Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tutustu myös opinto-oppaan yleisiin osiin (tiedekunnan opintoja koskevat ohjeet ja määräykset):
http://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Yhteiskuntatieteiden-tiedekunta/Opinnot/Ohjeita-opintoihin


POLITIIKKATIETEET: Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi


POLITIIKKATIETEET TIETEENALANA
Kansallisen ja kansainvälisen raja on hälventynyt viime vuosien poliittisten muutosten seurauksena. Politiikkatieteissä yhdistyvät valtio-opin ja kansainvälisten suhteiden tieteenalanäkökulmat, jotka yhdessä muodostavat kattavan kokonaisuuden politiikan tutkimuksen tärkeimpiin ajankohtaisiin teemoihin.

Politiikkatieteet antavat vahvan pohjan poliittisten järjestelmien, instituutioiden ja toimijoiden ymmärtämiseksi. Politiikkatieteet tarjoavat laajan kuvan politiikan kentästä ja politiikasta sekä valmiudet kansallisten ja kansainvälisten kysymysten analyyttiseen tarkasteluun.

Kansainvälisten suhteiden tieteenala tulkitsee kansainvälisen järjestelmän ja yhteisön rakennetta ja toimintaa. Se analysoi valtioiden ulko- ja turvallisuuspoli-tiikkaa, sodan ja rauhan kysymyksiä sekä moninaisia globaaleja ongelmia kuten ympäristön saastumista, kansainvälistä terrorismia, väestönkasvua ja ihmisoi-keusloukkauksia. Valtio-opissa tutkitaan poliittisia instituutioita, ideologioita ja poliittisen ajattelun ja toiminnan vaihtelevia muotoja. Politiikkaa ja vallankäyttöä analysoidaan sekä perinteisten poliittisten järjestelmien puitteissa että esimerkiksi identiteetin, sukupuolen tai kulutuksen poliittisuutena.

Politiikkatieteet Lapin yliopistossa tutkii poliittisia ilmiöitä ja prosesseja myös kansainvälisen oikeuden, talouden, historian, kulttuurin, uskonnon ja järjestöjen näkökulmista. Lapin yliopisto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden keskittyä pohjoisen ja arktisen alueen politiikkaan ja poliittisiin erityisteemoihin, kuten kieli- ja vähemmistöpolitiikkaan, aluepolitiikkaan sekä ympäristö- ja luonnonvarapolitiikkaan.

Politiikkatieteiden opinnot antavat hyvän pohjan työskennellä monissa erilaisissa työtehtävissä sekä kotimaassa sekä ulkomailla. Työtehtävät voivat vaihdella tutkimus- ja opetustyöstä aina hallinto-, järjestö- ja tiedotustehtäviin erilaisissa organisaatioissa.

YLEISET OHJEET
Luennot tai muut kurssit ovat joko pakollisia tai vapaaehtoisia. Pakollisia luentoja ja kursseja ei voi ilman poikkeuksellisia syitä korvata kirjallisuudella. Vapaaehtoiset luennot ja kurssit korvaavat erikseen ilmoitetun tai opintojakson vastuuopettajan kanssa erikseen sovitun yhden tai useamman teoksen.

Kirjallisuus suoritetaan yleisinä tenttipäivinä tutkintovaatimusten mukaisesti. Opintojaksoon kuuluvat teokset suoritetaan yhdessä tentissä, ellei jotakin teosta ole etukäteen korvattu muulla tavoin tai ellei korvaava suoritus ole tenttiin ilmoittautuessa kesken. Tentittäessä osasuorituksia ei hyväksytä. Aiemmin suoritetut tai myöhemmin suoritettavaksi tulevat teokset (korvaava luento, kurssi tai essee) on mainittava tentti-ilmoittautumisen yhteydessä. Korvaava suoritus on yksilöitävä ajankohtineen ja arvosteluineen.

Erikoiskurssit, teema- tai työseminaarit ja lukupiirit voivat sisältää luentoja, seminaarityöskentelyä sekä opiskelijan kirjallisia töitä. Luentokurssi päättyy joko ilmoitettuna päivänä pidettävään kirjalliseen kuulusteluun tai luennon perusteella laadittavaan luentopäiväkirjaan tai esseeseen. Erikoiskurssit ja työseminaarit voivat sisältää sekä kirjallisen tai muun kuulustelun että kirjallisen seminaariin kuuluvan työn.

Osan politiikkatieteiden opinnoista voi suorittaa lukupiireinä. Ne voidaan toteuttaa ilman opettajatutoria vertaistyöskentelynä. Lukupiiri voi korvata osia sellaisista opintojaksoista, joihin voi sisällyttää vapaaehtoisia kursseja. Aihepiiristä, sisällöstä ja laajuudesta tulee sopia aina erikseen opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Mahdollisista vaihtoehtoisista suoritustavoista ja korvaavuuksista tulee sopia aina etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa.


YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTORAKENNE (180 op)
Politiikkatieteet pääaineena

Politiikkatieteitä pääaineenaan opiskelevien kandidaatintutkinto muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (17 op), metodiopinnoista (22 op), pääaineen opinnoista (70 op) ja sivuaineiden opinnoista (70 op).

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee politiikkatieteiden teoreettiset, käsitteelliset ja menetelmälliset peruslähtökohdat. Opiskelija osaa tarkastella analyyttisesti ja kriittisesti politiikan alaa ja ilmiöitä. Opiskelijalla on valmiudet poliittisten järjestelmien, instituutioiden ja toimijoiden ymmärtämiseen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Opiskelija hallitsee politiikkatieteellisen tutkimuksen ja tiedontuottamisen periaatteet sekä tieteellisen argumentoinnin keinot ja on osoittanut sen tekemällä pienimuotoisen politiikkatieteellisen tutkielman osana kandidaatin tutkintoa.

HOPS0001 Orientoivat opinnot ja HOPS (1 op) 

ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot (3 op) 
Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssia suositellaan erittäin vahvasti niille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet yliopistossa.

ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot (2 op)
Vapaaehtoinen verkkokurssi.

KIELIOPINNOT (17 op)
Minimivaatimuksena on 17 op:n kieliopinnot (S-kielet). Katso kieliopinnot opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot. Opiskelija voi suorittaa myös enemmän kieliopintoja esimerkiksi valinnaisista kieliopinnoista tai kielen käytön ja kulttuurin opinnoista.

Akateemiset tekstitaidot (2 op) suoritetaan PSIR1207 Kandidaatintutkielman ja seminaarin yhteydessä järjestettävässä TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -opintojaksossa.

METODIOPINNOT (22 op)
TPER00101  Tietotyön työvälineet 3 op
YMEN1805   Johdatus tieteelliseen tutkimukseen 4 op
FILO1107    Tieteenfilosofia 3 op
YMEN1206   Lomaketutkimuksen peruskurssi 3 op
SMEN0303   Kuvaileva tilastotiede 4 op
YMEN1332   Laadullisen tutkimuksen suuntaukset 3 op
YMEN1804   Tieteellinen tiedonhankinta 2 op

Katso opintojaksojen lisätiedot sivuaineiden ja menetelmäopintojen opinto-oppaasta.

PSIR000 POLITIIKKATIETEIDEN OPINNOT (70 op)

SOPT1100 POLITIIKKATIETEIDEN JA SOSIOLOGIAN PERUSOPINNOT (25 op)
SOPT1101  Johdatus sosiologiaan 5 op
SOPT1102  Johdatus politiikkatieteisiin 5 op
SOPT1103  Praktikum 5 op
SOPT1104  Toiminta, käytäntö ja rakenne 5 op
SOPT1105  Valta, politiikka ja poliittisuus 5 op 

PSIR1200 POLITIIKKATIETEIDEN AINEOPINNOT (35 op + 10 op)
PSIR1201  Politiikan teoria 5 op
PSIR1202  Poliittinen toiminta ja toimijuus 5 op

Lisäksi valitaan kaksi seuraavista:
PSIR1203  Poliittinen ajattelu ja nykykeskustelu  10 op
  PSIR1203A Poliittinen ajattelu          
  PSIR1203B Ajankohtainen poliittinen keskustelu
PSIR1204  Pohjoisen politiikka  10 op
PSIR1205  Environmental Politics  10 op
PSIR1206  Uskonto ja politiikka  10 op
PSIR1207  Politiikkatieteiden kandidaatintutkielma ja seminaari (vain pääaineopiskelijoille)  10 op 
PSIR1208  Erikoistumisala  5 op


SIVUAINEOPINNOT (70 op)
Sivuaineopintoina on suoritettava vähintään kaksi opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuksia ovat oppiaineiden ja oppiainepoolien perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Oppiainepoolien järjestämien yhteisten perusopintojen päälle suoritettavat, muut kuin oman pääaineen aineopinnot voivat myös muodostaa sivuaineopintokokonaisuuden.

Sivuaineita voi suorittaa Lapin yliopiston lisäksi myös muissa yliopistoissa tai ulkomailla tiedekunnan hyväksymällä tavalla. Opiskelu ulkomailla on luonteva osa suomalaista yliopistotutkintoa. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoja. Opiskelija-vaihdon suositeltu kesto on 3–9 kk. Myös laadullisten tutkimustraditioiden täydentäviä kursseja tai määrällisten tutkimustapojen ja tilastollisen analyysin kursseja voi sisällyttää sivuaineopintoihin.

