Oppaan YTK - Taloustiede 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Taloustiede (25 op)

Taloustieteessä tutkitaan ja analysoidaan taloudellisia ilmiöitä. Sen tarkoituksena on ensinnäkin selittää niitä säännönmukaisuuksia ja riippuvuussuhteita, joita talouden toimijoiden kuten kotitalouksien, yritysten ja julkisen sektorin yksiköiden toimintaan sisältyy niiden pyrkiessä toteuttamaan tavoitteitaan erilaisissa oloissa. Toiseksi taloustieteen pyrkimyksenä on selvittää, miten havaittujen säännönmukaisuuksien perusteella voidaan ennakoida toimijoiden tulevaa käyttäytymistä.

Taloustiede jakautuu lukuisiin erikoisalueisiin ja tarjoaa siten kattavan kuvan talouden toimintaympäristöstä. Sen avulla voidaan perehtyä moniin yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti merkittäviin ja ajankohtaisiin aiheisiin, joista kaivataan tietoa sekä päätöksenteossa että kansalaiskeskustelussa.


TKTA1100 TALOUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op)
TKTA1101 Taloustieteen perusteet 5 op
TKTA0102 Suomen talouselämä 5 op
Lisäksi kolme opintojaksoa seuraavista:
TKTA1103 Matkailun taloustiede 5 op
TKTA0311 Aluetaloustiede 5 op
TKTA0304 Julkistalous 5 op
TKTA1211 Luonnonvara- ja ympäristötaloustiede 5 op