Oppaan YTK - Sosiaalityö 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

SOSIAALITYÖ

SOSIAALITYÖ TIETEENÄ, OPPIAINEENA JA KÄYTÄNTÖNÄ

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

SOSIAALITYÖ TIETEENALANA

Sosiaalityö on professio, oppiala ja yhteiskunnan toimintajärjestelmä, joka koostuu tutkimuksesta, koulutuksesta ja käytännön sosiaalityöstä sekä niiden vuorovaikutuksesta. Suomessa sosiaalityötä on kehitetty tieteenalana, jolla on oma kysymyksenasettelunsa, tieteenteoreettiset lähtökohtansa, tutkimuskohteensa ja tiedonmuodostustapansa. Lapin yliopistossa sosiaalityön tutkimuksen painopistealueita ovat 1) ihmisten arkielämän ja marginalisaatiokysymysten kulttuurisuuden ja selviytymisen tutkimus 2) hyvinvointipalveluiden tutkimus, oikeus ja oikeudenmukaisuus sekä 3) tieto, osaaminen ja asiantuntijuus, jossa yhtenä innovatiivisena avauksena on informaatioteknologia. Tutkimustoimintaa läpäisevinä periaatteina ovat eettisyys ja arvot, metodologinen monipuolisuus ja kansainvälisyys.

SOSIAALITYÖ OPPIAINEENA

Sosiaalityön pääaineopiskelijat suorittavat kandidaatin tutkinnon (180 op) ja sen jälkeen maisterin tutkinnon (120 op). Sosiaalityötä pääaineenaan opiskelevien kandidaatin tutkintorakenne muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (17 op), metodiopinnoista (17 op), pääaineen perus- ja aineopinnoista (80 op) sekä sivuaineiden opinnoista (65 op). Maisterintutkinto sisältää sosiaalityön syventäviä opintoja sekä metodiopintoja (120 op).

Sosiaalityötä voi opiskella myös sivuaineena. Sosiaalityön sivuaineopiskelijoilla opintojen rakenne on osittain erilainen kuin sosiaalityön pääaineopiskelijoilla.

Sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 7 §).

Sosiaalityön opetuksen tavoitteena on:

1) antaa tieteellisesti perusteltu käsitys yhteiskunnasta ja perehdyttää erityisesti sosiaalityön tiedeperustaan, käytäntöihin, tutkimusalueeseen sekä tutkimusmenetelmiin

2) antaa valmiudet yhteiskunnan rakenteiden, toimijoiden ja yhteiskunnassa esiintyvien yksilö-, ryhmä- ja yhteisötason ilmiöiden tunnistamiseen ja analysoimiseen

3) antaa opiskelijalle valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä tavalla yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten ongelmien arvioinnissa, ratkaisemisessa ja ehkäisemisessä hänen toimiessaan asiakaskohtaisen ja yhteiskuntaan vaikuttavan sosiaalityön tehtävissä

4) antaa valmiudet sosiaalityöntekijän tutkivaan ammattikäytäntöön, ammatillisten erityistaitojen kehittämiseen ja tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Koulutuksen välittämät tietosisällöt perustuvat olemassa olevien ammattikäytäntöjen, hallinnollisten toimintatapojen ja ajattelumallien reflektointiin ja kriittiseen arviointiin. Opetuksessa kehitetään valmiuksia yhteiskuntatieteelliseen ongelmanratkaisu-, päättely- ja argumentointitaitoihin. Tutkimusmenetelmäosaaminen on tärkeä osa käytännön sosiaalityössä tarvittavaa ammattitaitoa. Sosiaalityö vaatii kykyä moniulotteisten tilanteiden ja ilmiöiden analyyttiseen hahmottamiseen ja purkamiseen.

Jokainen opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). HOPS on työkalu, jota opiskelija päivittää ja hyödyntää omien opintojen suunnittelussa. Henkilökohtainen opintosuunnitelma on keskeinen väline opiskelijalle koulutuksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista säädetään, että sosiaalityön koulutukseen sisältyy käytännönopetus (15 §). Käytännönopetuksessa niveltyvät toisiinsa teoria, käytäntö, tutkimus, kehittäminen, opetus ja oppiminen. Käytännönopetuspaikkoja tarjoavat kunnat, järjestöt, valtion toimipisteet ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Sosiaalityön oppiaineella on tiiviit suhteet useisiin ulkomaisiin yliopistoihin. Opiskelu ulkomailla erilaisten kansainvälisten vaihto-ohjelmien kautta on luonteva osa tutkintoa. Opiskelija voi sisällyttää kandidaatin ja maisterin tutkintoihinsa ulkomaisissa yliopistoissa suoritettuja pääaine-, sivuaine- ja kieliopintoja. Opiskelijavaihdon suositeltu kesto on 3–9 kuukautta. Lisätietoja ks. osa 2, kohta 3.4.


SOSIAALITYÖ KÄYTÄNTÖNÄ

Käytännön toimintana sosiaalityö on tieteelliseen tietoon perustuvaa, eettistä ja rationaalista toimintaa. Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalityöntekijän yliopistokoulutuksen saaneen ammattihenkilön toimintaa, joka perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon, ammatillis-tieteelliseen osaamiseen ja sosiaalityön eettisiin periaatteisiin. Sosiaalityöllä vahvistetaan hyvinvointia edistäviä olosuhteita, yhteisöjen toimivuutta sekä yksilöiden toimintakykyisyyttä. Työ on yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen sosiaalisten ongelmien tilannearviointiin ja ratkaisuprosesseihin perustuvaa kokonaisvaltaista muutostyötä, joka tukee ihmisten selviytymistä. Sosiaalityöllä vaikutetaan myös yhteiskunnassa esiintyviin epäkohtiin.

Sosiaalityön pääaineopinnoilla suoritetut yhteiskuntatieteiden kandidaatin (YTK) ja maisterin (YTM) tutkinnot tuottavat pätevyyden sosiaalityöntekijän tehtäviin. Koulutuksen saaneet voivat toimia erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalvelu-, suunnittelu-, kehittämis-, johto- ja koulutustehtävissä. Koulutus antaa valmiuksia myös sosiaalityön ja hyvinvointipalvelujen tutkimiseen. Sosiaalityöntekijät työskentelevät esimerkiksi kuntien sosiaalitoimistoissa, maahanmuuttajapalveluissa, perheneuvoloissa, koulun oppilashuollossa, päihde- ja mielenterveyspalveluissa, rikosseuraamusalan sekä terveydenhuollon toimipaikoissa, ikääntyneiden ja lastensuojelun palveluita tarjoavissa organisaatioissa, poliisilaitoksilla sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Opinnot antavat mahdollisuuden myös kansainväliseen sosiaalityöhön.

Valmistuvat yhteiskuntatieteiden maisterit, lisensiaatit (YTL) ja tohtorit (YTT) toimivat oman oppialansa ja ammatillisen asiantuntijuuden pohjalta tutkijoina ja asiantuntijoina sosiaali- ja yhteiskuntatieteellisellä kentällä ja moniammatillisissa verkostoissa. Maisteritutkinto tarjoaa jatkokoulutuskelpoisuuden yhteiskuntatieteissä.

 

SOSIAALITYÖN KANDIDAATINTUTKINNON TUTKINTO-OHJELMA 180 OP

Sosiaalityötä pääaineenaan opiskelevien kandidaatintutkinto muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (17 op), metodiopinnoista (17 op), pääaineen opinnoista (80 op) ja sivuaineopinnoista (65 op). Pääaineen perus- ja aineopinnoissa perehdytään sosiaalityön kannalta tarpeellisten tieteenalojen peruskäsitteisiin, keskeisiin teoreettisiin ja metodologisiin sisältöihin sekä tärkeimpiin tutkimustuloksiin. Lisäksi opinnot antavat kokonaiskuvan keskeisistä sosiaalityössä kohdattavista ilmiöistä ja asiakastyön taidoista. Aineopintojen yhteydessä kehitetään valmiuksia ymmärtää ja soveltaa teoreettista tietoa ammatillisessa sosiaalityössä.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa

-    sosiaalihuollon ammattihenkilölain määrittämät perusteet sosiaalityön sisällöstä ja toimintaa ohjaavista periaatteista ja voi toimia tilapäisenä sosiaalityöntekijänä

-    hahmottaa sosiaalityön vaikeisiin elämäntilanteisiin, sosiaalisiin ongelmiin ja syrjäytymisriskeihin liittyvänä ammatillisena muutostyönä

-   viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yhteisölle ja sosiaalityön asiakkaille äidinkielellään sekä toimia kansainvälisissä yhteistyötilanteissa toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Kandidaatin tutkinto ei anna kelpoisuutta sosiaalityöntekijän tehtäviin. Sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 7 §).

 

HOPS0001

Orientoivat opinnot ja HOPS

Personal Study Plan

Kurssin laajuus

1 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- toimia osana yliopistoyhteisöä

- hyödyntää yliopiston tiloja ja palveluja

- käyttää WebOodia

- tunnistaa omaa osaamistaan

- suunnitella oppimistaan ja akateemisia opintojaan.

Sisältö

Korkeakoululaitoksen, Lapin yliopiston ja koulutusalan/oppiaineiden esittely, opintojen suunnittelu ja opiskelutekniikka, henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja osaamisen karttuminen, opiskelijan asema, oikeudet ja velvollisuudet sekä opiskelijajärjestöt, fyysinen ja sosiaalinen opintoympäristö, kirjasto ja informaatiopalvelut.

Opetus- ja työmuodot

Yliopiston avajaiset (2 t), yliopiston järjestämät luennot kaikille opintonsa aloittaville (5 t), tiedekuntaan ja omaan alaan orientointi (3 t), opiskelijatuutoreiden pienryhmäohjaus (10 t), opettajatuutoreiden ryhmä- ja yksilöohjaus ja HOPS:n laadinta (8 t).

Vaadittavat suoritukset

Osallistuminen luennoille ja tuutoriohjaukseen, HOPS:n laadinta ja hyväksytty HOPS kandidaatin tutkintoon.

Ajankohta

  1. opintovuoden syksy ja kevät, opintopiste myönnetään HOPS:n palauttamisen, henkilökohtaisen keskustelun ja suunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Vastuuhenkilö

Opintopäällikkö, HOPS:n osalta opettajatuutori

Opetuskieli

Suomi

Pakollisuus

Pakollinen

 

KIELIOPINNOT (17 op)

Katso opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot.

 

METODIOPINNOT (17 op)

Tutkijantaidot I

TUTA0101   Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen                       2 op

TUTA0102   Tieteenfilosofia ja argumentaatio                                                   3 op

Tutkijantaidot II

TUTA0201   Laadullisen tutkimuksen perusteet                                                5 op

TUTA0202   Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet                                         5 op

YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta                                                             2 op

Katso opintojaksojen lisätiedot opinto-oppaan kohdasta Tutkijantaidot.

 

SSOS0000 SOSIAALITYÖN OPINNOT (80 op)

 

SSOS0100 SOSIAALITYÖN PERUSOPINNOT (25 op)

SSOS1107  Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö                         5 op

SSOS1111  Sosiaalityön teoria I: Sosiaalityön teoreettiset perusteet           5 op

SSOS1109  Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet       5 op

SSOS1112  Rakenteellinen sosiaalityö                                                              5 op

SSOS1103  Tutkiva sosiaalityö                                                                            5 op

 

SSOS0200 SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT (45 op + 10 op)

SSOS1206  Sosiaalityön glokaalit ja kulttuuriset kysymykset                         5 op

SSOS1207  Elämänkulku ja sosiaaliset ongelmat                                          10 op

SSOS1213  Sosiaalityön teoria II: Sosiaalityön teoriat käytännöissä            5 op

SSOS1217 Sosiaalityön käytäntö II: Sosiaalityön prosessi,

                       menetelmät ja teoria                                                          10 op

SSOS1218 Sosiaalityön työmenetelmät                                                         5 op

SSOS1215  Sosiaalityö ja talous                                                                         5 op

SSOS1216  Lastensuojelun perusteet                                                                5 op

SSOS1203  Sosiaalityön kandidaatintutkielma ja seminaari                        10 op

 

SIVUAINEOPINNOT (65 op)

Sivuaineina on suoritettava vähintään kaksi 25 opintopisteen (perusopintojen) laajuista opintokokonaisuutta. Pakollisena sivuaineena sosiaalityön opinnoissa on SOIK1100 Sosiaalioikeuden perusopinnot 25 op. Toisen sivuainekokonaisuuden opiskelija voi valita vapaasti.

Koulutusohjelmaan suositellaan toiseksi sivuaineeksi esimerkiksi seuraavia: sosiaaligerontologian perusopinnot, politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot, hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot sekä sukupuolentutkimuksen perusopinnot. Myös opiskelijavaihdossa suoritetut, vähintään 25 op laajuiset opinnot voidaan lukea sivuainekokonaisuudeksi (ks. osa 2, kohta 3.4). Sivuaineopintoihin on mahdollista sisällyttää myös yliopiston yhteisiä projektiopintoja (PROJ0100) ja LUC-opintoja.

 

ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot (3 op)

Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssia suositellaan erittäin vahvasti niille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet yliopistossa.

Opintojakso jakaantuu kolmeen moduuliin. Leiritulimoduuli tutustuttaa opiskelijan akateemisen opiskelun tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Tiedonhakumoduulissa perehdytään tiedonhaun perusteisiin ja opetellaan käyttämään kirjaston tietokantoja sekä elektronisia tiedonlähteitä. Oppimismoduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omaan opiskeluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä toimintatapoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima -verkko-oppimisympäristössä. Itsenäistä opiskelua tuetaan koko kurssin ajan verkkotuutoroinnilla. Lisätietoja WebOodista.

 

ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot (2 op)

Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssilla pohditaan omien työelämätaitojen karttumista opintojen alusta aina valmistumiseen saakka. Kurssi auttaa hahmottamaan omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan ja suunnittelemaan urapolkuaan. Kurssilla perehdytään myös työnhakuun. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima -verkko-oppimisympäristössä. Kurssia suositellaan kaikille opiskelijoille, erityisesti ensimmäistä tutkintoaan suorittaville. Kurssille kannattaa osallistua jo opintojen alkuvaiheessa. Lisätietoja WebOodista.


