Opintojakso

Hae opetus/tentit
ONPOOL3 Valta, valtio ja Eurooppa, 10 op 
Koodi ONPOOL3  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Valta, valtio ja Eurooppa  Lyhenne Valta, valtio j 
Laajuus10 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0300 Oikeustiede 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Maarit Hovila 

Kuvaus:
Tavoite 

Poolin sisältö on aineellisoikeudelliselta luonteeltaan julkisoikeudellinen ja osin oikeuden yleistieteisiin liittyvä. Poolin kokonaisuus koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä opintojaksosta. Jaksot tarjoavat opiskelijalle perustiedot nykyaikaisesta valtiosääntöoikeudesta ja eurooppalaisesta julkisoikeudesta johon kuuluu sekä osia Euroopan unionin oikeudesta että perusteet eurooppalaisista ihmisoikeuksista. Näitä aineellisoikeudellisia kokonaisuuksia täydentää eurooppalaisia oikeuskulttuureja ja eurooppalaista oikeushistoriaa vertaillen tarkasteleva yleistiedollinen jakso, joka luo oikeuskulttuurisen ymmärtämisperustan julkiselle vallalle nykyaikana. Pooli tarjoaa julkisoikeutta koskevan aineellisoikeudellisen sisältönsä lisäksi oikeuskulttuuriset perustiedot eurooppalaisen oikeuden ymmärtämiselle.

 
Toteutus ja työmuodot 

ONPOOL31 Eurooppalaiset oikeuskulttuurit vertailevassa kontekstissa (3op)

 

Opintojakso kuuluu sisältönsä puolesta oikeuden yleistieteisiin, ja on suunnattu täydentämään poolin kahden muun jakson sisältöä ja luomaan oikeuskulttuurisen perustan sekä laajemman historiallis-vertailevan kontekstin eurooppalaiselle oikeudelle.

Euroopan integraatio ja eurooppalaiset ihmisoikeudet ovat syntyneet eurooppalaisten oikeuskulttuurien muodostaman perustan varaan. Eurooppalaisen oikeuden ja oikeuskehityksen ymmärtämiseksi on tarpeen luoda oikeushistoriallinen ja oikeusvertaileva katsaus keskeisimpiin eurooppalaisiin oikeuskulttuureihin ja tarkastella niitä vertailevassa kontekstissa. Näkemys valtiosta ja Euroopan unionin oikeudesta sekä eurooppalaisista ihmisoikeuksista syventyy kun opiskelija saa peruskäsityksen erilaisista kansallisista ja oikeuskulttuurisista sovellusympäristöistä, joissa Euroopan unionin oikeus ja eurooppalaiset ihmisoikeudet toteutuvat. Huomiota kiinnitetään myös pohjoismaiseen oikeuteen ja siihen, miten se on sopeutunut eurooppalaiseen integraatioon sekä siihen, millaisia oikeuskulttuurisia haasteita Pohjolan oikeus on kohdannut ja kohtaa.

 

Oppimistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija oppii hahmottamaan eurooppalaisen oikeusperinteen pääpiirteiset syntyvaiheet ja kehityslinjat. Opiskelija oppii alustavasti ymmärtämään oikeusjärjestysten välisiä vuorovaikutussuhteita sekä hahmottamaan pohjoismaisen oikeuden osana eurooppalaista oikeuskulttuuria. Opintojakson aikana opiskelija oppii tuntemaan vertailevan oikeushistorian periaatteita sekä suurten oikeuskulttuurien pääpiirteitä. Opiskelija ymmärtää oikeusjärjestysten ja -kulttuurien välisiä vuorovaikutussuhteita ja kykenee hahmottamaan perustasolla, miten oikeusjärjestykset leviävät alueilta toisille ja toisiin maanosiin. Opiskelija hallitsee perusteet eurooppalaisen nk. oppineen oikeuden vaikutuksesta paikallisiin oikeusjärjestyksiin.

 

Sisältö

1. Roomalainen oikeus eurooppalaisen oikeuskulttuurin taustalla

2. Mannereurooppalainen oikeustraditio

3. Common law –oikeustraditio

4. Muut suuret oikeuskulttuurit

5. Pohjoismainen oikeuskulttuuri

6. Pohjoismaisen oikeuden eurooppalaistuminen

7. Euroopan oikeus – sekaoikeutta?

 

Edeltävät opinnot

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

 

Toteutus ja työmuodot

Eurooppalaiset oikeuskulttuurit vertailevassa kontekstissa opintojaksossa on pakolliset luennot (12 tuntia).

