Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

KERI0200 Erityispedagogiikan perusopinnot 
KERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op  / Foundations of special needs education
KERI0211 Kielen ja kommunikaation haasteet 5 op / Language and communication challenges
KERI0212 Käyttäytymisen haasteet 5 op  / Challenging behaviour
KERI0213 Oppimisen moninaisuus 5 op / Diversity of learning
KERI0214 Erityiskasvatus elämänkulussa 5 op / Special needs education and life long learning


KERI0400 Erityispedagogiikan perusopinnot (LO- ja KUVO-opiskelijat) 
KERI0211 Kielen ja kommunikaation haasteet 5 op / Language and communication challenges
KERI0212 Käyttäytymisen haasteet 5 op  / Challenging behaviour
KERI0213 Oppimisen moninaisuus 5 op / Diversity of learning
KERI0214 Erityiskasvatus elämänkulussa 5 op / Special needs education and life long learning
KERI0410 Didaktinen seminaari 5 op / Didactical Seminar
Luokanopettajankoulutuksessa ja kuvataidekasvatuksen koulutuksessa opiskelevat suorittavat Erityispedagogiikan peruskurssin kasvatustieteen kaikille yhteisinä opintoina, minkä jälkeen voi edetä perusopintojen muihin opintojaksoihin.
Opintojaksot voi suorittaa ja ne voidaan opettaa myös kaksikielisesti (suomi/englanti), jos niille ilmoittautuu suomea riittämättömästi hallitsevia opiskelijoita. 

 

Erityispedagogiikan aineopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

KERI0318 Lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudet 5 op / Learning Difficulties in Reading and Writing
KERI0311 Sosioemotionaalinen kasvu ja pedagogiikka 5 op / Socio-emotional Development and Pedagogy
KERI0313 Tutustuminen erityiskasvatuksen toimintaympäristöön 5 op / Practice in special education service
KERI0316 Erityiskasvattaja tutkijana 5 op / Special education research
KERI0317 Täydentävä kirjallisuus 5 op / Additional literature
KERI0315 Proseminaari ja tutkielma 10 op / Research project