Oppaan YTK - Matkailututkimus 17-18, 2017-18 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Matkailututkimus

Matkailu on monin eri tavoin osa miljoonien ihmisten työtä, vapaa-aikaa ja muuta elämää. Matkailu ei ole koskaan pelkkää bisnestä, vaan se toimii aina kosketuksissa ihmisiin, jotka ovat siinä mukana, ja ympäristöön, jossa sitä toteutetaan. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän ammattilaisia, jotka pystyvät hahmottamaan tämän kokonaisuuden syvällisesti ja sitä kautta kehittämään ja suunnittelemaan kaikki osapuolet huomioonottavaa, monitahoisesti vastuullista matkailutoimintaa.

Oppiaineemme edustaa matkailututkimuksen ns. pohjoismaista koulukuntaa (Nordic School of Tourism Studies). Se painottaa kriittistä ja luovaa otetta tutkimuksessa ja kehittämistyössä. Tutkimusryhmämme työskentelevät tiiviissä yhteistyössä niin yritysten, paikallisyhteisöjen kuin kansainvälisten ja kansallisten tutkijaverkostojen kanssa. Tutkimukseen pohjautuvassa opetuksessa painottuvat vuorovaikutteisuus ja monimenetelmällisyys sekä toiminnalliset työelämän kehittämisen välineet, kuten palvelumuotoilu, ennakointi ja yhteisöllinen suunnittelu. Monitieteiset matkailututkimuksen opinnot valmistavat tarkastelemaan ja suunnittelemaan matkailua taloudellisena, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä, joka vaikuttaa luontoon sekä muuhun ympäristöön.

Matkailututkimuksen opinnot antavat valmiuksia työskennellä vaativissa, ylemmän tason tehtävissä. Matkailututkimuksesta valmistuneet toimivat vastuullisina matkailualan asiantuntijoina, johtajina, kehittäjinä, tutkijoina ja opettajina sekä elinkeinoelämän palveluksessa että kunnallisissa, alueellisissa, valtiollisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa. Mahdollisia tehtäväalueita ovat muun muassa yritysten johtotehtävät, matkailuelinkeinon analyysi- ja markkinointitehtävät, matkailualan koulutustehtävät sekä erilaiset tutkimustehtävät niin matkailusektorilla kuin sen ulkopuolellakin.

Matkailututkimuksen opiskelijat voivat suorittaa yhteiskuntatieteiden kandidaatin (180 op) ja maisterin (120 op) tutkinnon. Jatkotutkinto-ohjelma tarjoaa tieteellisen jatko-opiskelun mahdollisuuden maisterin tutkinnon suorittaneille.

Matkailututkimuksen pääaineopinnot koostuvat perus-, aine- ja syventävistä opinnoista. Perusopinnot perehdyttävät opiskelijat matkailuilmiöön sekä toimialakokonaisuutena että eri tieteenalojen tutkimuskohteena. Aineopinnoissa syvennytään matkailun eri teemoihin tarkemmin ja kehitetään taitoja toimia asiantuntevana matkailualan ammattilaisena erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Syventävissä opinnoissa keskitytään johtajan ja asiantuntijan sekä tutkijan ominaisuuksien kehittämiseen.

Opiskelu ulkomailla on luonteva osa suomalaista yliopistotutkintoa. Opiskelija voi sisällyttää kandidaatin- tai maisterintutkintoonsa ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja pääaine-, sivuaine- ja kieliopintoja. Opiskelijavaihdon suositeltu kesto on noin 3–9 kuukautta.

Matkailututkimuksen opintoihin on mahdollista sisällyttää monitieteisiä matkailualan verkko-opintoja valtakunnallisesta matkailuopintojen yliopistoverkostosta. Lisätietoja yliopistoverkoston opinnoista, ks. www.funts.fi. Opintojen korvaavuuksista matkailututkimuksen pääaineen opintoihin on sovittava etukäteen opintojaksojen vastuuhenkilöiden kanssa.

Opistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa suoritettujen aiempien matkailuopintojen korvaavuuksista opiskelijan on sovittava matkailututkimuksen opetushenkilöstön kanssa ennen syyslukukauden opetuksen alkua. Yleislinjana on, että yliopistotason aiemmat matkailuopinnot korvaavat matkailututkimuksen opintovaatimuksissa mainittuja kursseja todennäköisemmin kuin opistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritetut matkailuopinnot. Ammattikorkeakoulututkinto (matkailuala) korvaa matkailututkimuksen perusopinnot (25 op) ja aineopintojen valinnaiset kurssit (15 op) matkailututkimuksen pääaineopiskelijoilla.

