Oppaan YTK - Matkailututkimus 16-17, 2016-17 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tutustu myös opinto-oppaan yleisiin osiin (tiedekunnan opintoja koskevat ohjeet ja määräykset):
http://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Yhteiskuntatieteiden-tiedekunta/Opinnot/Ohjeita-opintoihin


MATKAILUTUTKIMUS

Matkailu on monin eri tavoin osa miljoonien ihmisten työtä, vapaa-aikaa ja muuta elämää. Matkailu on aina kosketuksissa ihmisiin, jotka ovat siinä mukana, ja ympäristöön, jossa sitä toteutetaan – se ei siis ole pelkkää bisnestä. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän ammattilaisia, jotka pystyvät hahmottamaan tämän kokonaisuuden ja jotka pystyvät näin kehittämään ja suunnittelemaan vastuullista, kaikki osapuolet huomioonottavaa matkailutoimintaa.

Yliopistollisena pääaineena Lapin yliopistossa opiskeltava monitieteinen matkailututkimus on Suomessa ainutlaatuinen ja se on harvinaisuus myös koko maailman mittakaavassa. Se opettaa tarkastelemaan ja suunnittelemaan matkailua taloudellisena, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä, joka vaikuttaa luontoon ja muuhun ympäristöön. Opinnoissa painottuvat laaja-alaisen tietämyksen ja osaamisen rakentaminen sekä uuden tiedon tuottamisen ja käytäntöön soveltamisen taidot.

Matkailututkimuksen opinnot antavat valmiuden työskennellä vaativissa, ylemmän tason tehtävissä. Matkailututkimuksen oppiaineesta valmistuneet toimivat vastuullisina matkailualan asiantuntijoina, johtajina, kehittäjinä, tutkijoina ja opettajina sekä elinkeinoelämän palveluksessa että kunnallisissa, alueellisissa, valtiollisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa. Mahdollisia tehtäväalueita ovat muun muassa yritysten johtotehtävät, matkailuelinkeinon analyysi- ja markkinointitehtävät, matkailualan koulutustehtävät ja erilaiset tutkimustehtävät niin matkailusektorilla kuin sen ulkopuolellakin.

Matkailututkimuksen opiskelijat voivat suorittaa yhteiskuntatieteiden kandidaatin (180 op) ja maisterin tutkinnon (120 op). Maisterin tutkinnon jälkeen voi opintoja jatkaa jatko-opiskelijana aina lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin saakka.

Matkailututkimuksen pääaineopinnot koostuvat perus-, aine- ja syventävistä opinnoista.  Perusopinnot perehdyttävät opiskelijat matkailuilmiöön sekä toimialakokonaisuutena että eri tieteenalojen tutkimuskohteena.  Aineopinnoissa syvennytään matkailun eri teemoihin tarkemmin, kehitetään mm. suunnittelijan, opettajan ja yrittäjän taitoja sekä vahvistetaan kunkin omaa erikoistumista valinnaisten kurssien kautta.  Syventävissä opinnoissa keskitytään johtajan ja asiantuntijan sekä tutkijan ominaisuuksien kehittämiseen.

Opiskelu ulkomailla on luonteva osa suomalaista yliopistotutkintoa. Opiskelija voi sisällyttää kandidaatin- tai maisterintutkintoonsa ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoja. Opiskelijavaihdon suositeltu kesto on noin 3–9 kuukautta.

Matkailututkimuksen opintoihin on mahdollista sisällyttää valtakunnallisen Matkailualan verkostoyliopiston kursseja, joita esim. perusopintojen osalta voi suorittaa etäopiskeluna. Verkostoyliopiston kurssitarjonnasta ja hakuajoista tiedotetaan Matkailualan verkostoyliopiston kotisivuilla (www.funts.fi). Verkostoyliopiston yksittäisille kursseille voi myös hakea erillisopinto-oikeutta. Verkostoyliopistossa suoritetut matkailualan perusopinnot korvaavat sellaisenaan Lapin yliopiston matkailututkimuksen perusopinnot. Aineopintoja suorittamaan hakevan opiskelijan on sitä vastoin sovittava etukäteen Lapin yliopiston matkailututkimuksen kurssien vastuuhenkilöiden kanssa, mitä suunnitellut verkostoyliopiston kurssit korvaavat Lapin yliopiston matkailututkimuksen opintovaatimuksista.

Opistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa suoritettujen aiempien matkailuopintojen korvaavuuksista opiskelijan on sovittava matkailututkimuksen opetushenkilöstön kanssa ennen syyslukukauden opetuksen alkua. Yleislinjana on, että yliopistotason aiemmat matkailuopinnot korvaavat matkailututkimuksen opintovaatimuksissa mainittuja kursseja todennäköisemmin kuin opistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritetut aiemmat matkailuopinnot. Kokonainen loppuun suoritettu matkailualan ammattikorkeakoulututkinto korvaa sellaisenaan matkailututkimuksen perusopinnot (25 op) sekä aineopintojen valinnaiset kurssit (15 op).

Matkailututkimuksen oppiaine on syksystä 2009 alkaen toiminut osana Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituuttia (MTI). Instituutin muodostavat Lapin yliopiston matkailututkimuksen oppiaine, Lapin ammattikorkeakoulun matkailupalvelujen osaamisala sekä Lapin matkailuopisto. Instituutissa ovat toisin sanoen edustettuina kaikki matkailun koulutustasot. MTI:n puitteissa opiskelijat voivat laajentaa osaamistaan opiskelemalla tiettyjä opintoja toisesta instituutin oppilaitoksesta. Instituuttiyhteistyö tuo opiskelijoiden ulottuville myös laajan tarjonnan esimerkiksi projektiopintoja, vierailuluentoja ja oppilaitosten yhdessä kehittämiä elinkeinoyhteistyökursseja.


YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTORAKENNE (180 op)
Matkailututkimus pääaineena

Matkailututkimusta pääaineenaan opiskelevien kandidaatintutkinto muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (20 op), metodiopinnoista (19 op), pääaineen opinnoista (70 op) ja sivuaineiden opinnoista (70 op).

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia asiantuntevana matkailualan ammattilaisena erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä
- analysoida ja käsitteellistää toimialaan liittyvää tietoa ja tutkimusta laaja-alaisen ja erikoistuneen osaamisensa avulla
- hahmottaa matkailun viisiasteisen vastuullisuuden ulottuvuudet ja soveltaa niitä matkailualan töissä
- tuottaa uutta tietoa matkailusta tieteellisen tutkimuksen periaatteita hyödyntäen vähintään oman taustatieteenalansa näkökulmasta
- viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yhteisölle äidinkielellään sekä toimia kansainvälisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

HOPS0001 Orientoivat opinnot ja HOPS (1 op)

ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot (3 op)
Vapaaehtoinen verkkokurssi.

ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot (2 op)
Vapaaehtoinen verkkokurssi.

KIELIOPINNOT (20 op)
Katso opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot (T-kielet).

METODIOPINNOT (19 op) (ja niiden suositeltava etenemisjärjestys)
1. Opiskeluvuosi
YMEN1805 Johdatus tieteelliseen tutkimukseen 4 op
2. Opiskeluvuosi
YMEN1332 Laadullisen tutkimuksen suuntaukset 3 op
YMEN1206 Lomaketutkimuksen peruskurssi 3 op
3. Opiskeluvuosi (ennen kandidaattiseminaaria tai sen yhteydessä)
SMEN0303 Kuvaileva tilastotiede 4 op
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op
Lisätietoa sivulla: www.ulapland.fi/tieha 
FILO1107 Tieteenfilosofia 3 op

Lisää tutkimusmenetelmien opintoja, esim. kvantitatiivisen tutkimuksen ja laadullisten tutkimustraditioiden täydentävät kurssit 3–5 op, suositellaan suoritettavaksi osaksi sivuaineopintoja. Niille, jotka tarvitsevat harjoitusta tietoteknisissä taidoissa, suositellaan myös opintojaksoa TPER0101 Tietotyön työvälineet 3 op.


YMAT0000 MATKAILUTUTKIMUKSEN OPINNOT (70 op)

YMAT0100 MATKAILUTUTKIMUKSEN PERUSOPINNOT (25 op)
YMAT0111 Johdatus matkailuilmiöön 5 op
YMAT0112 Matkailijan toimintaympäristöt 5 op
YMAT0113 Responsible Tourism Business 5 op
YMAT0114 Matkailun kestävyys 5 op
YMAT0115 Matkailun tutkimuksen peruskurssi 5 oP


YMAT0200  MATKAILUTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (35 op + 10 op)
Pakolliset opintojaksot:
YMAT0214 Matkailu yhteiskunnassa 5 op
YMAT0215 Matkailuelämysten tuottaminen ja kuluttaminen 5 op
YMAT0216 Matkailuyritysten talouden suunnittelu ja johtaminen 5 op
YMAT1211 Cultural and Social Studies of Tourism 5 op
YMAT1201 Matkailun tutkimisen jatkokurssi 5 op
YMAT1205 Matkailututkimuksen kandidaatintutkielma ja seminaari (vain pääaineopiskelijoille) 10 op

Valinnaiset opintojaksot (valitse vähintään 10 op seuraavista):
Matkailu taloudellisena toimintana 
YMAT0222 Developing Destination Experiences 5 op
TKTA1103 Matkailun taloustiede 5 op
Matkailun tuotteistaminen
YMAT0224 Designing Tourism Services 5 op
YMAT0225 Tapahtumamatkailu 5 op 
Matkailu työnä
YMAT0226  Theory and Practice of Entrepreneurship in Tourism 5 op
OAIT3301 Matkailuoikeuden perusteet 5 op
Matkailun ajankohtaiset teemat
YMAT1219 Matkailututkimuksen erityiskysymyksiä 1–10 op
YMAT1220 Current Issues in Tourism 1–10 op
MTIAMKP Projektiopinnot (Lapin AMK) 1–10 op


SIVUAINEOPINNOT (70 op)
perusopinnot 25 op
aineopinnot 35 op
muita valinnaisia sivuaineopintoja 10 op

Kandidaatin tutkinnossa matkailututkimusta pääaineenaan opiskelevien on suoritettava matkailututkimuksen opinnot 70 op:n laajuisena sekä lisäksi opiskeltava perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 opintopistettä) valitsemastaan sivuaineesta. Sivuaineeksi hyväksytään myös laskentatoimessa suoritetut 50 op laajuiset perus- ja aineopinnot.

Valinnaisiin 10 op voi sisällyttää esim. tutkimusmenetelmäopintoja, valinnaisia kieliopintoja, toisen vieraan kielen alkeiskursseja, matkailututkimuksen aineopinnoista (45 op) yli jääviä kursseja, muiden oppiaineiden opintoja tai erikseen määriteltyjä yliopisto-opiskelijoille tarjolla olevia Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin matkailuopiston matkailualan opintoja (ks.www.luc.fi/matkailu).


YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTORAKENNE (120  op)  
Matkailututkimus pääaineena

Matkailututkimusta pääaineenaan opiskelevien maisterintutkinto muodostuu pääaineen syventävistä opinnoista (105 op), kieliopinnoista (5 op) ja sivuaineopinnoista (10 op).

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- tutkia matkailua tieteellisesti ja tuottaa uutta tietoa tutkimuksen avulla
- toimia matkailualan monipuolisena asiantuntijana ja johtajana vaativissa työelämän tehtävissä
- toimia vaativissa kansainvälisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
- seurata alansa kansainvälistä kehitystä ja toimia kansainvälisissä ympäristöissä myös toisella vieraalla kielellä
- työskennellä erilaisissa ryhmissä, yhteisöissä ja verkostoissa.


YMAT1300 MATKAILUTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (105 op)
YMAT0311 Matkailualueiden kehittämisen kenttäkurssi 8 op
YMAT0312 Revenue Management and Leadership 6 op
YMAT0313 Foresight and Service Design Thinking in Tourism 6 op
YMAT0314 Projektit tutkimus- ja kehittämistyössä 5 op
YMAT0315 Matkailun asiantuntijaharjoittelu 15 op
YMAT0316 Matkailututkimuksen lukemisto 5 op
YMAT0317 Ethical Epistemologies of Tourism 5 op
YMAT1390 Matkailun menetelmäkesäkoulu 5 op
(tai vaihtoehtoisesti joku kvantitatiivisten tai kvalitatiivisten
tutkimusmenetelmien syventävä täydentävä kurssi)
YMAT0318 Matkailututkimuksen tutkielmaseminaari 10 op
YMAT0319 Pro gradu -tutkielma 40 op


KIELIOPINNOT (5 op) 
Katso opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot (T-kielet). Huom! Kieliopintoihin sisältyy pakollisena myös toisen vieraan kielen (taso B1) kaksi kurssia. Mikäli toista vierasta kieltä ei ole lukenut lukiossa tai ei osaa sitä muutoin, voi uuden kielen opiskelun aloittaa kielten alkeiskursseilla. Alkeiskursseja ei kuitenkaan lasketa kieliopintoihin, vaan sivuaineopintoihin.


SIVUAINEOPINNOT (10 op)
Maisterin tutkintoon kuuluu vähintään 10 opintopisteen verran vapaavalintaisia sivuaineopintoja. Niihin voi sisällyttää esimerkiksi matkailututkimuksen aineopinnoista yli jääviä kursseja, kandidaatin tutkinnossa suoritetun pitkän sivuaineen syventäviä opintoja, muiden sivuaineiden kursseja ja tutkimusmenetelmäopintoja. Maisterin tutkinnon sivuainepaketti kannattaa omaa harkintaa käyttäen koostaa siten, että se tukee mahdollisimman hyvin pro gradu -tutkielman tekemistä ja omaa tieteellistä ja ammatillista orientaatiota. Maisterin tutkinnon sivuaineopintoihin voi sisällyttää myös erikseen määriteltyjä yliopisto-opiskelijoille tarjolla olevia Lapin ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon matkailualan opintojaksoja (ks.  www.luc.fi/matkailu).