Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Taiteen kandidaatin tutkinto 180 op

Yleisopinnot 
HOPS0004 Orientoivat opinnot ja HOPS 1 op 
ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op (vapaaehtoiset) 
VAIK0001 Vaikuttaminen Lapin yliopistossa, 2-10 op (vapaaehtoiset)

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op 
UPER0012 Opiskeluteknologia 1 op 
USUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op 
USUO0002 Puheviestintä 2 op 
URUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 2 op 
URUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op 
UENG0001 English: Reading Comprehension for Art Education Students 3 op 
UENG0002 English: Oral Skills for Art Education Students 3 op

Kuvataidekasvatuksen pääaineopinnot 80 op

Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op
UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op
UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op
UTAK0117 Maalaus 4 op
UKUV0210 Värioppi 3 op
UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op
UKUV0103 Taide- ja ympäristöpedagogiikka 3 op
UKUV0112 Kuvataidekasvatuksen tutkimuksen perusteet 4 op

Kuvataidekasvatuksen aineopinnot 55 op 
UKUV0233 Plastinen sommittelu 7 op
UKUV0205 Valokuvauksen työpaja 5 op
UKUV0404 Grafiikan työpaja 5 op
UKUV0223 Medialukutaito ja digitaaliset työkalut 7 op
UKUV0206 Video- ja elokuvailmaisu 5 op
UKUV0108 Kuvamatka 3 op
UYLE0302 Ekskursio Suomen taiteeseen 2 op
UYLE0305 Moderni ja nykytaide 5 op
UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op
UMUO1212 Taide, muotoilu ja tutkimus 3 op
UKUV0506 Seminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op

Kuvataideopettajan pedagogiset perusopinnot 25 op
Moduli I 13 op
UKUV0532 Kuvataideopetus I 3 op
UKUV0533 Opetusharjoittelu I 3 op
Kasvatustieteen teoriaopinnot 7 op
      KKAS1112 Kasvatus- ja kehityspsykologia 3 op     
      KKAS1116 Oppimisen ja opetuksen suunnittelu 4 op
Moduli II 12 op
UKUV0534 Kuvataideopetus II 4 op
UKUV0535 Opetusharjoittelu II 3 op
Kasvatustieteen teoriaopinnot 5 op
      KERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op

Sivuaineopinnot (vapaavalintaiset) 60 op 


Taiteen maisterin tutkinto 120 op

Kuvataidekasvatuksen syventävät opinnot 85 op
UKUV0121 Taidekasvatuksen syventävä taideproduktio 6 op
UYLE0328  Esihistorian, antiikin ja keskiajan taide 2 op
UKUV0120 Taidemuseo- ja näyttelypedagogiikka 5 op
UKUV0117 Arkkitehtuuri- ja muotoilupedagogiikka 3 op
UKUV0208 Graafinen suunnittelu 3 op
UKUV0155 Taidekasvatuksen traditiot 3 op
UKUV0118 Mediakasvatus ja sovellukset 3 op
UKUV0122 Projektin organisointi ja hallinta 2 op
UKUV0635 Kuvataidekasvatuksen yhteisöprojekti 6 op
UKUV0629 Kuvataidekasvatuksen metodikurssi 3 op
UKUV0614 Valinnainen tutkimuskurssi I (menetelmä) 3op
UKUV0615 Valinnainen tutkimuskurssi II (analyysi/tulkinta) 3op
UKUV0604 Taidekasvatuksen syventävä kirjallisuus 3 op
UKUV0611 Pro gradu -seminaari ja tutkielma 40 op

Kuvataideopettajan pedagogiset aineopinnot 35 op
Moduli III 13 op
UKUV0536 Kuvataideopetus III 5 op
UKUV0537 Opetusharjoittelu III 5 op
Kasvatustieteen teoriaopinnot 3 op
    LKAS2105 Inklusiivinen ja globaalikasvatus 3 op
Moduli IV 11 op
UKUV0538 Kenttäharjoittelu 5 op
Kasvatustieteen teoriaopinnot 6 op
   XNTU1517 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt 3 op
   ja toinen seuraavista opintojaksoista:
   AKAS2114 Työelämän koulutuksen teoriat ja käytäntö 3 op  
   KKAS2126 Oppiminen, vuorovaikutus ja ohjaus 3 op
Moduli V 11 op
UKUV0539 Syventävä harjoittelu 8 op
UKUV0515 Kuvataideopettajan portfolio 3 op