Oppaan YTK - Tilastotiede 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Tilastotiede (25 op)

Tilastotieteen pakollisten perusopintojen määrä vaihtelee tiedekunnasta, koulutusohjelmasta ja pääaineesta riippuen. Keskeistä opetuksessa on perinteisen tilastotieteen sijasta eri oppiaineiden sisällöllisten piirteiden huomioon ottaminen. Konkreettisesti tämä tarkoittaa Lapin yliopistossa kerättyjen aineistojen käyttöä osana opetusta ja keskittymistä kaavojen sijasta siihen, miten aineistoa on mielekästä analysoida ja miten tulokset ovat tulkittavissa suhteessa alkuperäiseen kysymyksenasetteluun. Myös yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston aineistot ovat tärkeitä osana kurssien materiaaleja.


SMEN1100 TILASTOTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op)
Pakolliset kurssit:
TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 5 op
Valinnaiset kurssit (valitaan 20 op):
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 5 op
SMEN0314 Aikasarjat ja indeksit 4–5 op
SMEN0319 R-ohjelman käyttö tilastollisissa analyyseissa 3–5 op
SMEN0311 Monimuuttujamenetelmät 1–15 op
(tarjolla on vaihteleva määrä erilaisia kursseja omilla koodeillaan)
SMEN3131 Tilastollisen päättelyn perusteet 3 op
SMEN3132 Tilastolliset testit 3–5 op
TUTA0212 Computational Statistics 3–5 op
TUTA0312 Quantitative Methods 5 op
YMEN1208 Kvantitatiivista pro gradua tekevien työpaja 4 op


SMEN1100 Tilastotieteen perusopinnot (25 op)

Tilastotieteen pakolliset perusopinnot (5 op) suoritettuaan opiskelija osaa mitta-asteikot ja niiden asettamat vaatimukset tavallisimpien tilastollisten tunnuslukujen laskemiseksi. Opiskelija osaa frekvenssijakaumien ja niitä kuvaavien tunnuslukujen ja graafisten esitysten lisäksi tutkia kahden ja osin myös useamman muuttujan riippuvuutta ristiintaulukoiden ja korrelaatiokertoimien sekä niitä täydentävien graafisten esitysten avulla. Opiskelija hallitsee lisäksi tilastollisten tietojenkäsittelymenetelmien perusteet ja kykenee perusanalyysien tekoon lähinnä SPSS-ohjelmiston avulla. Opiskelijalla on taito tehdä itsenäisesti tilastollisia selvityksiä.

Tilastotieteen perusopinnot (25 op) suoritettuaan opiskelija osaa keskeiset tilastolliset testit ja tietää niiden käytön rajoitteet ja mahdollisuudet tutkimustulosten yleistämisessä. Opiskelijalla on taito tehdä itsenäisesti tilastollisia tutkimuksia.