Oppaan YTK - Markkinointi 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Markkinointi (25 op + 35 op)

Markkinoinnin sivuainekokonaisuus tarjoaa perustiedot ja -taidot markkinoinnin tieteenalasta ja käytännöstä. Sivuainekokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinoinnin roolin liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa, hahmottaa markkinoinnin peruskäsitteistöä ja osaa soveltaa markkinoinnillista ajattelua liiketoiminnassa ja johtamisessa. Sivuainekokonaisuuden sisällöllisenä painopisteenä ovat palvelut.