 

Vaadittavat suoritukset

1) Pakollisten luentojen suorittaminen 

2) Opiskelijat suorittavat itsenäisen tutkielman. Tarkemmat tiedot löytyvät myöhemmin Optimasta (opintojaksossa ei siis ole tenttiä).

 

Kirjallisuus 

Tamm, Ditlev - Letto-Vanamo, Pia: Oikeuden maailma. Näkökulmia oikeuskulttuureihin (2015)

 

 

Vastuuhenkilö 

Valtiosääntöoikeuden yliopistonlehtori Maarit Hovila

 

Opintoneuvonta

Valtiosääntöoikeuden yliopistonlehtori Maarit Hovila

 

Opetuskieli

Suomi.

 

Pakollisuus

Pakollinen.

 

 

 

ONPOOL32 Valtiosääntöoikeus (4 op)

 

Valtiosääntöoikeus on oikeudenala, joka jakaantuu kahteen päälohkoon. Institutionaaliseen valtiosääntöoikeuteen kuuluvat julkisen vallan oikeudellinen perusta, ylimmät valtioelimet ja niiden tehtävät sekä toimivaltasuhteet, valinta ja päätöksentekomenettelyt. Oikeuksia koskeva valtiosääntöoikeus kattaa perus- ja ihmisoikeudet. Oikeudenalaan kuuluvat myös Euroopan integraation ja kansainvälistymisen vaikutukset valtiosääntöön, konstitutionalisoitumiskehitys Euroopan unionissa sekä perus- ja ihmisoikeudet Euroopan integraatiossa.

 

Opetuksen tavoitteena on antaa perustiedot valtiosääntöoikeuden peruskäsitteistä, periaatteista ja instituutioista, perus- ja ihmisoikeuksista, ylimpien valtioelinten tehtävistä ja toimivaltasuhteista sekä Euroopan integraation ja laajemminkin kansainvälistymisen vaikutuksista valtiolliseen/julkiseen valtaan.  

 

Oppimistavoitteet

Julkisen vallan oikeudellisten perusteiden hahmottaminen jäsentyneellä tavalla. Peruskäsityksen saaminen valtiosääntöoikeuden peruskäsitteistä ja yleisistä opeista sekä perus- ja ihmisoikeuksista, ylimpien valtioelinten tehtävistä ja toimivaltasuhteista sekä Euroopan integraation ja kansainvälistymisen vaikutuksista Suomen valtiosääntöön.

 

Sisältö

1. Valtiojärjestyksen perusteet ja valtiosääntöoikeuden perusperiaatteet

2. Ylimmät valtioelimet ja niiden keskinäiset toimivaltasuhteet

3. Perusoikeusjärjestelmän sekä kansainvälisten ihmisoikeuksien perusteet

4. Lakien säätäminen, hallitusvallan käyttö ja tuomiovallan käyttö

5. Toimivaltasuhteet kansainvälissä asioissa sekä kansainvälisten velvoitteet

6. Perustuslainmukaisuus ja sen valvonta

7. EU-oikeuden ja valtiosäännön keskinäissuhde sekä unionin asioiden kansallinen valmistelu

 

Edeltävät opinnot

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

 

Toteutus ja työmuodot

Valtiosääntöoikeudessa on pakolliset luennot (12 tuntia). Luennot voi suorittaa joko tekemällä oppimispäiväkirjan joka palautetaan Moodleen tai vaihtoehtoisesti suorittamalla luentokuulustelun.

 

Vaadittavat suoritukset

1) Pakollisten luentojen suorittaminen, luennot järjestetään lähiopetuksena (ennen kirjalliseen kuulusteluun osallistumista)

2) Kirjallisen kuulustelun hyväksytty suorittaminen.

 

Tenttikirjallisuus 

Jyränki, A. ja Husa, J., Valtiosääntöoikeus (2021). 2. uudistettu painos.

 

Säädökset 

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731, muut. 596/2007, 802/2007 ja 1112/2011

Eduskunnan työjärjestys 17.12.1999/40 v. 2000

Laki valtioneuvostosta 28.2.2003/175

Valtioneuvoston ohjesääntö 3.4.2003/262

Valmiuslaki 29.12.2011/1552

 

Lisäksi opiskelijan edellytetään osaavan ylimpiä laillisuusvalvojia, vaaleja ja puolueita koskevan lainsäädännön pääkohdat.

 

Säädökset eivät saa olla mukana kirjallisessa kuulustelussa.

 

Arviointi 

Tentissä on tavallisesti kolme tehtäväosaa: a) keskeiset käsitteet, b) keskeiset teoriat/yleiset opit ja c) soveltava tehtävä (lyhyt essee). Tentin hyväksyminen edellyttää, että vastaaja saa vähintään puolet enimmäispistemäärästä.

 

Vastuuhenkilö 

Valtiosääntöoikeuden yliopistonlehtori Maarit Hovila

 

Opintoneuvonta

Valtiosääntöoikeuden yliopistonlehtori Maarit Hovila

 

Opetuskieli

Suomi.

 

Pakollisuus

Pakollinen.
 

ONPOOL33 Eurooppalaisen julkisoikeuden perusteet (3 op)

Suoritettuaan tämän kurssin opiskelija
• omaa perustiedot Euroopan integraation ja Euroopan unionin historiasta
• tunnistaa Euroopan unionin oikeusjärjestelmän ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen erot ja liitynnät
• tuntee Euroopan unionin oikeusjärjestelmän toiminnan, erityisesti Euroopan unionin tuomioistuimen toiminnan
• ymmärtää miten Euroopan unionin oikeusjärjestelmä vaikuttaa Suomessa
• osaa arvioida Euroopan unionin demokraattisuutta ja Suomen asemaa unionin jäsenenä.

 

Sisältö:
1. Euroopan integraation tausta
2. Eurooppaoikeuden sisämarkkinaoikeudellinen tausta
3. Euroopan unionin instituutiot ja oikeusjärjestys
4. Euroopan unionin lainkäyttöjärjestelmä
5. Euroopan unionin konstituutio
6. Eurooppalaiset ihmisoikeudet

 

Edeltävät opinnot:
ONPOOL31 Eurooppalaiset oikeuskulttuurit vertailevassa kontekstissa ja ONPOOL32 Valtiosääntöoikeus.

 

Toteutus ja työmuodot:
Luennot, kirjallinen kuulustelu ja oppimispäiväkirja.

 

Vaadittavat suoritukset:
1) Pakollisten luennot, joille osallistuminen kontrolloidaan oppimispäiväkirjan kautta.
2) Kirjallisen kuulustelun hyväksytty suorittaminen.

Arviointi:
Tentin hyväksyminen edellyttää, että vastaaja saa vähintään puolet enimmäispistemäärästä.

Vastuuhenkilö:
Tomi Tuominen

Opetuskieli:
Suomi.

 

Pakollisuus:
Pakollinen.

 

Korvaavuudet:
Kurssi voidaan hyväksilukea muualla suoritetulla vastaavalla eurooppaoikeuden kurssilla.

 

Lisätiedot:
Suoritettuaan tämän kurssin opiskelija voi osallistua eurooppaoikeuden-ohjelman muille kursseille:
• ONEVAL0031 European Constitutional Law
• ONEVAL0034 European Union Economic Law
• ONVAL0067 EU:n sisämarkkinaoikeus ja kilpailuoikeus
• OTM0002 EU Private International Law
• OTM0018 Theoretical and Methodological Approaches to EU and International Law

Kirjallisuus:
Juha Raitio – Tomi Tuominen: Euroopan unionin oikeus (2020), luvut 1–4.

Säädökset:
Sopimus Euroopan unionista (Konsolidoitu toisinto 2016) - EYVL C 202 (2016)
Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (Konsolidoitu toisinto 2016) - EYVL C 202 (2016)
Euroopan unionin perusoikeuskirja (2016) - EYVL C 202 (2016)
(Saatavilla osoitteesta https://eur-lex.europa.eu/) />Euroopan ihmisoikeussopimus (SopS 85-86/1998)
(Saatavilla osoitteesta www.finlex.fi)

 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä