Study module

Show study events
YMAT0114 Sustainability in Tourism, 5 ECTS cr. 
Code YMAT0114  Validity 01.01.1950 -
Name Sustainability in Tourism  Abbreviation Sustainability 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0446 Tourism 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Teachers
Name
Salla Jutila 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Seija Tuulentie (toim.)   Turisti tulee kylään : matkailukeskukset ja lappilainen arki   2009  - Availability
     Staffans, A. ja Merikoski, T. toim.   Miten kestävä matkailualue tehdään? : käsikirja suunnitteluun ja rakentamiseen   2011  - Availability


Description
Aim 

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kestävän matkailun periaatteisiin sekä matkailun kestävään kehittämiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti, poliittisesti ja taloudellisesti kestävän matkailun käsitteet ja periaatteet
- tunnistaa matkailun kestävään kehittämiseen vaikuttavat tekijät
- nimetä matkailualaan liittyviä toimijoita sekä toimintaintressejä ja kertoa niihin liittyvistä konflikteista
- kuvata matkailun toimijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia kestävyyden kannalta
- esitellä kestävyyden ja vastuullisuuden käsitteiden erot.

 
Contents 

Matkailun kestävyyden periaatteet, matkailun kestävä kehittäminen, paikallinen luonto ja kulttuuri matkailun vetovoimatekijänä, matkailun ja muiden elinkeinojen yhteensovittaminen, kestävyyden indikaattorit, erilaisten käyttäjien ja sidosryhmien intressit ja tarpeet, ekomatkailu, matkailijoiden asumis- ja ympäristöodotukset, matkailullinen maankäyttö.

 
Previous studies 

YMAT0111 Johdatus matkailuilmiöön

 
Methods 

Teemaseminaarin lähiopetustunteja on 20 t, joista osa on vierailevien luennoitsijoiden pitämiä (elinkeinoelämän edustajia ja hanketyöntekijöitä). Lisäksi aihepiiriin tutustutaan lähialueelle tehtävällä retkellä. Opintojakso suoritetaan luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvalla esseellä sekä kirjallisuustentillä. Itsenäistä työskentelyä annettujen ohjeiden mukaan noin 118 t.

 
Requirements 

Essee (3 op) ja kirjallisuustentti (2 op). Kirjallisuustentti suoritetaan sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa.

 
More literature information and extra material 

Jokimäki, J. (toim.) (2007). Environment, Local Society and Sustainable Tourism. Arktisen keskuksen tiedotteita 50. Saatavana sähköisenä versiona osoitteesta:  http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-20116161147
Goodwin, H. (2011). Taking responsibility for Tourism. Oxford: Goodfellow Publishing. 
Page, S. J. & Dowling, R. K. (2002). Ecotourism. Pearson Education.

Tentittävä kirjallisuus:
Tuulentie, S. (2009). Turisti tulee kylään. Matkailukeskukset ja lappilainen arki. Jyväskylä: Minerva Kustannus.
Staffans, A. & Merikoski, T. (toim.) (2011). Miten kestävä matkailualue tehdään? Käsikirja suunnitteluun ja rakentamiseen. Saatavissa sähköisenä versiona osoitteesta: target=_blank>http://matkahanke.aalto.fi/fi/julkaisut/matka_kasikirja_2011_web.pdf.

 
Timing 

2. periodi

 
Target Group 

1. vuosi

 
Tutor 

Matkailututkimuksen yliopistonlehtori

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Kurssi on matkailututkimuksen perusopintoja suorittavalle pakollinen, ympäristöopintokokonaisuudessa kurssi on valinnainen. Mikäli opiskelija suorittaa molemmat opintokokonaisuudet, pitää ympäristöopintojen opintokokonaisuuteen sisällyttää jokin muu kurssi.

 
Additional information 

Opintojakso on avoin kaikille MTI:n opiskelijoille.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.