Oppaan TTK - Graafinen suunnittelu, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

TAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op

Yleisopinnot:  

HOPS0004 Orientoivat opinnot ja HOPS 1 op

UMUO1206 Immateriaalioikeuden perusteet 1 op

ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op

VAIK0001 Vaikuttaminen Lapin yliopistossa 2-10 op

ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot Academic Career Skills 2 op

 

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op:                        

UPER0012 Opiskeluteknologia 1 op

ASUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

ASUO0002 Puheviestintä 2 op

ARUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 2 op

ARUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op

AENG0001 English: Reading Comprehension 3 op

AENG0002 English: Oral Skills 3 op

               

Taide, muotoilu ja kulttuuri -opinnot 30 op:

UMUO0223 Arktinen taide ja muotoilu 3 op

UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajatyöskentely 4 op

UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op

UMUO1207 Muotoilu ajassa ja kulttuurissa 3 op

UMUO0225 Arktinen muotoiluprojekti 6 op

- Valitaan vähintään yksi seuraavista kursseista (3 op):

UMUO1105 Visuaalinen ja tekstuaalinen sommittelu 3 op

UMUO1225 Muotoilun asiantuntijuus 3 op

UMUO0204 Yrittäminen luovilla aloilla 3 op

ONEVAL0032 Guide to IPR 3 op

UYLE0347 Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen 3 op

UMUO1205 Muotoilukohteiden kulttuurinen tulkinta 3 op

UMUO0204 Yrittäminen luovilla aloilla 3 op

UKIDE001 Kiertotalous ja muotoilu KIDE 5 op

- Valitaan kaksi Kuva- ja muototyöpajaa seuraavista (8 op):

UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op

UTAK0113 Valokuvaus 4 op

UTAK0115 Värioppi 4 op

UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op

UTAK0117 Maalaus 4 op

UKUV0426 Kokeellinen grafiikka 4 op

 

AGRA1000 Graafisen suunnittelun perusopinnot 25 op:

AGRA0105 Graafisen suunnittelun perusteet 5 op 

AGRA0107 Graafinen ilmaisutekniikka 4 op 

AGRA0203 Typografia 6 op  

AGRA0104 Graafinen abstrahointi 4 op 

AGRA0205 Representaation historia 3 op 

AGRA0108 Graafisen suunnittelun ohjelmistot 3 op 

 

AGRA1500 Graafisen suunnittelun aineopinnot 40 op:  

AGRA0911 Julkaisun suunnittelu painettuun mediaan 6 op 

AGRA0922 Julkaisun suunnittelu sähköiseen mediaan 6 op 

AGRA0715 Wayfinding and signage design 5 op  

AGRA0902 Informaation visualisointi 4 op 

AGRA0904 Graafinen teknologia 3 op 

AGRA0501 Graafisen suunnittelun kirjatentti 2 op 

AGRA0508 Graafisen suunnittelun tutkimuksen perusteet 4 op 

AGRA1510 Seminaari ja kandidaatin tutkielma 8 op 

YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op

AGRA1511 Kypsyysnäyte ja kieliasu 0 op

YURKUND-K Urkund-tarkistus 0 op

 

Muotoilualojen yhteiset tutkimusopinnot 10 op:                   

UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op

UMUO1212 Tutkimus taidealoilla 3 op

UMUO1213 Metodipaja 4 op

 

Sivuaineopinnot (valinnaiset) 60 op                

 

 

 

 

TAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP

AGRA3100 Graafisen suunnittelun syventävät opinnot 85 op:

Tutkimusopinnot 10 op:

- AGRA0725 Visuaalisen viestinnän suunnittelun tutkimusmetodit 4 op 

- Valinnaiset tutkimuskurssit 6 op

AGRA0731 Syventävien opintojen kirjatentti 5 op  

AGRA0720 Pro gradu -seminaari ja tutkielma 40 op

AGRA0740 Kypsyysnäyte - Pro gradu 0 op

YURKUND-G Urkund-tarkistus 0 op

- Lisäksi seuraavista opinnoista valitaan syventäviin opintoihin yhteensä 30 op:

AGRA0716 Julkaisuprojekti painettuun ja sähköiseen mediaan 10 op

AGRA0736 Visuaalisen identiteetin suunnittelu ja brändäys 10 op 

AGRA0727 Typografian syventävät opinnot 5 op 

AGRA0704 Kuvan viestit 5 op 

UYLE0312 Graafinen taide 4-8 op 

AGRA0730 Syventävä workshop 3-5 op

AGRA0712 Taiteellinen syventävä produktio 10 op

AGRA0713 Tieteellis-teoreettinen syventävä produktio 10 op

- Opintoja voi suorittaa yli 30 op, jolloin ylimenevät opinnot lasketaan tutkintoon sivuaineopintoina.

  

Sivuaineopinnot (vapaavalintaiset) 35 op

- Esimerkkejä graafisen suunnittelun sivuaineopinnoista:

AGRA0711 Syventävien opintojen työharjoittelu 15 op 

UMUO4011 Muotoilualojen yhteinen projekti 10 op 

 

TAITEIDEN TIEDEKUNNAN YHTEISET MENETELMÄOPINNOT

Taiteiden tiedekunnan kurssit:

UMUO4009 Taiteen, viestinnän ja muotoilun tutkimusotteita 3 op

AAVM1307 Tutkimuksellinen ajattelu ja akateemiset puhetavat 5-10 op

UMUO4005 Arts-Based and Community-Based Participatory Research Approaches 3cr.

UMUO4008 Taideperustainen tutkimus taidekasvatuksessa 3 op 

UYLE0339 Visuaalinen tutkimus 3 op

UYLE0342 Muotoilun historian tutkimus 3 op

UYLE0320 Taidehistorian menetelmät 2-10 op

PAMA1650 Muotoilun tutkimus 3 op

PAMA1651 Laadullinen tutkimus 6 op

 

Muiden tiedekuntien ja yksiköiden tarjoamat kurssit:

XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen, 2 op

XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista, 2 op

TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet, 3-5 op

TUTA0301 Laadullinen analyysi, 4-5 op

TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, 5 op

UKUL1112 Historian läsnäolo ja historiallisen tiedon käyttö, 2 op

UKUL1204 Arkistojen käyttö ja arkistolähteet, 2 op