Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTORAKENNE 120 op

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede pääaineena

YLEISOPINNOT 5 op

XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op TAI

XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op

KKAS0401 Tieteenfilosofia ja metodologia 3 op

TUTKIMUS- JA MENETELMÄOPINNOT 10 op

Valitaan omaan tutkimusotteeseen sopivia opintoja:

KMEN0301 Laadullinen tutkimus kasvatustieteissä ja yhteiskuntatieteissä 4-5 op

KKAS0402 Tutkielmaa tukeva metodiessee 3-5 op (tehdään pro gradu -tutkielman ohjaajalle)

SMEN0303 Kuvaileva tilastotiede 4 op

TUTA0301 Laadullinen analyysi 4-5 op

SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op

Kasvatustieteen sisältöopinnot 20 op

LKAS3103 Opetussuunnitelma, arviointi ja koulun kehittäminen 5 op

KKAS3103 Kriittinen pedagogiikka 5 op

KKAS3104 Pohjoisuus ja kestävä kehitys 5 op

KKAS3109 Yhteisöt ja hyvinvointi 5 op

Aikuiskasvatustieteen sisältöopinnot 20 op

AKAS3101 Aikuiskasvatuksen tutkimus 5 op

AKAS3102 Aikuiskasvatuksen filosofia ja teoriat 5 op

AKAS3103 Elämäkertanäkökulmia koulutukseen 5 op

LKAS3109 Kasvatuksen ja koulutuksen sosiologiset kysymykset 5 op

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen valinnaiset sisältöopinnot 10 op

KKAS3102 Ongelmaperustainen pedagogiikka 5 op

LKAS3110 Kasvatuksen filosofiset ja eettiset kysymykset 5 op

MEDU3105 Internet Use and Psychosocial Well-Being 5 op

MEDU3106 Theoretical Approaches to Media Culture 5 op

KKAS3117 Kansainvälistymisopinnot 5-10 op

Harjoittelu ja työssä oppiminen 10 op

KKAS3006 Työharjoitteluun orientoiva luento

KKAS3700 Harjoittelu 8 op

KKAS3800 Työssä oppimisen reflektointi 2 op

Opinnäyte ja seminaarit 40 op

KKAS3011 Pro gradu -seminaari I 5 op

KKAS3012 Pro gradu -seminaari II 5 op

KKAS3013 Pro gradu -tutkielma 30 op

KKAS3014 Pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte

SIVUAINEOPINNOT 25 op

(Suositellaan perusopintokokonaisuuden 25 op suorittamista.)