Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Kulttuurihistoria (25 op + 35 op + 60 op)

Kulttuurihistorian perusopinnoissa (25 op) tarkastellaan kulttuurihistorian teoreettisia ja metodologisia perusteita, erityisluonnetta ja sijaintia muiden historiatieteiden, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen ja yhteiskuntatutkimuksen rinnalla sekä menneisyyden läsnäoloa ja historiallisen tiedon arkikäyttöä. Perusopinnoissa myös perehdytään erilaisista näkökulmista Euroopan kulttuurihistorian periodeihin sekä periodisoinnin periaatteisiin ja ongelmiin.

Kulttuurihistorian perusopinnot aloitetaan pääsääntöisesti Kulttuurihistorian perusteet -luentosarjalla, joka järjestetään syyslukukaudella. Muissa tapauksissa opintojen aloituksesta sovitaan oppiaineen vastuullisen opettajan kanssa.

Perusopinnot muodostuvat kahdesta osasta: 1) Pakolliset opintojaksot Kulttuurihistorian perusteet (6 op), Historian läsnäolo ja historiallisen tiedon käyttö (2 op) sekä Historia ja fiktio (3 op) suoritetaan luennoilla ja seminaareissa. Opintojakson Kulttuurihistoria tieteenalana ja tutkimuksen kohteena (2 op) voi suorittaa lukupiirissä tai itsenäisenä esseenä. 2) Valinnaiset opintojaksot (Tarkastelunäkökulmia Euroopan kulttuurihistoriaan, yhteensä 12 op) suoritetaan itsenäisesti tenttimällä, esseenä tai korvaavilla luentosarjoilla sopimuksen mukaan. Kokonaisuus koostuu kolmesta 4 op:n valinnaisesta opintojaksosta.

Aineopinnoissa (35 op) perehdytään kulttuurihistorian kysymyksenasetteluun, metodologisiin vaihtoehtoihin, lähestymistapoihin ja näkökulmiin, lähteiden käyttöön, lähdekritiikkiin ja historiallisen kerronnan luonteeseen sekä tutkielman laatimiseen. Lisäksi opiskelija perehtyy valinnaisiin erikoistumisalueisiin ja erilaisten kulttuurien historiaan sekä historiallisen tiedon käyttöön.

Aineopinnot muodostuvat kolmesta osasta: Pakolliset opintojaksot Kulttuurihistorian lähestymistapoja (3 op), Proseminaari (9 op) sekä Arkistojen käyttö ja arkistolähteet (2 op) suoritetaan luennoilla ja seminaareissa. Valinnaiset opintojaksot Metodologisia näkökulmia kulttuurihistoriaan (3 x 3 op) ja Erityisalueet ja maailmankulttuurit (4 x 3 op) suoritetaan itsenäisesti tenttimällä, esseellä tai korvaavilla luentosarjoilla sopimuksen mukaan.

Syventävissä opinnoissa (60 op) opiskelija harjaantuu soveltamaan aiemmin hankittuja tietoja, taitoja ja valmiuksia. Opiskelija suuntaa opintojaan omaa tutkimusaihettaan koskeviksi ja harjaantuu työskentelemään sekä itsenäisesti että osana työ/tiedeyhteisöä.

Syventävät opinnot muodostuvat kahdesta osasta: Kiinteät opintojaksot Miten kulttuurihistoriaa tehdään (5 op) ja Tutkielmaseminaari (10 op) suoritetaan seminaareissa. Sivuaineentutkielma (20 op) laaditaan itsenäisesti vastuuopettajan ohjauksessa. Joustavat opintojaksot Teemaryhmät (10 op), Historia, teoria ja metodologia (10 op) ja Erikoistumisopinnot (5 op) suoritetaan itsenäisesti tenttimällä, esseellä tai korvaavilla luentosarjoilla tai verkkokursseilla sopimuksen mukaan.

Kirjatenteissä tentittävien kirjapakettien vaihtoehdot ilmoitetaan opinto-oppaassa jokaisen opintojakson kohdassa ”Kirjallisuus ja muu materiaali”. Tenttejä voi suorittaa lukuvuoden aikana yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä, kesätenttipäivinä ja tenttiakvaariossa. Mahdolliset rajoitukset mainitaan asianomaisen opintojakson kohdassa ”Ajankohta”.

Kahden opintopisteen itsenäisen aineistopohjaisen esseesuorituksen laajuus on 6 sivua, kolmen opintopisteen suorituksen laajuus 9 sivua ja neljän opintopisteen suorituksen laajuus 12 sivua. Vastuulliset opettajat on ilmoitettu WebOodissa. Esseetä koskevat yleiset ohjeet löytyvät oppiaineen Optima-työtilasta.

Opintojaksoja korvaavista luennoista tiedotetaan erikseen kulttuurihistorian sähköpostilistalla ja WebOodissa.

Oppiaineen jokaisen opiskelijan on syytä ilmoittautua kulttuurihistorian sähköpostilistalle kulttuurihistorianlista@ulapland.fi. Ilmoittautumisosoite: tuula.kreus@ulapland.fi. Ilmoittautumiset oppiaineen Optima-työtilaan: tiina.harjumaa@ulapland.fi.


UKUL1100 KULTTUURIHISTORIAN PERUSOPINNOT (25 op)

Pakolliset perusopinnot 13 op

UKUL1101    Kulttuurihistorian perusteet 6 op

UKUL1112    Historian läsnäolo ja historiallisen tiedon käyttö 2 op

UKUL1103    Historia ja fiktio 3 op

UKUL1113    Kulttuurihistoria tieteenalana ja tutkimuksen kohteena 2 op


Tarkastelunäkökulmia Euroopan kulttuurihistoriaan
12 op

(seuraavista vaihtoehdoista valitaan kolme 4 op:n laajuista opintojaksoa): 

UKUL1104    Varhaiset kulttuurit ja antiikki 4 op

UKUL1105    Keskiajan kulttuurihistoria 4 op

UKUL1106    Uuden ajan alun kulttuurihistoria 4 op

UKUL1114    Uusimman ajan kulttuurihistoria 4 op

UKUL1108    Pohjoinen kulttuurihistoria 4 op


UKUL1200 KULTTUURIHISTORIAN AINEOPINNOT (35 op)

Pakolliset aineopinnot 14 op 

UKUL1201    Kulttuurihistorian lähestymistapoja 3 op

UKUL1226    Proseminaari 9 op

UKUL1204    Arkistojen käyttö ja arkistolähteet 2 op


Metodologisia näkökulmia kulttuurihistoriaan
9 op

(seuraavista vaihtoehdoista valitaan kolme 3 op:n laajuista opintojaksoa):
 

UKUL1228    Ihmiset, yhteisöt ja mentaliteetit 3 op

UKUL1206    Aika, muisti, muistaminen 3 op

UKUL1207    Psykohistoria 3 op

UKUL1220    Sukupuolijärjestelmän historia 3 op

UKUL1209    Epookki/sivilisaatio 3 op

UKUL1227    Arkistolähteiden analyysi ja tulkinta 3 op

UKUL1229    Soveltava kulttuurihistoria 3 op


Erityisalueet ja maailman kulttuurit
12 op

(seuraavista vaihtoehdoista valitaan neljä 3 op:n laajuista opintojaksoa): 

UKUL1210    Lapsuus ja nuoruus 3 op

UKUL1212    Ala- ja vastakulttuurit 3 op

UKUL1219    Pohjoiset kulttuurit 3 op

UKUL1208    Arki, tavat ja tunteet 3 op

UKUL1221    Materiaalisen kulttuurin ja ympäristön historia 3 op

UKUL1222    Taide ja kulttuurihistoria 3 op

UKUL1223    Populaari- ja mediakulttuurin historia 3 op

UKUL1224    Uskontojen kulttuurihistoriaa 3 op

UKUL1225    Ulkoeurooppalaisten kulttuurien historiaa 3 op


UKUL1300 KULTTUURIHISTORIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (60 op)

Kiinteät syventävät opinnot 35 op

Miten kulttuurihistoriaa tehdään                                                                                                                         

UKUL1301    Tutkimusverstas 2 op

UKUL1302    Tutoriaalit 3 op

Tutkielmaopinnot

UKUL1303    Tutkielmaseminaari 10 op

UKUL1304    Tutkielma 20 op

Joustavat syventävät opinnot 25 op

(Opintojen sisältö rakennetaan opiskelijakohtaisesti)

UKUL1305    Teemaryhmät 10 op

UKUL1306    Historia, teoria ja metodologia 10 op

UKUL1307    Erikoistumisopintoja 5 op