Opintojakso

Hae opetus/tentit
ONPOOL4 Esinevakuus- ja insolvenssioikeus, 10 op 
Koodi ONPOOL4  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Esinevakuus- ja insolvenssioikeus  Lyhenne Esinevakuus- ja 
Laajuus10 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0300 Oikeustiede 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Anssi Kärki 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Tammi-Salminen, E  Esinevakuusoikeuden perusteet.  2015  - Saatavuus
     Koulu Risto, Lindfors Heidi  Insolvenssioikeus.  2017  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Osaamistavoite

Poolin suoritettuaan, opiskelija:

-          On tutustunut esinevakuusoikeuksia koskevaan järjestelmään osana toimivia luotto- ja rahoitusmarkkinoita

-          Tuntee hyvin insolvenssimenettelyt

-          Osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvaa normistoa käytännön tapauksiin

-          Tunnistaa vakuusoikeuksien ja insolvenssimenettelyjen kansainväliset ulottuvuudet

 
Sisältö 

Poolissa käsiteltävät asiakokonaisuudet:

-          Panttioikeus ja omistusoikeudelle rakentuvat esinevakuudet keskeisinä luotonantoa turvaavina vakuustyyppeinä

-          Ulosottomenettely

-          Konkurssi

-          Yksityishenkilön velkajärjestely ja yrityssaneeraus

-          Etuoikeusjärjestys

-          Takaisinsaantiperusteet ja -kanne

-          Kansainvälinen maksukyvyttömyysmenettely

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot, oikeustapausharjoitukset, kirjallisuus ja säädökset.

Aineopinnot:

1) ONPOOL41B Luotto ja yhteiskunta
Luennot (6 tuntia), oppimispäiväkirja tai muu kirjallinen tehtävä sen mukaan kuin erikseen ilmoitetaan (1 op.)

2) ONPOOL43 Kansainvälistä insolvenssioikeutta ja takaisinsaanti
Luennot (8 tuntia) ja luentokuulustelu, oppimispäiväkirja tai muu kirjallinen tehtävä sen mukaan kuin erikseen ilmoitetaan (2 op.)

Oheiskirjallisuus luentoihin:Insolvenssioikeus (Koulu, R. – Lindfors, H.) Alma Talent 2017 tai sama internet-versiona, luku VI.

3) ONPOOL44 Oikeustapausharjoitukset insolvenssioikeudesta
Luento (4 tuntia) ja tapausten purku (6 tuntia) (2 op.)

4) ONPOOL42 Kirjallinen kuulustelu
Kirjatentti (3 tuntia, 3 esseekysymystä), salitentti.
Oikeustapaustentti (3 tuntia, 2 oikeustapauskysymystä), etätentti Moodlessa, aineistojen käyttöä ei rajoitettu.
Arvosana lasketaan kirjatentin ja oikeustapaustentin yhteenlasketusta tuloksesta.

5) ONPOOL45 Esinevakuus- ja insolvenssioikeuden vapaaehtoiset luennot

ONPOOL45 Esinevakuusoikeus
Luennot (10 tuntia), tenttiin valmentava, ei pakollinen

ONPOOL45 Rehabilitaatiomenettelyjen perusteet
Luennot (4 tuntia), tallenteina tai lähiopetuksena, tenttiin valmentava, ei pakollinen.

ONPOOL45 Konkurssin ja ulosoton perusteet
Luennot (4 tuntia), tallenteina tai lähiopetuksena, tenttiin valmentava, ei pakollinen.

 
Vaadittavat suoritukset 

Perus- ja aineopintovaiheen luennot ja luentokuulustelu, oppimispäiväkirja tai muu kirjallinen tehtävä, hyväksytyt oikeustapausharjoitukset ja kirjallinen kuulustelu.

Jos opiskelija on aiemmin hyväksytysti suorittanut opintojakson ONPOOL41A, hän saa sillä korvattua ONPOOL43 opintojaksosta 1 op vastaavan työmäärän opintojakson alussa tarkemmin ilmoitettavalla tavalla.

 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Esinevakuusoikeuden perusteet (Tammi-Salminen, E.) (2015), lukuun ottamatta sisennettyjä jaksoja.

Insolvenssioikeus ( Koulu, R. – Lindfors, H.)  Alma Talent 2017 tai sama internet-versiona jaksot:

Luku II: jaksot 3., 4.5., 5., 6.2-6.4 ja 7.1

Luku III: jaksot 1-2, 4-5, 8

Luku IV: 2.1-2.2.1, 3.1.-3.2

Luku V: 3.-4. ja 6.-7.

 
Säädökset 

Vakuusoikeuden tenttikirjallisuudessa mainitut säädökset on tunnettava.

Insolvenssioikeuden osalta säädöksistä tulee osata tenttikirjallisuudessa mainitut asiat ja lisäksi lakikirjatentin oikeustapausten osalta kysymyksiä voidaan tehdä seuraavista säädöksistä myös tenttikirjallisuuden ulkopuolelta:

Ulosottokaari (705/2007), Pr 601
L verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007), Pr 608
L lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta (619/1996), Si 219
Konkurssilaki (120/2004), Pr 506
L takaisinsaannista konkurssipesään (758/1991), Pr 507
L liiketoimintakiellosta (1059/1985), Ri 207
L konkurssipesien hallinnon valvonnasta (109/1995), Pr 510
L velkojien maksunsaantijärjestyksestä (1578/1992), Pr 508
L yrityksen saneerauksesta (47/1993), Pr 501
L yksityishenkilön velkajärjestelylaista (57/1993), Pr 504 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/848 maksukyvyttömyysmenettelyistä PrEU501

 
Arviointi 

Luennot: luentokuulustelu, oppimispäiväkirja tai muu kirjallinen tehtävä  (hyväksytty/hylätty)

Oikeustapausharjoitukset (hyväksytty/hylätty)

Kirjatentti (asteikko 1-5)

 
Vastuuhenkilö 

Tutkija Anssi Kärki

 
Opetuskieli 

suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä