityisvaikeus
 • kykenee toteuttamaan tavoitteellista liikunnanopetusta ja arvioimaan opetustaan ja lasten oppimistuloksia
 • osoittaa itsenäistä kasvuikäisten fyysiseen ja motoriseen kehitykseen, liikunnan ja terveyden yhteyteen ja niiden ohjaamiseen liittyvää tiedonhankintakykyä.
 
Edeltävät opinnot 

Monialaisten opintojen liikunta (5 op)

 
Toteutus ja työmuodot 
 • Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) 250 h
 • Itsenäinen pienryhmätyöskentely 205 h
 • Itsenäinen yksilötyöskentely 212 h
 • Tarkempi erittely osana sisältökuvausta
 
Arviointi 
 • Luennot ja kirjallisuus, arvosteluasteikko 1-5.
 • Liikunta-, havainnointi- ja ohjaustaidot eri liikuntamuodoissa, arvosteluasteikko 1-5.
 • Lopullinen arvosana = eri kohtien painotettu keskiarvo.
 
Ajankohta 

1. – 4. periodi

 
Kohderyhmä 

Sivuaine on tarkoitettu luokanopettajakoulutuksen opiskelijoille.

 
Vastuuhenkilö 

Liikunnan didaktiikan yliopistonlehtori Ari Kunnari
Liikunnan didaktiikan yliopisto-opettaja Mikko Ojanaho

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Liikunta  Harjoitusryhmä  25  Ari Kunnari,
Mikko Ojanaho 
16.08.20 -11.06.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä