Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Saamentutkimus (25 op)

Perustehtävän määrittely

Lapin yliopiston saamentutkimuksen monitieteisen opintokokonaisuuden tavoitteena on syventyä saamelaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin erilaisten yhteiskunta- ja oikeustieteellisten, alkuperäiskansatutkimuksen sekä taiteiden ja kasvatustieteiden lähestymistapojen kautta. Opintokokonaisuus tarjoaa monipuolista tietoa ja ymmärrystä saamelaisen yhteiskunnan sosiaalisista ja kulttuurisista rakenteista, kielestä, taiteesta, koulutuksesta, instituutioista, elinkeinoista, ympäristösuhteista sekä oikeudellisista ja hallinnollisista kysymyksistä samalla kehittäen kykyä tulkita ja ymmärtää saamelaisen yhteiskunnan ilmiöitä.

Lapin yliopiston saamentutkimuksen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa tutkimuksellisia lähtökohtia ja keskeisiä tutkimuseettisiä ja -menetelmällisiä erityiskysymyksiä, jotka liittyvät saamelaisuuden, saamelaiskulttuurin ja saamelaisyhteisöjen sekä yleisemmin alkuperäiskansojen tutkimukseen. Lisäksi saamentutkimuksen opintokokonaisuus edesauttaa monikulttuurisuuden ja kulttuurien ja yhteisöjen välisen kommunikaation ja suhteiden ymmärtämistä ja tarjoaa yhteiskuntatieteellisiä ja oikeustieteellisiä välineitä saamelaisuuden hahmottamiseen osana pohjoismaisia valtayhteiskuntia ja alkuperäiskansojen yhteisöä.

Opintokokonaisuus rakentuu kaikille yhteisistä opinnoista (20 op) ja valinnaisista opinnoista (5 op).


Kenelle opinto-ohjelma on tarkoitettu

Saamentutkimuksen opintokokonaisuus on tarkoitettu kaikille saamelaisuudesta ja saamelaiskulttuurista, saamentutkimuksesta, alkuperäiskansatutkimuksesta ja monikulttuurisuudesta kiinnostuneille ja se sopii sivuaineeksi useimpiin Lapin yliopistossa opetettaviin pääaineisiin, mm. politiikkatieteisiin, sosiologiaan, sosiaalityöhön, matkailututkimukseen, taiteisiin, kasvatustieteisiin, oikeustieteisiin jne.


SAAM0100 SAAMENTUTKIMUKSEN PERUSOPINNOT (25 op)

SAAM0101 Saamelainen yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
SAAM0102 Saamentutkimuksen keskeiset käsitteet 5 op
SAAM0103 Saamentutkimuksen eettiset, epistemologiset ja metodologiset kysymykset 5 op
SAAM0104 Saamelainen kulttuuriympäristö sekä ympäristö- ja luontosuhde 5 op

Opiskelija valitsee lisäksi seuraavista opintojaksoista 5 op:

OAIT3401 Saamelaisoikeus 5 op
LAER1238 Saamelaispedagogiikka 5 op
UYLE0333 Arktinen taide 5 op
UYLE0345 Saamelainen taide 5 op
YMAT0214-SAA Matkailu yhteiskunnassa 5 op

Opiskelija voi sisällyttää saamentutkimuksen perusopintoihin opintojaksoja myös ASPB1100 Arctic Studies Programme -opintokokonaisuudesta ja/tai YYMP0100 Ympäristöopinnoista sekä kielikeskuksessa tai kasvatustieteiden tiedekunnassa suoritettuja saamen kielen opintoja XSAA0001–XSAA0004 tai LAER1232–LAER1236 5 op:n verran. Sisällyttämisestä tulee sopia erikseen saamentutkimuksen apulaisprofessorin kanssa.

Mahdollisista korvaavuuksista sovitaan kurssin vastuuhenkilön kanssa.