Study module

Show study events
ONPOOL5 Administrative Law and Legal Informatics, 10 ECTS cr. 
Code ONPOOL5  Validity 01.01.1950 -
Name Administrative Law and Legal Informatics  Abbreviation Administrative 
Credits10 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0300 Science of Law 
ClassStudy block  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
Organisation Faculty of Law 

Teachers
Name
Kirsi Kuusikko 
Juhana Riekkinen 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Mäenpää, Olli.   Hallinto-oikeus   2013  - Availability
     Additional information Verkkojulkaisu.
     Marja-Leena Niemi (toim.)  Oikeus tänään. Osa I  2016  - Availability
     Oikeusministeriö / Tietosuojavaltuutetun toimisto  Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 4/2017  2017  - Availability
     http://. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-558-4


Description
Aim 

Tämän opintojakson ensimmäisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva hallinto-oikeudesta ja viranomaistoiminnasta sekä antaa opiskelijalle riittävät valmiudet hallinto-oikeudellisten ongelmien omaehtoiseen ratkaisemiseen. Toisena keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija sisäistää oikeusinformatiikan eri osa-alueiden ja niihin liittyvän lainsäädännön keskeisen merkityksen kehittyvässä verkkoyhteiskunnassa ja oikeusvaltiossa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- muistaa hallinto-oikeuden keskeiset säännöt, käsitteet ja periaatteet sekä osaa selittää niiden sisällön,

- osaa kuvata viranomaisten toiminnan, toimivallan käytön ja yksilön aseman ja oikeudet hallinnossa,

- osaa kertoa hallintoasian käsittelyssä noudatettavan menettelyn

- osaa kertoa hallinnon oikeusturvajärjestelmän kokonaisuudesta ja erityisesti hallintotuomioistuinten toiminnasta

- tunnistaa käytännön tapauksesta hallinto-oikeudelliset ongelmat, löytää yksittäiseen tapaukseen sovellettavat hallinto-oikeudelliset säännöt ja periaatteet eri hallinnon alueilta sekä osaa tulkinta ja soveltaa niitä.

- tuntee oikeusinformatiikan kehityksen ja keskeiset osa-alueet

- ymmärtää yksityisyyden suojan, henkilötietojen suojan, julkisuusperiaatteen ja sananvapauden merkityksen perus- ja ihmisoikeuksina sähköistyvässä verkkomaailmassa

- hallitsee keskeiset oikeudelliset informaatiolähteet ja oikeudellisen tiedonhaun keinot sekä kykenee käyttämään niitä hyväkseen oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa ja muussa lakimiehen työssä

 
Contents 

Opintokokonaisuus keskittyy oikeudenalueista yleishallinto-oikeuteen, kunnallisoikeuteen, hallintoprosessioikeuteen (hallintolainkäyttöön) sekä oikeusinformatiikkaan liittyviin kysymyksiin. Oikeusinformatiikassa erityisenä tarkastelun kohteena ovat viranomaistoiminnan julkisuuteen, tietosuojaan, sähköiseen asiointiin ja viestintään sekä viranomaisen rekistereihin liittyvät kysymykset Opintojaksossa käsitellään virkamiesoikeutta ja sivutaan erityishallinto-oikeudellisia kysymyksiä erityisesti oikeustapausopetuksen yhteydessä. Opintojakson tavoitteena on myös harjaannuttaa opiskelijaa oikeudelliseen tiedonhakuun ja oikeudelliseen ratkaisutoimintaan erityisesti hallinto-oikeuden näkökulmasta.

Yksilön oikeusasema hallinnossa
Oikeus hyvään hallintoon ja hyvän hallinnon perusteet
Hallinto-oikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet
Hallintomenettely
Viranomaistoiminnan julkisuus ja viranomaisten rekisterit sekä sananvapaus
Kunnallisoikeuden perusteet
Hallinnon oikeusturvajärjestelmä
Hallintoprosessioikeus (hallintolainkäyttö)
Hallinto-oikeudellisten ongelmien ratkaiseminen
Oikeusinformatiikan kehitys ja tulevaisuuden haasteet
Yksityiselämän suoja, tietosuoja ja tietoturvallisuus
Sähköinen asiointi ja viestintä sekä informaatiohallinto
Oikeudellinen tieto ja tiedonhaku sekä systematiikka ja yleiset opit näiden perustana

 
Methods 

Suoritustapa:

Pakolliset luennot 22 tuntia, oikeustapausopetus 10 tuntia sekä niihin liittyvien harjoitusten tekeminen. Perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin, sekä kirjalliset kuulustelut (tentit).

