Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTORAKENNE 180 op

KANDIDAATIN TUTKINNON YLEISOPINNOT 25 op

LYLE0201 Yliopisto-opintoihin ja opettajuuteen orientoituminen 2 op

LSUO0002 Puheviestintä 2 op

LENG0001 English: Reading comprehension 3 op

LENG0002 English: Oral skills 3 op

LRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 2 op

LRUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op

LSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2op

TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ja tutkimukselliseen ajatteluun 4 op

KYLE0207 Opetus ja oppiminen uusissa oppimisympäristöissä 3 op

LKAS1000 KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 25 op

KKAS1110 Johdatus kasvatustieteeseen 5 op

KKAS1112 Kasvatus- ja kehityspsykologia 5 op

KKAS1113 Koulutus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op

KKAS1116 Oppiminen ja opetuksen suunnittelu 5 op

LKAS1101 Ohjattu orientoiva harjoittelu 3 op

LKAS1102 Pedagoginen seminaari I 2 op

LKAS2000 KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 35 op

Yhteiset sisältöopinnot 17 op

LKAS2105 Inklusiivinen ja globaalikasvatus 5 op

LKAS2106 Vaihtoehtopedagogian suuntauksia 2 op

LKAS2111 Ohjattu ainedidaktinen harjoittelu 5 op

LYLE0206 Opetustoimen hallinto 2 op

XNTU1517 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt 3 op

Tutkimus- ja menetelmäopinnot 8 op

LKAS2102 Pedagogis-didaktinen seminaari II 2 op

YMEN1206 Lomaketutkimuksen peruskurssi 3 op

Valitaan yksi opintojakso:

TUTA1004 Laadullisen tutkimuksen perusteet 3 op TAI

KMEN1002 Metodipaja 3 op

Tutkielmaopinnot 10 op

KKAS2007 Kandidaatin tutkielma 10 op

KKAS2009 Kandidaatin tutkielman kypsyysnäyte

OPETTAJAN TYÖHÖN INTEGROIVAT OPINNOT 10 op

LKAS0301 Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen perusteet 5 op

KERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op

LAPE0000 PERUSOPETUKSESSA OPETETTAVIEN AINEIDEN JA AIHEKOKONAISUUKSIEN MONIALAISET OPINNOT 60 op

LAPE0011 Monialaisten opintojen perusteet 4 op

LAPE1512 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 op

LAPE0401 Historia ja yhteiskuntaoppi 4 op

LAPE1113 Uskonto 2 op TAI

LAPE0311 Elämänkatsomustieto 2 op

LAPE0501 Kuvataide 5op

LAPE0601 Liikunta 5op

Matematiikka 7 op

LAPE0721 Matematiikkakuvan kehittäminen 4 op

LAPE0722 Matemaattisen ajattelun kehittyminen 3 op

Ympäristöoppi 8 op

LAPE1211 Luonnontiedon didaktiikka 2 op

LAPE1204 Maantieto ja biologia 3 op

LAPE1411 Fysiikka-kemia 3 op

LAPE0810 Musiikki 5 op

LAPE1622 Vieraiden kielten didaktiikka: englanti, ruotsi 4 op

LAPE1920 Monimateriaalinen käsityö 6 op

LAPE2101 Ohjattu pedagoginen harjoittelu 3 op

SIVUAINEOPINNOT 25 op

LAER0320 English language

LAER0520 Historia

LAER0720 Liikunta

LAER1020 Musiikki

LAER0820 Ympäristöoppi
LAER0920 Matematiikka

LAER1220 Sámegiela vuođđooahpput

LAER1520 Uskonto (Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaan)

LAER1620 Äidinkieli ja kirjallisuus

LAER1720 Elämänkatsomustieto (Oulun yliopiston vaatimusten mukaan)

LAER2300 Käsityö
LAER2400 Luontokasvatuspainotteinen sivuaine

UKUV2700 Kuvataidekasvatus (taiteiden tiedekunta)

KSIV0001 Studies in *** (kansainvälinen sivuaine)

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTORAKENNE 120 op

YLEISOPINNOT 5 op

XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op TAI

XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op

KKAS0401 Tieteenfilosofia ja metodologia 3 op

LKAS3000 SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 OP

Yhteiset sisältöopinnot 19 op

LKAS3103 Opetussuunnitelma, arviointi ja koulun kehittäminen 5 op

LKAS3115 Opettajuus ja ammatillinen kehittyminen 5 op

LKAS3113 Monitoimijuus ja moniammatillisuus 5 op

LKAS3111 Oppimisen moninaisuus 4 op TAI

LKAS3112 Inkluusion ulottuvuudet 4 op

Harjoittelut 13 op

LKAS3123 Ohjattu kenttäharjoittelu 5 op
LKAS3124 Kenttäharjoittelun seminaari 1 op

LKAS3122 Ohjattu syventävä harjoittelu 7 op

Tutkimus- ja menetelmäopinnot 8 op

Omaan tutkimusotteeseen sopivia tutkimus- ja menetelmäopintoja 8 op:

KMEN0301 Laadullinen tutkimus kasvatustieteissä ja yhteiskuntatieteissä 4-5 op

KKAS0402 Tutkielmaa tukeva metodiessee 3-5 op (tehdään pro gradu -tutkielman ohjaajalle)

TUTA1006 Laadullinen analyysi 4-5 op

Opinnäytetyö ja seminaarit 40 op

KKAS3011 Pro gradu -seminaari I 5 op

KKAS3012 Pro gradu -seminaari II 5 op

KKAS3013 Pro gradu -tutkielma 30 op

KKAS3014 Pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte

VALINNAISET OPINNOT 10 op

Suositellaan omaa ammatillista ja tutkimusorientaatiota tukevia opintoja.

KKAS3102 Ongelmaperustainen pedagogiikka 5op

KKAS3103 Kriittinen pedagogiikka 5op

KKAS3104 Pohjoisuus ja kestävä kehitys 5op

KKAS3117 Kansainvälistymisopinnot 5-10 op

LAER2409 Luontokasvatusta soveltava projekti 4 op

LKAS2201 CLIL for primary teachers 3 op

LKAS2202 LUMA-kerhot 3 op

LKAS2203 Luonnonilmiöiden tutkimisen perusteet 3 op

LKAS2204 Musiikki ja media 3 op

LKAS2206 Seikkailu ja retkeily koulussa 3 op

LKAS2207 Ohjelmointi ja robotiikka 3 op

LKAS2208 LUMI – The creativity Arctic Workshop 3 op

LKAS2211 Kansainväliset opetettaviin aineisiin ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin liittyvät opinnot (1-5 op)

LKAS3109 Kasvatuksen ja koulutuksen sosiologiset kysymykset 5op

LKAS3110 Kasvatuksen filosofiset ja eettiset kysymykset 5op

LKAS3114 Comparative professional experience 5 op

MEDU3105 Internet use and psychosocial well-being 5op

MEDU3106 Theoretical Approaches to media culture 5op

MKAS2203 Leikit, pelit ja leikillisyys ohjauksessa ja oppimisessa 3 op

XNTU1503 Tasa-arvo työelämässä ja koulutuksessa 5op

SIVUAINEOPINNOT 25 op