Opintojakso

Hae opetus/tentit
KERI0315 Proseminaari ja tutkielma, 10 op / 5 ov 
Koodi KERI0315  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Proseminaari ja tutkielma  Lyhenne Proseminaari j 
Laajuus10 op / 5 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0105 Erityispedagogiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Pakolliset edeltävät opinnot:
jokin näistä opintojaksoista
    KERI0400 Erityispedagogiikka
    KERI0200 Erityispedagogiikan perusopinnot
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tanja Äärelä 

Kuvaus:
Tavoite 
  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa etsiä ja käyttää tutkimusaiheeseensa liittyvää tieteellistä kirjallisuutta sekä hahmottaa tutkimusprosessin kulun sekä soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä aineiston hankintaan ja analysointiin.
  • Hän kykenee toteuttamaan pienimuotoisen tieteellisen tutkimuksen ja raportoimaan sen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti.
  • Hän osaa perustella tekemiään valintoja ja arvioida muiden tekemiä valintoja tieteellisessä keskustelussa.

 

 
Sisältö 
  • Proseminaarityöskentelyssä perehdytään tiedonhankintaan, tieteelliseen ajatteluun ja argumentointiin sekä tieteelliseen viestintään.
  • Opintojaksolla tehdään pienimuotoinen tutkimus, mutta proseminaarityöksi voidaan hyväksyä myös laajempi tutkimussuunnitelma, joka sisältää perusteellisen käsitteenmäärittelyn, kirjallisuuskatsauksen, tutkimusongelmien muotoilun sekä yksityiskohtaisen aineistonkeruun ja analysoinnin suunnittelun.

 

 

 
Edeltävät opinnot 

Erityispedagogiikan perusopinnot
Kandidaatin tutkintoon vaadittavat menetelmäopinnot
Erityiskasvattaja tutkijana –opintojakso

 

 
Toteutus ja työmuodot 

Seminaarityöskentelyä 28 h.
Itsenäinen tutkimuksen toteutus 107 h.

 

 
Vaadittavat suoritukset 

Ohjausseminaareihin osallistuminen ja hyväksytyn työn esittäminen ja toisen opiskelijan työn opponoiminen.

 

 

 
Arviointi 

5-1 / hylätty

 
Ajankohta 

seminaarityöskentely 2.–4. periodi

 

 

 
Vastuuhenkilö 

Kasvatustieteen yliopistonlehtori Outi Kyrö-Ämmälä

 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä