Opintojakso

Hae opetus/tentit
OPEO0505 Oikeusinformatiikan perusteet, 7 op / 4 ov 
Koodi OPEO0505  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Oikeusinformatiikan perusteet  Lyhenne Oikeusinformati 
Laajuus7 op / 4 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0332 Oikeusinformatiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Juhana Riekkinen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Marja-Leena Niemi (toim.)  Oikeus tänään. Osa I  2016  - Saatavuus
     Lisätiedot Saarenpää A., Oikeusinformatiikka.
     Hoikka M, Neuvonen R, Rautiainen P  Viestintämarkkinaoikeus  2016  - Saatavuus
     Mäenpää, Olli,  Julkisuusperiaate  2016  - Saatavuus
     Lisätiedot JA Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? (21.4.2017) Tietosuojavaltuutetun toimisto. www.tietosuoja.fi


Kuvaus:
Tavoite 

Osaamistavoitteet
Oikeusinformatiikan perusteet -opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää oikeusinformatiikan pääasiallisen kansallisen ja kansainvälisen sisällön ja merkityksen verkottuvassa, globaalissa maailmassa
- kykenee muistamaan ja soveltamaan oikeusinformatiikan oppiaineeseen kuuluvaa keskeistä kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä
- hallitsee keskeiset oikeudelliset informaatiolähteet ja oikeudellisen tiedonhaun keinot sekä kykenee käyttämään niitä hyväkseen oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa ja muussa lakimiehen työssä
- on informaatiolukutaitoinen ja kykenee käsittelemään kriittisesti erilaisia informaatiovarantoja tietoverkoissa ja tietokannoissa
- hallitsee perusvalmiudet toimiakseen lakimiehen työssä informaatioyhteiskunnan päätetyöläisenä
- on sisäistänyt oikeusinformatiikan perusopit laajentaakseen ja syventääkseen osaamistaan tarvittaessa oikeusinformatiikan täydentävissä perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa.

 
Sisältö 

1. Perusmetodi lakimiehen ammattitaitona.
2. Systematiikka ja yleiset opit oikeudellisen tiedonhallinnan perustana.
3. Oikeudellisen tiedon ja oikeudellisten tekstien synty.
4. Informaatiolähdeoppi.
5. Oikeudelliset tietopankit, tietovarastot ja tietojärjestelmät.
6. Oikeudellinen tiedonhaku.
7. Oikeudellinen tieto, tietopalvelu ja kirjasto.
8. Oikeudelliset asiantuntijajärjestelmät ja ohjelmistot.
9. Säädösvalmistelu ja kansainväliset oikeuslähteet.

 
Edeltävät opinnot 

Opintojakson suorittamiseen ei vaadita edeltäviä opintoja. On suositeltavaa, että opintojakso suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot

Luennot järjestetään yleensä 10 h luentosarjoina. Luennot eivät vanhene. Samannimiselle luentosarjalle ei voi osallistua uudelleen siten, että ensimmäisellä kerralla hyödyntää luentosarjan pakollisena luentosarjana ja toisella kerralla hyödyntää sen lisäpisteellisenä luentosarjana tai päinvastoin. Pienryhmäharjoituksien järjestämisestä ja ajankohdista tiedotetaan ilmoitustaululla ja WebOodissa. Opetusta pyritään järjestämään riittävästi sekä syys- että kevätlukukaudella.

Kirjallinen kuulustelu

Kirjallinen kuulustelu suoritetaan yhtenä tenttinä tiedekunnan virallisina tenttipäivinä. Tenttiin ilmoittaudutaan normaalisti opinto-oppaasta ilmenevien yleisten ohjeiden mukaisesti ja tällöin ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita mahdollisista erikoissopimuksista. Ilmoittautumisessa on ehdottomasti lueteltava tarkasti kaikki mahdolliset lisäpisteet sekä niitä koskevat luentosarjat, ajankohta ja luennoitsija mainiten. Ilmoittamattomia lisäpisteitä ei huomioida tentissä. Tentin vastausaika on maksimissaan viisi tuntia. Tentissä ei saa olla mukana lakikirjoja tai muuta kirjallisuutta eikä säädöksiä, jollei toisin ilmoiteta.

Kirjallisen kuulustelun kysymykset ovat yleensä essee-kysymyksiä tenttimateriaalin keskeisistä kohdista. Kirjallisessa kuulustelussa voi myös olla oikeustapauskysymyksiä, monivalintakysymyksiä tai tekstintäydennyskysymyksiä eli ns. aukkotehtäviä.

Kirjalliseen kuulusteluun voi osallistua jo ennen luentojen ja pienryhmäharjoitusten suorittamista, mutta lisäpisteitä ei voi enää kerätä ja hyödyntää tentin läpäisemiseksi tai arvosanaa varten tenttiin osallistumisen jälkeen osallistumatta tenttiin uudelleen.

 
Vaadittavat suoritukset 

Luennot tietoverkkoja hyödyntäen (20 h). 10 h osasuoritus vastaa 0,5 opintopistettä.
Luentoja ja harjoituksia pienryhmissä (12 h). 12 h osasuoritus vastaa 0,5 opintopistettä.
Kirjallinen kuulustelu eli tentti.

Kun nämä vaatimukset ovat suoritettuina, tulee opiskelijan ilmoittaa tiedekunnan kansliaan tai otk.opinto@ulapland.fi

Opintorekisteriotteen tarkistuksen jälkeen rekisteriin merkitään kokonaissuoritus (7 op) koko opintojaksosta.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

1. Saarenpää A., Oikeusinformatiikka. Teoksessa Niemi Marja-Leena (toim.): Oikeus tänään Osa I. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja Sarja C 64. Bookwell Oy 2016.
2. Hoikka M., - Neuvonen R., - Rautiainen P.: Viestintämarkkinaoikeus. Kauppakamari. Helsinki 2016.
3. Mäenpää O., Julkisuusperiaate. 3. uudistettu painos. Talentum. Liettua 2016. 
JA
4. Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? Oikeusministeriö / Tietosuojavaltuutetun toimisto. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 4/2017. Helsinki 2017. target=_blank>http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-558-4

 
Säädökset 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)
- Tietosuojalaki (1050/2018)
- Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
- Luottotietolaki (527/2007)
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
- Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)
- Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (370/2007)
- Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (381/2007)
- Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019)
- Laki tietoturvallisuuden arviointilaitoksista (1405/2011)
- Laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista (1406/2011)
- Laki Suomen säädöskokoelmasta (258/2000)
- Arkistolaki (831/1994)
- Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016)
- Laki Eduskunnan kirjastosta (717/2000)
- Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista (661/2009)
- Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
- Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009)
- Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003)
- Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014)

 
Arviointi 

Kirjallisen kuulustelun tentissä on yleensä 4-5 kysymystä.
Pistemäärään voi laskea mukaan vapaaehtoisista luentosarjoista mahdollisesti annettuja lisäpisteitä maksimissaan 5 pistettä. Opintojakson Oikeusinformatiikan perusteet arvosanaksi tulee kirjallisen kuulustelun tentin arvosana. Kirjallinen kuulustelu arvostellaan arvosanoin 1-5 tiedekunnan hyväksymän taulukon mukaan. Arvosanaa voi yrittää korottaa vain uusimalla tentin.

 
Vastuuhenkilö 

Juhana Riekkinen.

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä