Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tutustu myös opinto-oppaan yleisiin osiin (tiedekunnan opintoja koskevat ohjeet ja määräykset):
http://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Yhteiskuntatieteiden-tiedekunta/Opinnot/Ohjeita-opintoihin


SOSIOLOGIA

Sosiologia etsii tieteellisiä selityksiä sille, millä tavoin yhteiskunnalliset rakenteet ja kulttuuri sekä ihmisten väliset suhteet muodostuvat. Sosiologia paneutuu yhteiskuntaa ja inhimillistä maailmaa yleensä koskeviin teorioihin voidakseen analysoida tämän päivän ilmiöitä. Sosiologiaa ei tunnista ensi sijassa tutkimuskohteistaan vaan lähestymistavastaan. Sosiologia etsii järjestystä tai logiikkaa siitä rajattoman rikkaasta inhimillisestä toiminnasta, jonka me päivittäin kohtaamme. Toiminnan logiikan ymmärtäminen edellyttää sosiaalisia ilmiöitä koskevien teorioiden yhdistämistä tutkimuksellisiin lähestymistapoihin. Sosiologisen tutkimuksen menetelmiä ovat esimerkiksi haastattelut, etnografia, diskurssien analysointi, semiotiikka, retoriikka ja tilastollinen tutkimus.

Sosiologian tutkimusalue ulottuu taloudellisista ja poliittisista järjestelmistä aina ihmisten vuorovaikutukseen saakka. Sosiologian erikoisalat kattavat mitä moninaisimpia tutkimusongelmia. Muun muassa työ, yhteiskuntarakenne, sukupuoli, kasvatus, tiede, taide ja talous ovat sosiologisen tutkimuksen kohteita. Lapin yliopiston sosiologit tutkivat mm. pohjoisten yhteiskuntien muutosta, ihmisen ja luonnon suhdetta, muuttuvaa työtä, hyvinvointia, etnisyyttä ja kulttuuria, kuten saamelaisuutta.

Sosiologia tuo usein esiin myös yhteiskunnan epäkohtia ja vallitsevista käsityksistä poikkeavia tulkintoja sosiaalisille ilmiöille. Sosiologia pyrkii lisäämään ymmärrystä yksilön paikasta kansalaisena yhteiskunnassa. Sosiologian teoriat ja tutkimustulokset ovat siis luonteeltaan yhteiskuntakriittisiä.

Sosiologi pyrkii ymmärtämään erilaisten toimintojen ja elämäntapojen merkitystä riippumatta siitä hyväksyykö hän itse tuon toiminnan vai ei. Monet sosiologian tutkimat ongelmat ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden tarkastelu vaatii tutkijoiden välistä yhteistyötä ja tieteidenvälistä lähestymistapaa.

Sosiologia antaa laaja-alaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia hyvin erilaisissa ammateissa ja monissa eri asiantuntijatehtävissä. Omaa erityisosaamista voi suunnata sivuaineiden ja erikoistumisalojen valinnoilla sekä kansainvälisillä opinnoilla. Sosiologeja toimii runsaasti mm. tutkimuksen, opetuksen, tiedotuksen, järjestöjen sekä hallinnon tehtävissä.

Sosiologiaa voi opiskella joko pääaineena tai sivuaineena. Pääaineopiskelijat suorittavat kandidaatin tutkinnon (180 op) ja sen jälkeen maisterintutkinnon (120 op). Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa joko 25 opintopisteen perusopinnot (yhteiset politiikkatieteiden kanssa) tai 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot.

Opiskelu ulkomailla on luonteva osa suomalaista yliopistotutkintoa. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoja. Opiskelijavaihdon suositeltu kesto on 3–9 kk.


YLEISET OHJEET
Opintojen tueksi kannattaa käydä lukemassa sosiologian verkkosivuilla olevia ohjeita kirjallisten harjoitustöiden, esseiden ja opinnäytetöiden laatimiseen. Tutkimuseettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön ohjeet löytyvät mm. yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta (www.fsd.uta.fi).

Esseet ja muut kirjalliset työt palautetaan vastuuhenkilöille paperiversioina, jollei kurssin
vastuuhenkilö muuta ilmoita. Kirjapaketteja suoritettaessa on hyvä huomata, että kirjoja ei voi tenttiä yksitellen. Korvaavan suorituksen opintojaksoon hyväksyy opintojakson vastuuhenkilö.


YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTORAKENNE (180 op)
Sosiologia pääaineena

Sosiologiaa pääaineenaan opiskelevien kandidaatintutkinto muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (17 op), metodiopinnoista (26 op), pääaineen opinnoista (70 op) ja sivuaineiden opinnoista (66 op).

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tietää sosiologian teoreettiset lähtökohdat ja hän osaa tarkastella yhteiskunnallisia ilmiöitä ja käytäntöjä sosiologisen tutkimus- ja käsiteperinteen avulla. Opiskelija kykenee arvioimaan yhteiskuntatieteellisiä tutkimuksia ja sitä, millaista tietoa sosiologian lähestymistapojen avulla on mahdollista saada. Opiskelija hallitsee tutkimuksen tekemisen periaatteet, tieteellisen tiedonhaun ja tieteellisen argumentoinnin keinot. Opiskelija osaa työskennellä sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden kanssa.
 
HOPS0001 Orientoivat opinnot ja HOPS (1 op)

ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot (3 op)
Vapaaehtoinen verkkokurssi.

ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot (2 op)
Vapaaehtoinen verkkokurssi.

KIELIOPINNOT (17 op)
Katso opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot (S-kielet).
 
METODIOPINNOT (26 op)
TPER0101 Tietotyön työvälineet 3 op
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op
YMEN1805 Johdatus tieteelliseen tutkimukseen 4 op
FIL01107 Tieteenfilosofia 3 op
YMEN1206 Lomaketutkimuksen peruskurssi 3 op
SMEN0303 Kuvaileva tilastotiede 4 op
YMEN1209 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 4 op
YMEN1332 Laadullisen tutkimuksen suuntaukset 3 op

Katso opintojaksojen lisätiedot sivuaineiden ja menetelmäopintojen opinto-oppaasta.


SSOG0000 SOSIOLOGIAN OPINNOT (70 op)

SOPT1100 POLITIIKKATIETEIDEN JA SOSIOLOGIAN PERUSOPINNOT (25 op)
SOPT1101 Johdatus sosiologiaan 5 op
SOPT1102 Johdatus politiikkatieteisiin 5 op
SOPT1103 Praktikum 5 op
SOPT1104 Toiminta, käytäntö ja rakenne 5 op
SOPT1105 Valta, politiikka ja poliittisuus 5 op

SSOG0200 SOSIOLOGIAN AINEOPINNOT (35 op + 10 op)
SSOG1211 Sosiologinen mielikuvitus 8 op
SSOG1204 Sosiologian keskeiset käsitteet 6 op
SSOG1212 Valta, hallinta ja talous 5 op
SSOG1213 Sosiologinen tutkimus I 10 op
   SSOG12135 Työ, sukupuoli ja luokka 
   SSOG12132 Kansalaisuus ja poliittisuus
   SSOG12133 Tila, aika ja paikka
   SSOG12134 Aineelliset yhteisöt ja ympäristösosiologia
SSOG1214 Sosiologian klassikot 6 op
SSOG1208 Sosiologian kandidaatintutkielma ja seminaari (vain pääaineopiskelijoille) 10 op


SIVUAINEOPINNOT (66 op)
Sivuaineopintoina on suoritettava vähintään kaksi opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuksia ovat oppiaineiden ja oppiainepoolien perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Oppiainepoolien järjestämien yhteisten perusopintojen päälle suoritettavat, muut kuin oman pääaineen aineopinnot voivat myös muodostaa sivuaineopintokokonaisuuden. Mahdollisia sivuaineita ovat kaikki Lapin yliopistossa suoritettavat opintokokonaisuudet sekä muissa yliopistoissa ja ulkomailla suoritettavat opinnot tiedekunnan hyväksymällä tavalla.


YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTORAKENNE (120 op)
Sosiologia pääaineena

Sosiologiaa pääaineenaan opiskelevien maisterintutkinto muodostuu 120 opintopisteen laajuisista pääaineopinnoista. Sosiologian maisteriopintoihin sisältyy perehtyminen sosiologiseen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin, työharjoittelu sekä oman sosiologisen tutkielman kirjoittaminen. Maisterinopinnot aloittavilla tulee olla kandidaattivaiheen metodiopinnot (26 op) suoritettuina.

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee sosiologian teoreettiset, käsitteelliset ja menetelmälliset lähtökohdat. Hän pystyy jäsentämään yhteiskunnallisia muutoksia, yhteiskunnallisten toimijoiden välisiä suhteita ja kulttuurisia merkityksiä sekä yhteiskunnallisten prosessien välisiä yhteyksiä sosiologian teorioiden avulla. Opiskelija on perehtynyt valitsemaansa sosiologian erityisalaan. Opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimusprosessin eri vaiheet ja osa-alueet ja osaa myös arvioida kriittisesti omaa tutkimusprosessiaan. Maisteriopintojen jälkeen opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti tieteellistä tietoa sekä soveltaa sitä tieteellisissä, ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa käytännöissä. Sosiologian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia erilaisissa yhteiskunnallisissa tehtävissä sekä erityisosaamista valitsemaltaan sosiologian erityisalalta.


SSOG1300 SOSIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (120 op)
SSOG1312 Sosiologian nykykeskustelut 17 op
SSOG1310 Orientoituminen työelämään 10 op
SSOG1313 Sosiologian teoria 6 op
SSOG1314 Sosiologinen tutkimus II 9 op
   SSOG13145 Työ, sukupoli ja luokka
   SSOG13142 Kansalaisuus ja poliittisuus
   SSOG13143 Tila, aika ja paikka
   SSOG13144 Aineelliset yhteisöt ja ympäristösosiologia
SSOG1320 Sosiologian tutkielmaseminaari 16 op
SSOG1308 Sosiologian syventävä jakso 22 op
SSOG1321 Pro gradu-tutkielma 40 op