Oppaan TTK - Taiteen asiantuntija, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

TAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 op

UTAAS3000 Taiteen asiantuntijuuden syventävät opinnot 85 op

UTAAS3001 Taiteen asiantuntija yhteiskunnassa 5 op
UTAAS3002 Taiteensosiologia 5 op
UTAAS3003 Estetiikka ja taiteenfilosofia 5 op
UTAAS3004 Tieteenfilosofia ja argumentaatio 5 op
UTAAS3005 Taiteen asiantuntija työssä -projekti 5 op
UTAAS3010 Pro gradu -seminaari ja tutkielma 40 op

Tutkimusopinnot 10 op
valitaan seuraavista opinnoista:
UMUO4005 Taideperustaiset ja yhteisövetoiset tutkimusmenetelmät 3 op
UMUO4008 Taideperustainen tutkimus taidekasvatuksessa 3 op
UMUO4012 Tutkimusmetodeja muotoilijoille 3 op
Vapaavalintainen tutkimuskurssi 4 op

Valinnaiset syventävät opinnot 10 op
valitaan seuraavista opinnoista
MAAD1103 Arktinen taide, muotoilu ja innovaatio 5 op
UYTY0117 Sosiaalisesti ja ympäristöpoliittisesti sitoutunut taide 5 op
UKUV0120 Taidemuseo- ja näyttelypedagogiikka 5 op
SOPT1202 Sosiologinen mielikuvitus 5 op
MTEO0614 Teollisen muotoilun syventävä projekti/ Palvelumuotoilu 10 op
MAAD1205 Soveltavan taiteen projekti 10 op

Sivuaineopinnot (vapaavalintaiset) 35 op

Suosittelemme opiskelijoille jotakin seuraavista vapaasti valittavista sivuaineopinnoista:
Sosiaalityön perus- ja aineopintoja sivuaineopiskelijoille
Ympäristöopintojen perus- ja aineopintoja
Taide- tai kulttuurihistorian opintoja
Arctic Studies Programme -opintoja
Soveltavan taiteen opintoja
Englanniksi