Oppaan YTK - Saamen- ja alkuperäiskansatutkimus 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Saamen- ja alkuperäiskansatutkimus (25 op)

Lapin yliopiston saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen opintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota opiskelijoille perustiedot saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen keskeisistä tietoteoreettisista, tutkimuseettisistä ja -menetelmällisistä kysymyksistä sekä saamelaisen yhteiskunnan sosiaalisista ja kulttuurisista rakenteista ja instituutioista, oikeudellisista ja hallinnollisista kysymyksistä, sekä historiasta, kielistä, taiteesta, koulutuksesta, elinkeinoista ja ympäristösuhteista.

Lapin yliopiston saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa saamelaisen yhteiskunnan perusperiaatteet, keskeiset kysymykset ja tämänhetkiset haasteet, sekä asettaa ne osaksi laajempaa kontekstia suhteessa pohjoismaisiin valtayhteiskuntiin ja maailmanlaajuiseen alkuperäiskansojen yhteisöön. Opintokokonaisuus edistää yhteisöjen ja kulttuurien välisten suhteiden ymmärtämistä ja tarjoaa yhteiskuntatieteellisiä ja oikeustieteellisiä välineitä saamelaisen yhteiskunnan hahmottamiseen.

Opintokokonaisuus rakentuu kaikille yhteisistä opinnoista (20 op) ja valinnaisista opinnoista (5 op).

 

Kenelle opinto-ohjelma on tarkoitettu

Saamen- ja alkuperäiskansantutkimuksen opintokokonaisuus on tarkoitettu kaikille

 

SAAM0100 SAAMEN- JA ALKUPERÄISKANSATUTKIMUKSEN PERUSOPINNNOT (25 op)
SAAM0101  Johdatus saamen- ja alkuperäiskansatutkimukseen 5 op
SAAM0102 Saamelaisten historia 5 op
SAAM0103 Saamelaiset perinteiset elinkeinot saamelaisyhteisössä 5 op
SAAM0104 Saamelainen yhteiskunta ja valtasuhteet 5 op
Opiskelija valitsee lisäksi seuraavista opintojaksoista 5 op:
ONVAL0001 Saamelaisoikeus 5 op
LAER1238 Saamenpedagogiikka 5 op
UYLE0345 Saamelainen taide 5 op
LAER1239 Saamen kieli suomen kielisille 5 op
LAER1240 Saamen kieli 5 op

Opiskelija voi siis sisällyttää saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen perusopintoihin kielikeskuksessa tai kasvatustieteiden tiedekunnassa suoritettuja saamen kielen opintoja XSAA0001–XSAA0004 tai LAER1232–LAER1236 5 op:n verran. Kieliopinnot tukevat saamelaisyhteiskunnan tuntemusta ja mahdollisuuksia seurata ja osallistua sitä koskeviin keskusteluihin. Ne parantavat myös mahdollisuuksia työelämässä. Myös muita Lapin yliopistossa järjestettäviä, sisällöltään saamen- ja alkuperäiskansatutkimukseen sopivia kursseja on mahdollista suorittaa osana saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen opintokokonaisuutta. Tästä tulee sopia erikseen saamentutkimuksen apulaisprofessorin kanssa.

Mahdollisista korvaavuuksista sovitaan kurssin vastuuhenkilön kanssa.


SAAM0100 Saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen perusopinnot (25 op)

Saamentutkimuksen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa saamen- ja alkuperäiskansatutkimus omaksi monitieteelliseksi kokonaisuudekseen, jolla on tietyt tietoteoreettiset lähtökohdat ja perusperiaatteet

- tunnistaa saamelaisen yhteiskunnan keskeiset kysymykset ja erityispiirteet osana maailmanlaajuista alkuperäiskansayhteisöä sekä suhteessa pohjoismaisiin valtayhteiskuntiin

- hahmottaa saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen tutkimuksellisia lähtökohtia, näkökulmia sekä keskeisiä tutkimuseettisiä ja -menetelmällisiä erityiskysymyksiä, jotka liittyvät saamelaisten ja saamelaisyhteisöjen asemaan, toimintatapoihin ja suhteisiin

-  tunnistaa saamelaisten erityisaseman ja erityispiirteet alkuperäiskansana sekä hahmottaa saamentutkimuksen osana alkuperäiskansatutkimusta

-  kuvata ja analysoida saamelaiselinkeinojen sekä saamelaisen ympäristösuhteen eri ulottuvuuksia

-  jäsentää saamelaisen yhteiskunnan ilmiöitä etenkin yhteiskuntatieteellisin ja oikeustieteellisin tutkimuksellisin välinein ja näkökulmasta.