SOSIAALITYÖ PÄÄAINEENA, MAISTERINTUTKINTO (120 op)

Sosiaalityötä pääaineenaan opiskelevien maisterintutkinto muodostuu 120 opintopisteen laajuisista pääaine- ja metodiopinnoista. Syventävät opinnot lisäävät teoreettista ymmärrystä sosiaalityöstä ja tieteellisestä työskentelystä.

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa

-    toimia ammattihenkilölain mukaisesti ja kelpoisena sosiaalityöntekijänä

-    työskennellä vastuullisesti sosiaalityön johdossa sekä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen tuen ja palvelujen järjestämiseksi

-    tehdä sosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatyötä sekä seurata ja arvioida sen vaikutuksia

-    tehdä tieteellistä tutkimusta sosiaalityössä ja tuottaa uutta tietoa tutkimuksen avulla.

 

SSOS0300 SOSIAALITYÖN SYVENTÄVÄT OPINNOT (120 op)

Pakolliset opinnot (100 op):

SSOS1343  Sosiaalityön teoria III: Teoriat sosiaalityön tutkimuksessa      10 op

SSOS1336  Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä osana

                       yhteiskuntapolitiikkaa                                                                       5 op

SSOS1332  Muutosjohtaminen sosiaalityössä                                                  5 op

SSOS1342  Sosiaalityön käytäntö III: Sosiaalityön asiantuntijuus,

                       teoria ja kehittäminen                                                                    20 op

SSOS1338  Sosiaalityön tutkielmaseminaari                                                  10 op

TUTA0301   Laadullinen analyysi                                                                        5 op

TUTA0302   Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus                                               5 op

SSOS1335  Pro gradu -tutkielma                                                                      40 op


Valinnaiset opinnot (20 op):

Opiskelija valitsee 20 op kursseista SSOS1329A–SSOS1329K ja/tai valinnaisista sosiaalioikeuden opinnoista.

 

SSOS1329A Sosiaalityö terveydenhuollossa                                                    5 op

SSOS1329B Väkivalta sosiaalityön kohdeilmiönä                                            5 op

SSOS1329C Lapsen oikeudet ja asema moniammatillisissa verkostoissa        5 op

SSOS1329F Sosnetin verkkokurssit ja muut vaihtoehtoiset kurssit

 

SSOS1329G1 Lastensuojelun ytimessä: Lastensuojelun ideologiset lähtökohdat, taustat ja perusteet 3 op

SSOS1329G2 Lastensuojelun ytimessä: Lastensuojelun asiakkuuksien moninaisuus 5 op

SSOS1329H Gerontologinen sosiaalityö                                                            5 op

 

SSOS1329K Kuntouttavan sosiaalityön asiantuntijuus ja sosiaalinen kuntoutus 5 op

 

Valinnaiset sosiaalioikeuden opinnot (10 op)

ONVAL0035 Vanhuusoikeus                                                                                5 op

OTM0005     Sosiaaliset oikeudet elinkaaren eri vaiheissa                              5 op

 

Sosiaalityö sivuaineena (60 op)

Sosiaalityön sivuaineopiskelijoiden opintojen rakenne poikkeaa sosiaalityötä pääaineena opiskelevien opetussuunnitelmasta. Sosiaalityö sivuaineena muodostuu perusopinnoista ja soveltuvin osin aineopinnoista. Sivuaineena sosiaalityön perus- ja aineopintojen laajuus on yhteensä 60 op (25 + 35 op).

 

SSOS0100 SOSIAALITYÖN PERUSOPINNOT (25 op)

SSOS1107  Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö                         5 op

SSOS1111  Sosiaalityön teoria I: Sosiaalityön teoreettiset perusteet          5 op

SSOS1109  Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet       5 op

SSOS1112  Rakenteellinen sosiaalityö                                                              5 op

SSOS1103  Tutkiva sosiaalityö                                                                            5 op

Sosiaalityön perusopinnot suoritetaan kokonaisuudessaan sosiaalityön pääaineen opetussuunnitelman mukaisesti.

SSOS0200 SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT (35 op)

SSOS1206  Sosiaalityön glokaalit ja kulttuuriset kysymykset                         5 op

SSOS1207  Elämänkulku ja sosiaaliset ongelmat                                          10 op

SSOS1213  Sosiaalityön teoria II: Sosiaalityön teoriat käytännöissä            5 op

SSOS1218 Sosiaalityön työmenetelmät                                                        5 op

SSOS1215  Sosiaalityö ja talous                                                                         5 op

SSOS1216  Lastensuojelun perusteet                                                                5 op