Opintoihin voi sisällyttää vapaaehtoisen työharjoittelun 5 tai 10 op (ks. opinto-oppaan kohdasta TSIV0015 Vapaaehtoinen harjoittelu). Työharjoittelu voidaan vaihtoehtoisesti sisällyttää osaksi syventäviä opintoja (IRMA/PSMA1302 Syventävä temaattinen perehtyminen). Maksimissaan työharjoittelusta voi saada 10 opintopistettä. Harjoittelun vastuuhenkilö politiikkatieteissä on (nuorempi) tutkija. Harjoittelun vastuuhenkilö politiikkatieteissä on (nuorempi) tutkija.


YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTORAKENNE (120 op)
Politiikkatieteet, erityisesti kansainväliset suhteet pääaineena

Politiikkatieteitä pääaineenaan opiskelevien maisterintutkinto muodostuu 120 opintopisteen laajuisista pääaineopinnoista.

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee kansainvälisten suhteiden teoreettiset, käsitteelliset ja menetelmälliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy jäsentämään kansainvälisen järjestelmän ja yhteisön rakennetta ja toimintaa ja analysoimaan globaaleja prosesseja kansainvälisten suhteiden teorioiden avulla. Opiskelija on perehtynyt perusteellisesti valitsemaansa kansainvälisten suhteiden erityisalaan. Opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimusprosessin eri vaiheet ja osa-alueet ja hän osaa myös arvioida kriittisesti omaa tutkimusprosessiaan. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäistä tieteelliseen argumentointiin perustuvaa ja uutta tietoa tuottavaa tutkimusta. Opiskelija kykenee ottamaan osaan kansainvälisten suhteiden nykykeskusteluun ja hänellä on valmiudet teoreettisen tiedon soveltamiseen tieteellisissä, ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa käytännöissä. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia erilaisissa yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä.


IRMA1300 KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (120 op)
IRMA1305  Kansainvälisten suhteiden tutkielmaseminaari ja tutkielman ohjaus 15 op
IRMA1311  Kansainvälisten suhteiden syventävät tieteenalaopinnot 20 op
IRMA1312  Syventävä temaattinen perehtyminen 25 op
  IRMA1312A Kansainvälisten suhteiden praktikum
  IRMA1312B Kirjallisuuskuulustelu
IRMA1303  Essee tutkimuskirjallisuudesta 10 op
IRMA1304  Politiikan tutkimuksen menetelmät 10 op
  IRMA1304A Menetelmälliset opinnot
  IRMA1305B Menetelmäkuulustelu
IRMA1306  Pro gradu -tutkielma 40 op


YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTORAKENNE (120 op)
Politiikkatieteet, erityisesti valtio-oppi pääaineena

Politiikkatieteitä pääaineenaan opiskelevien maisterintutkinto muodostuu 120 opintopisteen laajuisista pääaineopinnoista.

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee valtio-opin tieteenalan teoreettiset, käsitteelliset ja menetelmälliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy jäsentämään poliittisten instituutioiden ja ideologioiden ja poliittisen ajattelun ja toiminnan vaihtelevia muotoja sekä analysoimaan valtaa ja vallankäyttöä valtio-opillisten teorioiden avulla. Opiskelija on perehtynyt perusteellisesti valitsemaansa valtio-opin erityisalaan. Opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimusprosessin eri vaiheet ja osa-alueet ja hän osaa myös arvioida kriittisesti omaa tutkimusprosessiaan. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäistä tieteelliseen argumentointiin perustuvaa ja uutta tietoa tuottavaa tutkimusta. Opiskelija kykenee ottamaan osaa valtio-opin nykykeskusteluun ja hänellä on valmiudet teoreettisen tiedon soveltamiseen tieteellisissä, ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa käytännöissä. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia erilaisissa yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä.


PSMA1300 VALTIO-OPIN SYVENTÄVÄT OPINNOT (120 op)
PSMA1305  Valtio-opin tutkielmaseminaari ja tutkielman ohjaus 15 op
PSMA1311  Valtio-opin syventävät tieteenalaopinnot 20 op
  PSMA1311A Ajankohtainen poliittinen tutkimus
  PSMA1311B Politiikka muutoksessa
PSMA1312  Syventävä temaattinen perehtyminen 25 op
  PSMA1312A Valtio-opin praktikum
  PSMA1312B Kirjallisuuskuulustelu
PSMA1303  Essee tutkimuskirjallisuudesta 10 op
PSMA1304  Politiikan tutkimuksen menetelmät 10 op
  PSMA1304A Politiikan tutkimuksen menetelmät
  PSMA1304B Menetelmäkuulustelu
PSMA1306  Pro gradu -tutkielma 40 op