Opintojakso
Hae opetus/tentit
ONVAL0062 Sovitteluopinnot, 15 op 
Koodi ONVAL0062  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Sovitteluopinnot  Lyhenne Sovitteluopinno 
Laajuus15 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0300 Oikeustiede 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Anne Nuorgam 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojen tavoitteena on tarjota työkaluja paikallisten kiistojen ratkaisuun ja voimauttaa osallistujia muuntamaan konflikteja rauhanomaisin keinoin. Lähtökohtana on konfliktinratkaisun suuntaus, jossa ulkopuolisten sijaan osalliset itse toimivat sovittelijoina ja sisäpiirin välittäjinä.

Sovitteluopintojen erityisenä huomiona ovat kulttuuriin, identiteettiin, maankäyttöön ja elinkeinoihin liittyvät konfliktit pohjoisissa oloissa sekä saamelaisten asemaan vaikuttavan lainsäädännön aiheuttamat ristiriidat. Kurssi täydentää paikallisesti Suomen valtion ja saamelaiskäräjien mahdollisesti syksyllä käynnistyvää sovintoprossia. Opintojen kautta pohjoiseen syntyy pysyvää sovitteluosaamista.

Opintojen järjestämisen ja paikallisesta sovittelusta saatavien kokemusten myötä on mahdollista edelleen kehittää yhteisösovittelun malli, jota voidaan hyödyntää kansainvälisesti alkuperäiskansoihin liittyvissä paikallisissa konflikteissa. Sovittelukokemusta saaneet henkilöt voisivat tukea myös muissa maissa tapahtuvia sovintoprosesseja.

Opintosisältöjen suunnittelua ja toteutusta tukee YK:n mandaatilla toimiva Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkosto. Verkosto neuvottelee Yhdysvalloissa Princetonin ja Columbian yliopistojen kanssa rauhanvälityksen ja sovintotyön osaamiskeskuksen perustamisesta. Tulevaisuudessa opintojen ympärille voisi muodostua vastaava, paikalliskonflikteihin ja alkuperäiskansoihin liittyvän sovittelun globaali osaamiskeskus.

Lapin yliopistolla on omien strategisten painotustensa, kuten alkuperäiskansojen ja saamentutkimuksen vuoksi luonteva ja keskeinen rooli opintokokonaisuuden toteuttamisessa.

Kumppanit
Kurssit toteutetaan Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan, Oulun yliopiston Giellagas-instituutin, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkoston yhteistyönä.

Kohderyhmä
Yliopistojen opiskelijat ja jatko-opiskelijat sekä saamelais- ja paikallisyhteisöjen toimijat.

 

 

 
Toteutus ja työmuodot 

Kurssisuoritus koostuu luennoista ja toisilleen vaihtoehtoisista suoritusmuodoista, kuten kirjallisuustentistä, kirjoitustehtävästä tai suullisesta ryhmätentistä. Kurssin suoritustapojen päämääränä on olla tarkoituksenmukaisia opintojen sisältöjen ja tavoitteiden kannalta. Yksittäisen kurssin laajuus on 5 op jolloin opiskelijoiden laskennallinen työmäärä on 130-135h.

 
Vaadittavat suoritukset 

ONVAL0062A Johdatus konflikteihin ja sovitteluun 5 op
ONVAL0062B Pohjoisen sovittelun erityiskysymyksiä 5 op
ONVAL0062C Sovittelun käytännöt 5 op

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä