Opintojakso

Hae opetus/tentit
ONPOOL6 Kauppaoikeus, 10 op 
Koodi ONPOOL6  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kauppaoikeus  Lyhenne Kauppaoikeus 
Laajuus10 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0300 Oikeustiede 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Jenna Päläs 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Villa, Seppo et al.  Yritysoikeus  2020  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Poolin suoritettuaan, opiskelija osaa:

- tunnistaa ja ymmärtää elinkeinotoiminnan oikeudellisen toimintaympäristön
- tunnistaa ja erottaa toisistaan erilaiset yhteisömuodot
- ilmaista pääpiirteet yhteisöjen perustamisesta, hallinnoimisesta ja vastuukysymyksistä
- tunnistaa ja ymmärtää kilpailuoikeuden ja julkisten hankintojen peruskysymykset
- tunnistaa ja ymmärtää immateriaalioikeuden peruskysymykset
- tunnistaa ja ymmärtää kuluttajansuojaa koskevat peruskysymykset
- ratkaista edellä mainittuihin kysymyksiin liittyviä perustason oikeudellisia ongelmia

 
Sisältö 

Poolissa käsiteltävät asiakokonaisuudet:

1. Elinkeinovapautta koskevat keskeiset normit.
2. Eri yhteisömuotojen perustamiseen, hallinnoimiseen ja lopettamiseen liittyvät normit.
3. Tilintarkastus- ja tilinpäätösoikeuden keskeinen sääntely
4. Kilpailuoikeuden keskeiset normit.
5. Immateriaalioikeuden keskeiset oikeussuojakeinot.
6. Kuluttajansuojaoikeuden keskeiset normit.

 
Toteutus ja työmuodot 

Toteutustavat:
Verkkoluennot ja niihin liittyvä oppimispäiväkirjat tai muut tehtävät, oikeustapausseminaarit verkko-opetuksena ja lopputentti Moodlessa.

1. Johdantoverkkoluento (1 h)
Luennoilla esitellään poolin rakenne, opiskelijoilta vaadittavat suoritukset ja aikataulu

2. Yhteisöoikeuden ja tilintarkastus- ja tilinpäätösoikeuden perusteet, verkkoluennot (1 op, 6h)
Luennot jakautuvat yhteisö-oikeuteen (3 h) ja tilintarkastus- ja tilinpäätösoikeuteen (3 h)

3. Introduction to Intellectual Property Law, online lectures (1 op, 4h)
Opetuskieli immateriaalioikeuden luennoilla on englanti. Opiskelijoille kuitenkin selvitetään myös suomenkieliset vastineet tenttimateriaalin osalta ja tenttiin vastataan suomen kielellä.

4. Kilpailuoikeus, luennot (1 op, 4h)
Luennot jakautuvat kilpailuoikeuteen ja julkisiin hankintoihin

5. Kuluttajansuojaoikeuden perusteet, luennot (1 op, 4h)
Luennot jakautuvat markkinaoikeuden perusteisiin ja kuluttajansuojaoikeuteen

7. Oikeustapausseminaarit ”Case Clinics” (1 op, 8h)
Oikeustapausseminaarit käsittelevät kaikkia luennoilla käsiteltyjä oikeudenaloja. Seminaareissa annetaan opiskelijoille välineitä myös tenttiä varten mahdollisten oikeustapauskysymysten ratkaisuun.
Oikeustapausseminaarit: Tilintarkastus- ja tilinpäätösoikeuden harjoitustehtäviä (3 h), Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat case clinic (1,5 h), Immateriaalioikeus (1,5 h) ja Kuluttajansuoja (1,5 h)

8. Lopputentti Moodlessa (5 op)
Lopputentti sisältää soveltavia kysymyksiä (4 tuntia, 3-4 kysymystä).

 
Vaadittavat suoritukset 

Poolin suorittaminen edellyttää luennoille osallistumista ja oppimispäiväkirjojen ja/tai muiden tehtävien palauttamista (Moodle). Lisäksi opiskelijoiden on osallistuttava oikeustapausseminaareihin sekä suoritettava tentti.

ONPOOL6A Yhteisöoikeuden ja tilintarkastus- ja tilinpäätösoikeuden perusteet, luennot (1 op, 10h)
ONPOOL6B Introduction to Intellectual Property Law, lectures (1 op, 8h)
ONPOOL6C Kilpailuoikeus, luennot (1 op, 8h)
ONPOOL6D Markkinaoikeuden perusteet, luennot (1 op, 6h)
ONPOOL6E Oikeustapausseminaarit ”Case Clinics” (1 op, 10h)
ONPOOL6F Lopputentti (5 op)

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Kurssikirjallisuus:
Villa, Seppo et al. (2020), Yritysoikeus (tai e-kirja) Luvut II -III ja V-VIII. Luvun II osalta kuitenkin pois lukien jaksot 5 ja 6 (Osuuskunnat ja Muut yritysmuodot). 

