Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Yrittäjyysopinnot (25 op + 35 op)

Perustehtävän määrittely

Yrittäjyysopintojen perustehtävänä on yrittäjyyden edistäminen. Opinnoissa yhdistyvät yrittäjyysosaaminen sekä yrittäjämäinen suhtautumis-, ajattelu- ja toimintatapa työelämäläheiseen oppimiseen. Yrittäjyyttä tarkastellaan henkilökohtaisesta, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Kenelle opinnot on tarkoitettu

Yrittäjyysopinnot on tarkoitettu Lapin yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille sekä muille yrittämisestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta kiinnostuneille sekä yrittäjille tukemaan ja päivittämään omaa substanssiosaamista. Ne sopivat sivuaineeksi joko suppeampina perusopintoina tai laajempina perus- ja aineopintoina.

Opetus- ja työmuodot

Opinnot toteutetaan yrittäjämäistä pedagogiikkaa käyttäen ja yhdistäen joustavia oppimismenetelmiä (blended learning) sekä hyödyntäen opiskelijoiden aiemmin hankkimia tietoja ja taitoja. Opettajat toimivat asiantuntijoina sekä valmentajina. Oppimistehtävät kytketään yrittäjyyteen ja osaamisen kehittymiseen rakentamalla verkostoja mm. toimeksiantojen kautta sekä kytkemällä oppimista hankkeiden toimenpiteisiin. Osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista omaan ja ryhmän oppimisprosessiin.

Suoritustavat

Opintojaksot koostuvat vuorovaikutteisista luennoista, erilaisista yksilö- ja ryhmäoppimistehtävistä ja oheismateriaaleista. Opiskelija osallistuu reaaliaikaiseen opetukseen, suorittaa annetut harjoitukset ja oppimistehtävät sekä laatii osaamisestaan koosteen osaamisportfolioonsa.

Opintosuoritusten arviointi

Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla 1–5.
Vastuuhenkilöt

Opettajina toimii Lapin yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökuntaa, asiantuntijoita, työelämän toimijoita, yrittäjiä sekä alumneja.

YRIT1100 YRITTÄJYYDEN PERUSOPINNOT (25 op)

YRIT1107 Yrittäjyyteen herääminen 5 op
YRIT1108 Liiketoimintaosaaminen 5 op
YRIT1102 Yrittäjyys 5 op
YRIT1103 Innovaatiot ja yrittäjyys 5 op
YRIT1109 Yrityksen perustaminen 5 op

YRIT1200 YRITTÄJYYDEN AINEOPINNOT (35 op)
YRIT1201 Yrittäjyyden ulottuvuudet 5 op
YRIT1202 Toimitusketjun hallinta 5 op
YRIT1207 Erityiskysymyksiä 5–10 op
YRIT1208 Yrittäjyyden oikeudellisia kysymyksiä 5 op
YRIT1209 e-yrittäjyys 5 op
YRIT1210 Oman työn tutkiminen oman yrittäjämäisen toiminnan kehittämiseksi 5–10 op