Matkailututkimuksen oppiaine toimii osana Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituuttia (MTI). Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin muodostavat Lapin yliopiston matkailututkimus, Lapin ammattikorkeakoulun matkailupalveluiden osaamisala sekä Lapin matkailuopisto. Instituutissa ovat toisin sanoen edustettuina kaikki matkailun koulutustasot. MTI:n puitteissa opiskelija voi laajentaa osaamistaan opiskelemalla tiettyjä opintoja toisesta instituutin oppilaitoksesta. Instituuttiyhteistyö tuo opiskelijoiden ulottuville myös laajan tarjonnan esim. projektiopintoja, vierailuluentoja ja yhdessä kehitettyjä elinkeinoyhteistyökursseja. Matkailututkimuksen henkilökunta työskentelee Viirinkankaan kampuksella. (ks. www.luc.fi/matkailu.) Myös pääosa matkailututkimuksen opetuksesta tapahtuu instituutin tiloissa.

Matkailututkimuksen tutkintorakenteet
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintorakenne (180 op)

Matkailututkimus pääaineena

Matkailututkimusta pääaineenaan opiskelevien kandidaatintutkinto muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (20 op), metodiopinnoista (17 op), pääaineen opinnoista (70 op) ja sivuaine­opinnoista (72 op).

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia asiantuntevana matkailualan ammattilaisena erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä
- hahmottaa matkailun viisiasteisen vastuullisuuden ulottuvuudet ja soveltaa niitä matkailualan töissä
- etsiä, analysoida, soveltaa ja käsitteellistää toimialaan liittyvää tietoa ja tutkimusta kriittisesti laaja-alaisen ja erikoistuneen osaamisensa avulla
- tuottaa uutta tietoa matkailusta tieteellisen tutkimuksen periaatteita hyödyntäen
- kuvata matkailututkimuksen keskeiset teoriat, käsitteet, menetelmät ja periaatteet sekä seurata ja arvioida alan kehitystä
- hallita laajoja asiakokonaisuuksia
- viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään sekä toimia kansainvälisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
- antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta
- analysoida ja kehittää omaa oppimistaan.

HOPS0001
Orientoivat opinnot ja HOPS
Personal Study Plan
Kurssin laajuus
1 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia osana yliopistoyhteisöä
- hyödyntää yliopiston tiloja ja palveluja
- käyttää WebOodia
- tunnistaa omaa osaamistaan
- suunnitella oppimistaan ja akateemisia opintojaan.
Sisältö
Korkeakoululaitos ja Lapin yliopisto, koulutusalan/oppiaineiden esittely, opintojen suunnittelu ja opiskelutekniikka, henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja osaamisen karttuminen, opiskelijan asema, oikeudet ja velvollisuudet sekä opiskelijajärjestöt, fyysinen ja sosiaalinen opintoympäristö, kirjasto ja informaatiopalvelut.
Opetus- ja työmuodot
Yliopiston avajaiset (2 t), yliopiston järjestämät luennot kaikille opintonsa aloittaville (5 t), tiedekuntaan ja omaan alaan orientointi (3 t), opiskelijatuutoreiden pienryhmäohjaus (10 t), opettajatuutoreiden ryhmä- ja yksilöohjaus ja HOPS:n laadinta (8 t).
Vaadittavat suoritukset
Osallistuminen tuutoriohjaukseen, HOPS:n  laadinta ja hyväksytty HOPS kandidaatin tutkintoon.
Ajankohta
1. opintovuoden syksy ja kevät, opintopiste myönnetään HOPS:n palauttamisen, henkilökohtaisen keskustelun ja suunnitelman hyväksymisen jälkeen ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.
Vastuuhenkilö
Opintopäällikkö, HOPS:n osalta opettajatuutori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen


ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot (3 op)
Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssia suositellaan erittäin vahvasti niille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet yliopistossa.
Opintojakso jakaantuu kolmeen moduuliin. Leiritulimoduuli tutustuttaa opiskelijan akateemisen opiskelun tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Tiedonhakumoduulissa perehdytään tiedonhaun perusteisiin ja opetellaan käyttämään kirjaston tietokantoja sekä elektronisia tiedonlähteitä. Oppimismoduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omaan opiskeluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä toimintatapoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.
Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Itsenäistä opiskelua tuetaan koko kurssin ajan verkkotuutoroinnilla. Lisätietoja WebOodista.


ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot (2 op)
Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssilla pohditaan omien työelämätaitojen karttumista opintojen alusta aina valmistumiseen saakka. Kurssi auttaa hahmottamaan omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan ja suunnittelemaan urapolkuaan. Kurssilla perehdytään myös työnhakuun. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Kurssia suositellaan kaikille opiskelijoille, erityisesti ensimmäistä tutkintoaan suorittaville. Kurssille kannattaa osallistua jo opintojen alkuvaiheessa. Lisätietoja WebOodista.


Kieliopinnot (20 op)
Katso opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot.


Metodiopinnot (17 op)
Tutkijantaidot I

TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen 2 op
TUTA0102 Tieteenfilosofia ja argumentaatio 3 op
Tutkijantaidot II

TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet 5 op
TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 5 op
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op
Katso opintojaksojen lisätiedot opinto-oppaan kohdasta Tutkijantaidot.


YMAT0000 Matkailututkimuksen opinnot (70 op)
YMAT0100 Matkailututkimuksen perusopinnot (25 op)
YMAT0111 Johdatus matkailuilmiöön 5 op
YMAT0112 Matkailijan toimintaympäristöt 5 op
YMAT0113 Responsible Tourism Business 5 op
YMAT0114 Matkailun kestävyys 5 op
YMAT0115 Matkailun tutkimisen peruskurssi 5 op


YMAT0200 Matkailututkimuksen aineopinnot (35 op + 10 op)
Pakolliset opintojaksot:
YMAT0214 Matkailu yhteiskunnassa 5 op
YMAT0215 Matkailuelämysten tuottaminen ja kuluttaminen 5 op
YMAT0216 Matkailuyritysten talouden suunnittelu ja johtaminen 5 op
YMAT1211 Cultural and Social Studies of Tourism 5 op
YMAT1201 Matkailun tutkimisen jatkokurssi 5 op
YMAT1205 Matkailututkimuksen kandidaatintutkielma ja seminaari (vain pääaineopiskelijoille) 10 op

Valinnaiset opintojaksot (valitse vähintään 10 op seuraavista):
Matkailu taloudellisena toimintana
YMAT0222 Developing Destination Experiences 5 op
TKTA1103 Matkailun taloustiede 5 op

Matkailun tuotteistaminen
YMAT0224 Designing Tourism Services 5 op
YMAT0225 Tapahtumamatkailu 5 op

Matkailu työnä
YMAT0226 Theory and Practice of Entrepreneurship in Tourism 5 op
OTMVAL0008 Matkailu ja oikeus 5 op

Matkailun ajankohtaiset teemat
YMAT1219 Matkailututkimuksen erityiskysymyksiä 1–10 op
YMAT1220 Current Issues in Tourism 1–10 op
MTIAMKP Projektiopinnot (Lapin AMK) 1–10 op


Sivuaineopinnot (72 op)

perusopinnot 25 op
aineopinnot 35 op
muita valinnaisia sivuaineopintoja 12 op

Kandidaatin tutkinnossa matkailututkimusta pääaineenaan opiskelevien on suoritettava matkailututkimuksen opinnot 70 op:n laajuisena sekä lisäksi opiskeltava perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 opintopistettä) valitsemastaan sivuaineesta.

Valinnaisiin sivuaineopintoihin (12 op) voi sisällyttää esim. tutkimusmenetelmäopintoja, valinnaisia kieliopintoja, toisen vieraan kielen alkeiskursseja, matkailututkimuksen aineopinnoista (45 op) yli jääviä kursseja, muiden oppiaineiden opintoja tai erikseen määriteltyjä yliopisto-opiskelijoille tarjolla olevia Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin matkailuopiston matkailualan opintoja (ks.www.luc.fi/matkailu).


Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintorakenne (120 op)

Matkailututkimus pääaineena

Matkailututkimusta pääaineenaan opiskelevien maisterintutkinto muodostuu pääaineen syventävistä opinnoista (100 op), kieliopinnoista (5 op), metodiopinnoista (5 op) ja sivuaineopinnoista (10 op).
Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- tutkia matkailua tieteellisesti ja tuottaa uutta, eettisesti kestävää tietoa tutkimuksen avulla
- toimia matkailualan monipuolisena asiantuntijana, kehittäjänä ja johtajana vaativissa työelämän tehtävissä
- tunnistaa matkailuun liittyviä monialaisia ongelmia ja tutkimus- ja kehittämistarpeita sekä tarkastella niitä kriittisesti
- tuottaa innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisumalleja työelämän ja matkailutoimialan kehittämiseksi laaja-alaista osaamistaan hyödyntäen
- toimia vaativissa kansallisissa ja kansainvälisissä suullisissa ja kirjallisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa äidinkielellään sekä toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
- seurata alansa kansainvälistä kehitystä ja toimia kansainvälisissä ympäristöissä myös toisella vieraalla kielellä- työskennellä tuloksekkaasti erilaisissa ryhmissä, yhteisöissä ja verkostoissa
- jäsentää omaa osaamistaan ja tunnistaa oppimiaan työelämätaitoja
- havaita kehittymiskohteitaan sekä itsenäisesti ylläpitää ja kehittää tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan.

YMAT1300 MATKAILUTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (100 op)

YMAT0311 Matkailualueiden kehittämisen kenttäkurssi 10 op
YMAT0312 Revenue Management and Leadership 5 op
YMAT0313 Foresight and Service Design Thinking in Tourism 5 op
YMAT0314 Projektit tutkimus- ja kehittämistyössä 5 op
YMAT0315 Matkailun asiantuntijaharjoittelu 15 op
YMAT0317 Ethical Epistemologies of Tourism 5 op
YMAT1390 Matkailun menetelmäkesäkoulu 5 op
(tai vaihtoehtoisesti kurssi Tutkijantaidot III -kokonaisuudesta)
YMAT0318 Matkailututkimuksen tutkielmaseminaari 10 op
YMAT0319 Pro gradu -tutkielma 40 op


Kieliopinnot (5 op)

Katso opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot (T-kielet). Huom! Kieliopintoihin sisältyy pakollisena myös toisen vieraan kielen (taso B1) kaksi kurssia. Mikäli opiskelija ei ole opiskellut toista vierasta kieltä lukiossa tai ei osaa sitä muutoin, voi uuden kielen opiskelun aloittaa kielten alkeiskursseilla. Alkeiskursseja ei kuitenkaan lasketa kieliopintoihin vaan sivuaineopintoihin.

Metodiopinnot (5 op)

Tutkijantaidot III -kokonaisuudesta suoritetaan se osa, jota ei ole korvattu opintojaksolla YMAT1390 Matkailun menetelmäkesäkoulu. Jos opiskelija suorittaa menetelmäkesäkoulussa kvalitatiivisen työpajan, tulee tutkijantaidot-kokonaisuudesta suorittaa Tulkitsevan kvantitatiivisen tutkimuksen kurssi 5 op. Jos suorittaa menetelmäkesäkoulussa kvantitatiivisen työpajan, tulee tutkijantaidot -kokonaisuudesta suorittaa Laadullisen analyysin kurssi 5 op. Yhteensä menetelmäopintoja tulee olla 10 op (5 op laadullisia, 5 op määrällisiä menetelmiä).


Sivuaineopinnot (10 op)

Maisterin tutkintoon kuuluu vähintään 10 opintopisteen verran vapaavalintaisia sivuaineopintoja. Niihin voi sisällyttää esimerkiksi matkailututkimuksen aineopinnoista yli jääviä kursseja, kandidaatin tutkinnossa suoritetun pitkän sivuaineen syventäviä opintoja, muiden sivuaineiden kursseja ja tutkimusmenetelmäopintoja. Maisterin tutkinnon sivuainepaketti kannattaa omaa harkintaa käyttäen koostaa siten, että se tukee mahdollisimman hyvin pro gradu -tutkielman tekemistä ja omaa tieteellistä ja ammatillista orientaatiota. Maisterin tutkinnon sivuaineopintoihin voi sisällyttää myös erikseen määriteltyjä yliopisto-opiskelijoille tarjolla olevia Lapin ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon matkailualan opintojaksoja (ks. www.luc.fi/matkailu).