Teos on päivitetty vuoden 2019-2020 aikana, käyttäkää tenttiin valmistautuessa e-kirjaa tai vuonna 2020 julkaistua uutta painosta. Tenttikirjallisuuden osalta luennoitsijat voivat esittää luennoilla omia painotuksiaan, jotka auttavat tenttiin valmistautumisessa.

Halutessaan opiskelijat voivat myös tutustua lisämateriaalina englanninkieliseen immateriaalioikeuden perusteokseen: Kur, Annette & Dreier, Thomas: European Intellectual Property Law. Text, Cases & Materials (EE Publishing, 2013)

 
Säädökset 

KAUPPAOIKEUDEN POOLIN SÄÄDÖKSET

Tentissä ei tulla kysymään yksittäisen pykälän sisältöä. Tenttiin valmistautuessa on säädöksiin perehtymisestä kuitenkin hyötyä.

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016
Kilpailulaki 12.8.2011/948.
L elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27.9.1919/12.
Kauppakaari 31.12.1734/3, 18 luku.
L avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29.4.1988/389.
OsakeyhtiöL 21.7.2006/624.
L osakeyhtiölain voimaanpanosta 21.7.2006/625.
EurooppayhtiöL 13.8.2004/742.
YhdistysL 26.5.1989/503.
SäätiöL 5.4.1930/109.
KaupparekisteriL 2.2.1979/129.
ToiminimiL 2.2.1979/128.
KirjanpitoL 30.12.1997/1336.
TilintarkastusL 18.9.2015/1141.
Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 101 ja 102 artiklat (ent. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklat).
L elinkeinonharjoittajien välisten sopimussuhteiden sääntelystä 3.12.1993/1062.
TekijänoikeusL 8.7.1961/404.
TavaramerkkiL 10.1.1964/7.
MallioikeusL 12.3.1971/221.
PatenttiL 15.12.1967/550.
L hyödyllisyysmallioikeudesta 10.5.1991/800.
L sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 22.12.1978/1061.
Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38

 
Arviointi 

Luennot: yksi yhteinen oppimispäiväkirja (hyväksytty/hylätty)

(Luennoille vaihtoehtoinen laaja kirjallinen työ hyväksytty/hylätty)

Oikeustapausseminaarit (hyväksytty/hylätty)

Lopputentti (asteikko 1-5)

 
Korvaavuudet 

Kauppaoikeuden pooli uudistui keväällä 2017. Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kauppaoikeuden opintoja vanhan tutkintorakenteen mukaan tai vuosina 2015-2017 voivat tarkastaa suorittamiensa opintojen korvaavuudet alla olevasta listasta.

Vanhan tutkintorakenteen aikana opintoja suorittaneita opiskelijoita  pyydetään ottamaan yhteyttä opintopäällikköön korvaavuuden kirjaamiseksi ja ilmoittamaan tenttiin ilmoittautuessaan/luennoille saapuessaan suorittamistaan opinnoista.

Uuden tutkintorakenteen aikana vuosina 2015-2016 kauppaoikeuden opintoja suorittaneita opiskelijoita pyydetään ilmoittamaan  suorittamistaan opinnoista. Kaikki opiskelijat, joilla on korvaavuuksia vanhan tai uuden tutkintorakenteen aikana: ilmoittakaa tentissä erillisellä konseptilla, jos ja kun jätätte vastaamatta kysymyksiin korvaavuuden vuoksi ja palauttakaa muutoin tyhjä konsepti ko. vastaamatta jäänyttä kysymystä koskevaan pinoon. Tällä tavoin voimme välttää epäselvyydet tentin arvosanoissa ja läpipääsyssä.
Korvaavuudet vanhan tutkintorakenteen mukaisten opintojen osalta ja vuonna 2015-2016 suoritetun kauppaoikeuden poolin opintojen osalta ovat seuraavat:


VANHAN TUTKINTORAKENTEEN AIKANA SUORITETUT KAUPPAOIKEUDEN OPINNOT
Immateriaalioikeus 3 op
1) Pakolliset luennot immateriaalioikeuden osalta:ONPOOL6B Introduction to Intellectual Property Law (ja tätä koskevan osan oppimispäiväkirjasta) 1 op (muut luentosarjat ONPOOLA, C ja D on kuitenkin suoritettava normaalisti)
2) Pakollisen oikeustapausseminaarin kokonaisuudessaan:ONPOOL6E Case Clinics 1 op
3) Kauppaoikeuden kirjallisuustentin immateriaalioikeutta koskevan kysymyksen osalta 1 op
Opiskelijan tulee täydentää kauppaoikeuden poolin opintonsa 7 op laajuisena seuraavasti:a) Osallistumalla luentosarjoihin ONPOOL6A Yhtiöoikeuden ja tilinpäätös- ja tilintarkastusoikeuden perusteet 1 op, ONPOOL6C Kilpailuoikeuden perusteet 1 op jaONPOOL6D Kuluttajansuojaoikeuden perusteet 1 op ja laatimalla näistä yhden yhteisen oppimispäiväkirjanb) Kauppaoikeuden kirjallisuustentti (vastaamalla muihin kuin immateriaalioikeutta koskevaan kysymykseen) 4 op

Kauppaoikeus 8 op korvaa:
1) pakolliset luennot (muuten kuin immateriaalioikeuden osalta) 3 op:ONPOOL6A Yhtiöoikeuden ja tilinpäätös- ja tilintarkastusoikeuden perusteet 1 opONPOOL6C Kilpailuoikeuden perusteet 1 opONPOOL6D Kuluttajansuojaoikeuden perusteet 1 op
2) Pakollinen oikeustapausseminaari kokonaisuudessaan 1 op:ONPOOL6E Case clinics 1 op
3) Kauppaoikeuden kirjallisuustentin (muiden aineiden kuin immateriaalioikeuden osalta) 4 op
Opiskelijan tulee täydentää kauppaoikeuden poolin opintonsa 2 op laajuisena seuraavasti:
a) Osallistumalla immateriaalioikeutta koskevaan pakolliseen luentosarjaan ONPOOL6B Introduction to Intellectual Property Law ja laatimalla tästä oppimispäiväkirjan (1 op)b) Kauppaoikeuden kirjallisuustentti (vastaamalla vain immateriaalioikeutta koskevaan kysymykseen) 1 op

Kauppaoikeus 8 op ja Immateriaalioikeus 3 op korvaavat:
Korvaa kauppaoikeuden poolin kokonaisuudessan 10 op ja- ONVAL9999 1 op.
Tilinpäätös ja tilintarkastus (3 op)
1) pakolliset luennot 1 op:ONPOOL6A Yhtiöoikeuden ja tilinpäätös- ja tilintarkastusoikeuden perusteet2) Pakollinen oikeustapausseminaari kokonaisuudessaan 1 op:ONPOOL6E Case clinics3) ONVAL9999 Valinnaiset 1 op
 
UUDEN TUTKINTORAKENTEEN AIKANA (VUOSINA 2015-2016) SUORITETUT KAUPPAOIKEUDEN OPINNOT
Luentosarjojen, oikeustapausseminaarien ja kirjallisten töiden korvaavuus:
Jos opiskelijalla luentosarjoista, oikeustapausseminaareista ja/tai kirjallisista töistä (ONPOOL66, ONPOOL67 ja ONPOOL68) vähintään 5 op - korvaa kaikki luennot ja seminaarit eli ONPOOL6A-E.
Jos opiskelijalla on luentosarjoista, oikeustapausseminaareista ja/tai kirjallisista töistä (ONPOOL66, ONPOOL67 ja ONPOOL68) vain 4 op, on opiskelijan täydennettävä puuttuva opintopiste jollakin (yhdellä) luentosarjalla ONPOOLA-E ja laadittava (ONPOOLA-D) oppimispäiväkirja (ONPOOLE, ei edellytä oppimispäiväkirjaa)
 Jos opiskelijalla on luentosarjoista, oikeustapausseminaareista ja/tai kirjallisista töistä (ONPOOL66, ONPOOL67 ja ONPOOL68) vain 3 op, on opiskelijan täydennettävä puuttuvat opintopisteet joillakin kahdella luentosarjalla ONPOOLA-E (sis. mahdolliset tehtävät).

Yleisten oppien tenttien ja oikeustapaustentin korvaavuus:
Jos opiskelija on suorittanut kaikki tentit (kaksi yleisten oppien tenttiä + oikeustapaustentti) ONPOOL62, ONPOOL64 ja ONPOOL65 (yhteensä 5 op)- korvaa kauppaoikeuden lopputentin ONPOOL6F (5 op)

Jos opiskelija on suorittanut vain oikeustapaustentin ONPOOL64 (3 op), on hänen vastattava valitsemaansa kahta oikeudenalaa (2/3) koskevaan kysymykseen tentissä ONPOOL6F (tällöin hän saa ONPOOL6F:stä 2 op).

Jos opiskelija on suorittanut yhden yleisten oppien tentin ja oikeustapaustentin, on hänen vastattava vain yhtä (1/2) valitsemaansa oikeudenalaa koskevaan kysymykseen tentissä ONPOOLF (tällöin hän saa ONPOOL6F:stä 1 op:een)

Jos opiskelija on suorittanut vain jomman kumman yleisiä oppeja koskevasta tentistä (1 op) ONPOOL62 tai ONPOOL65 eikä oikeustapaustenttiä, on hänen vastattava kaikkiin kolmeen kysymykseen tentissä ONPOOL6F (mutta tällöin hän saa ONPOOL6F:stä 4 op).

Jos opiskelija on suorittanut molemmat yleisten oppien tenteistä (2 op) eli ONPOOL62 sekä ONPOOL65, mutta ei oikeustapaustenttiä ONPOOL64, on hänen vastattava valitsemaansa kahta oikeudenalaa (2/3) koskevaan kysymykseen tentissä ONPOOL6F (tällöin hän saa ONPOOL6F:stä 3 op).

 
Vastuuhenkilö 

Tutkija Jenna Päläs

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä