Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Sosiaaligerontologia (25 op)

Sosiaaligerontologiassa tarkastellaan ikään ja ikääntymiseen liittyviä kysymyksiä yhteiskunnallisesta, kulttuurisesta, sosiaalisesta sekä kokemuksellisesta näkökulmasta. Siinä tutkitaan väestön ikärakenteen muutosta ja sen yhteiskunnallisia seurauksia sekä ikääntyvien ihmisten elinoloja, elämänkulkua, -vaiheita, toimintaa ja kokemusmaailmaa. Ikääntyminen on biologinen, psykologinen, psyykkinen ja sosiaalinen ilmiö. Sosiaaligerontologian opinnoissa tutustutaan vanhustyön eri alueisiin sekä tarkastellaan ikääntymispolitiikkaa ja keskeisiä vanhuspalveluja.

SGER1100 SOSIAALIGERONTOLOGIAN PERUSOPINNOT (25 op)
SGER1116 Johdatus sosiaaligerontologiaan 5 op
SGER1112 Gerontologian erityiskysymyksiä 5 op
SGER1113 Ikääntymispolitiikka ja palvelujärjestelmä 5 op
SGER1114 Ikääntymisen sosiokulttuurisuus ja arjen toimijuus 5 op
SGER1115 Sosiaaligerontologian tutkimus 5 op