Oppaan TTK - Palvelumuotoilu, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Opintokokonaisuus tarkastelee muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun.

Tavoitteena on oppia projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn kautta.

Kokonaisuuteen sisältyy muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen kursseja sekä oppiainerajat ylittävinä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia yritysprojekteja. Kokonaisuus alkaa johdantokurssilla, joka tutustuttaa opiskelijat aiheeseen ja kokonaisuuden struktuuriin. Seuraavan kahden kurssin aikana opiskelijat hahmottavat palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa sekä soveltavat tietoa yritysten ja yhteisöjen visuaaliseen viestintään. Kokonaisuuden neljä seuraava kurssia opettavat ensin opiskelijalle palvelumuotoilun kehittämisprosessin ja menetelmät, joita sen jälkeen sovelletaan projekteihin liiketoiminnassa, julkisissa palveluissa sekä johtamisessa.

Johdantokurssi tulee käydä ennen muita kokonaisuuden kursseja. Lisäksi Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät kurssi tulee suorittaa ennen kolmea yritysprojekteihin pohjautuvaa kurssia.

Kurssit suositellaan suoritettavaksi seuraavassa järjestyksessä kurssitarjonnan mahdollisuuksien mukaan:

MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op

UPAMU1011 Business design 4 op

UPAMU1012 Brändi ja visuaalisuus 4 op

UPAMU1003 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op

UPAMU1004 Muotoilu liiketoiminnassa 4 op

UPAMU1005 Julkisten palvelujen muotoilu 4 op

UPAMU1006 Palvelumuotoilun johtaminen 4 op


-  määritellä osa-alueet, joista muotoiluajattelu ja sen toimintatapa muodostuvatPalvelumuotoilun opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:

-  selittää palvelujen markkinointiin liittyviä käsitteitä: palvelujen merkitys, laatumallit, tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet

-  selittää brändin käsitteen monipuolisesti

-  käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja soveltaa niitä

-  määritellä palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät sekä soveltaa niitä erilaisissa kehittämis- ja suunnitteluprojekteissa

 

Sivuaineen kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Lisätietoja maria.keskipoikela@ulapland.fi.