Oppaan KTK - Aikuiskasvatustiede 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTORAKENNE 120 op
Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede pääaineena

YLEISOPINNOT 5 op

XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op TAI
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op
KKAS0401 Tieteenfilosofia ja metodologia 3 op

TUTKIMUS- JA MENETELMÄOPINNOT 10 op

Omaan tutkimusotteeseen sopivia tutkimus- ja menetelmäopintoja:
KMEN0301 Laadullinen tutkimus kasvatus- ja yhteiskuntatieteissä 4-5 op
TUTA0301 Laadullinen analyysi 4-5 op
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 5 op
YMEN1208 Kvantitatiivista pro gradua tekevien työpaja 4 op
YMEN1673 Määrällinen aineiston keruu 1–2 op
SMEN0314 Aikasarjat ja indeksit 4–5 op
SMEN0319 R-ohjelman käyttö tilastollisissa analyyseissa 3–5 op
SMEN0311 Monimuuttujamenetelmät 1–15 op (tarjolla on vaihteleva määrä erilaisia kursseja omilla koodeillaan)
SMEN3131 Tilastollisen päättelyn perusteet 3 op
SMEN3132 Tilastolliset testit 3–5 op
TUTA0212 Computational Statistics 3–5 op
TUTA0312 Quantitative Methods 5 op
KKAS0402 Tutkielmaa tukeva metodikirjallisuus 3-5 op (tehdään pro gradu -tutkielman ohjaajalle)


SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op

Kasvatustieteen sisältöopinnot 20 op
LKAS3103 Opetussuunnitelma, arviointi ja koulun kehittäminen 5 op
KKAS3103 Kriittinen pedagogiikka 5 op
KKAS3104 Pohjoisuus ja kestävä kehitys 5 op
KKAS3109 Yhteisöt ja hyvinvointi 5 op

Aikuiskasvatustieteen sisältöopinnot 20 op
AKAS3101 Aikuiskasvatuksen tutkimus 5 op
AKAS3102 Aikuiskasvatuksen filosofia ja teoriat 5 op
AKAS3103 Elämäkertanäkökulmia koulutukseen 5 op
LKAS3109 Kasvatuksen ja koulutuksen sosiologiset kysymykset 5 op

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen valinnaiset sisältöopinnot 10 op
KKAS3102 Ongelmaperustainen pedagogiikka 5 op
LKAS3110 Kasvatuksen filosofiset ja eettiset kysymykset 5 op
MEDU3105 Internet Use and Psychosocial Well-Being 5 op
MEDU3106 Theoretical Approaches to Media Culture 5 op
KKAS3117 Kansainvälistymisopinnot 5-10 op

Harjoittelu ja työssä oppiminen 10 op
KKAS3006 Työharjoitteluun orientoiva luento
KKAS3700 Harjoittelu 8 op
KKAS3800 Työssä oppimisen reflektointi 2 op

Opinnäyte ja seminaarit 40 op
KKAS3011 Pro gradu -seminaari I 5 op
KKAS3012 Pro gradu -seminaari II 5 op
KKAS3013 Pro gradu -tutkielma 30 op
KKAS3014 Pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte

SIVUAINEOPINNOT 25 op
(Suositellaan perusopintokokonaisuuden 25 op suorittamista.)