Pakolliset luennot muodostuvat kahdesta luennosta, joista toinen käsittelee hallinto-oikeuden yleisiä oppeja, hallintomenettelyoikeutta, kunnallisoikeutta, oikeussuojaa hallinnossa sekä hallintotuomioistuinten toimintaa (ONPOOL52C 12 h) sekä toinen, joka käsittelee oikeusinformatiikan perusteita, yksityisyyden suojaa, tietosuojaa, sähköistä asiointia, sananvapautta sekä julkisuutta ja salassapitoa viranomaistoiminnassa (ONPOOL52B 10 h).

Kummatkin luentosarjat osasuorituksena vastaavat 0,5 opintopistettä eli yhteensä 1 opintopistettä.

Oikeustapausopetuksessa on osallistumisvelvollisuus, joka tarkoittaa enemmän kuin pelkkä läsnäolovelvollisuus. Oikeustapausharjoitukset toteutetaan pienryhmäopetuksena.

Oikeustapausopetukseen osallistuminen (ONPOOL51A) osasuorituksena vastaa 1 opintopistettä.


Kirjalliset kuulustelut

Opintojaksoon sisältyy kaksi kirjallista kuulustelua: ONPOOL52A kirjallisuustentti 7 opintopistettä ja ONPOOL51B oikeustapaustentti 1 opintopistettä. Kirjallisuustentissä ei saa käyttää lakikirjaa. Oikeustapaustentti on lakikirjatentti.

ONPOOL52 (Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka): kirjallisuustentti ONPOOL52A (7 op) yhdessä pakollisten luentojen ONPOOL52B ja ONPOOL52C kanssa muodostavat 8 opintopisteen suuruisen ONPOOL52 osion. Osa on sijoitettu osaksi aineopintoja.

Edellytys: Luentojen hyväksytty suorittaminen (1 op)

Tentissä on 3-5 kysymystä, jotka ovat lähinnä esseekysymyksiä. Tentin kesto neljä (4) tuntia. (Mikäli kirjatentti ja oikeustapaustentti suoritetaan rästitenttikierroksella samalla kertaa, tenttiaika on kuusi (6) tuntia).

Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka -opintojakson arvosana määräytyy lähtökohtaisesti kirjallisuustentin perusteella. Jos poolin aikana suoritetussa oikeustapaustentissä saavutetaan arvosana 4-5, korottaa tämä tällöin saatua kirjallisuustentin arvosanaa yhdellä numerolla. Muuten arvosanaa voi korottaa vain uusimalla tentin.

ONPOOL51 (Hallinto-oikeuden oikeustapaukset ja oikeudellinen tiedonhankinta): ONPOOL51B oikeustapaustentti (lakikirjatentti) (1 op) yhdessä pakollisen oikeustapausopetuksen ONPOOL51A kanssa muodostavat 2 opintopisteen suuruisen ONPOOL51 osion. Osa on sijoitettu osaksi perusopintoja.

Edellytys: Oikeustapausten hyväksytty suorittaminen (1 op)

Arvostelu: hyväksytty/hylätty


Hyväksyminen edellyttää oikeustieteessä käytössä olevan arvosteluasteikon 1 arvosanan saavuttamista. Jos kirjallisuustentin ja suoritettujen oikeustapausten kanssa saman kevätlukukauden aikana suoritetussa oikeustapaustentissä saavutetaan arvosana 4-5, korottaa tämä saatua kirjallisuustentin arvosanaa yhdellä numerolla.

Tentissä 2-3 kysymystä, jotka ovat oikeustapausmuotoisia. Tentin kesto kaksi (2) tuntia. (Mikäli kirjatentti ja oikeustapaustentti suoritetaan rästitenttikierroksella samalla kertaa, tenttiaika on kuusi (6) tuntia).

Oikeustapaustentti toteutetaan siten, että opiskelija voi käyttää hyväkseen painettujen lakikirjojen ohella myös sähköistä materiaalia tuomalla mukanaan tämän mahdollistaman välineen/apuvälineitä. Opiskelija voi ottaa yhteyttä sähköisiin tietopankkeihin eli hän voi käyttää finlexiä, lainvalmisteluaineistoja jne. Ulkopuoliselta taholta ei kuitenkaan saa kysyä neuvoa oikeustapauksen ratkaisemiseksi.

Oikeustapaustentin kysymykset voivat tulla laajasti hallinto-oikeuden eri alueilta, ja niissä joudutaan soveltamaan sekä yleishallinto-oikeudellisia että erityishallinto-oikeudellisia säädöksiä erityisesti sosiaalioikeuden, terveydenhuollon, opetustoimen ja virkamiesoikeuden alueelta. Kysymyksissä saatetaan liikkua myös julkisoikeuden ja yksityisoikeuden rajapinnoilla.

 
More literature information and extra material 

1. Mäenpää, O. Hallinto-oikeus. Verkkojulkaisu. https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/EABBXXBTAGHDB

2. Saarenpää, A. Oikeusinformatiikka. Teoksessa Niemi Marja-Leena (toim.): Oikeus tänään. Osa 1, 2016, s. 76-273. Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan julkaisuja C 64. Bookwell Oy 2016. JA
Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? Oikeusministeriö / Tietosuojavaltuutetun toimisto. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 4/2017. Helsinki 2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-558-4 

 
Supplementary Literature 

Tenhunen R., Käsikirja oikeudellisen tiedon hakijoille: kansallisen ja eruooppaoikeuden keskeiset informaatiolähteet. WSOYpro Oy, Helsinki 2011.

Käsikirja oikeudellisen tiedon hakijoille. Saatavana e-kirjana.

Laakso, S. Lainopin teoreettiset lähtökohdat. Tampereen yliopisto. Tampere 2012 (erityisesti luvut oikeusjärjestyksen normirakenne, oikeuslähteet, tulkintastandardit ja oikeudellinen argumentointi).

 
Regulations 

- Hallintolaki (434/2003) Yh 101

- Kuntalaki (410/2015)Ha 301

- Valtion virkamieslaki (750/1994) Ty 103

- Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) Ty 106a

- Kielilaki (423/2003) Yh 401

- Saamen kielilaki (1086/2003) Yh 403

- Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta (1265/2006), Pr 413

- Hallinto-oikeuslaki (430/1999), Pr 411

- Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019), Pr 103

- Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (381/2007) Pr 205

- Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (370/2007) Pr 201

- Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) Yh 107

- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Yh 301

- Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintavasta (1030/1999)

- Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) Yh 304

- Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003) Vi 101

- Tietosuojalaki (1050/2018) Si 111

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä
sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) SiEU 108

- Laki viestintähallinnosta (625/2001) Vi 119

- Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009) Si 405b

- Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) Vi 105

 
Evaluation 

Koko opintojakson arvosana määräytyy ONPOOL52A kirjatentin perusteella arvosanoilla hylätty/1-5. Jos ONPOOL51B tentistä saa poolin aikana arvosanoja 4-5 vastaava tuloksen, niin se korottaa yhdellä kirjatentin arvosanaa. Muuten tämä tentti on hyväksytty/hylätty.

 
Timing 

Kirjallisuustentti 

Oikeustapaustentti 

 
Exemptions 

Korvaavuusasioissa tulee kääntyä joko hallinto-oikeuden professorin tai oikeusinformatiikan yliopistonlehtorin puoleen.

 
Tutor 

Opintoneuvontaa antaa:

Hallinto-oikeuden professori, oikeusinformatiikan yliopistonlehtori ja oikeusinformatiikan lehtori.

 

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.