Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Politiikkatieteet: Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi

Politiikkatieteet tieteenalana

Kansallisen ja kansainvälisen raja on hälventynyt viime vuosien poliittisten muutosten seurauksena. Politiikkatieteissä yhdistyvät valtio-opin ja kansainvälisten suhteiden tieteenalanäkökulmat, jotka yhdessä muodostavat kattavan kokonaisuuden politiikan tutkimuksen tärkeimpiin ajankohtaisiin teemoihin.

Politiikkatieteet antavat vahvan pohjan poliittisten järjestelmien, instituutioiden ja toimijoiden ymmärtämiseksi. Politiikkatieteet tarjoavat laajan kuvan politiikan kentästä ja politiikasta sekä valmiudet kansallisten ja kansainvälisten kysymysten analyyttiseen tarkasteluun.

Kansainvälisten suhteiden tieteenala tulkitsee kansainvälisen järjestelmän ja yhteisön rakennetta ja toimintaa. Se analysoi valtioiden ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, sodan ja rauhan kysymyksiä sekä moninaisia globaaleja ongelmia kuten ympäristön saastumista, kansainvälistä terrorismia, väestönkasvua ja ihmisoikeusloukkauksia. Valtio-opissa tutkitaan poliittisia instituutioita, ideologioita ja poliittisen ajattelun ja toiminnan vaihtelevia muotoja. Politiikkaa ja vallankäyttöä analysoidaan sekä perinteisten poliittisten järjestelmien puitteissa että esimerkiksi identiteetin, sukupuolen tai kulutuksen poliittisuutena.

Politiikkatieteet Lapin yliopistossa tutkii poliittisia ilmiöitä ja prosesseja myös kansainvälisen oikeuden, talouden, historian, kulttuurin, uskonnon ja järjestöjen näkökulmista. Lapin yliopisto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden keskittyä pohjoisen ja arktisen alueen politiikkaan ja poliittisiin erityisteemoihin, kuten kieli- ja vähemmistöpolitiikkaan, aluepolitiikkaan sekä ympäristö- ja luonnonvarapolitiikkaan.

Politiikkatieteiden opinnot antavat hyvän pohjan työskennellä monissa erilaisissa työtehtävissä sekä kotimaassa sekä ulkomailla. Työtehtävät voivat vaihdella tutkimus- ja opetustyöstä aina hallinto-, järjestö- ja tiedotustehtäviin erilaisissa organisaatioissa.

Yleiset ohjeet

Luennot tai muut kurssit ovat joko pakollisia tai vapaaehtoisia. Pakollisia luentoja ja kursseja ei voi ilman poikkeuksellisia syitä korvata kirjallisuudella. Vapaaehtoiset luennot ja kurssit korvaavat erikseen ilmoitetun tai opintojakson vastuuopettajan kanssa erikseen sovitun osan opintojaksosta.

Kirjallisuus suoritetaan yleisinä tenttipäivinä tai sähköisessä tenttijärjestelmässä (tenttiakvaariossa) tutkintovaatimusten mukaisesti. Opintojaksoon kuuluvat teokset suoritetaan yhdessä tentissä, ellei jotakin teosta ole etukäteen korvattu muulla tavoin tai ellei korvaava suoritus ole tenttiin ilmoittautuessa kesken. Tentittäessä osasuorituksia ei hyväksytä. Aiemmin suoritetut tai myöhemmin suoritettavaksi tulevat teokset (korvaava luento, kurssi tai essee) on mainittava tentti-ilmoittautumisen yhteydessä. Korvaava suoritus on yksilöitävä ajankohtineen ja arvosteluineen.

Erikoiskurssit, teema- tai työseminaarit ja lukupiirit voivat sisältää luentoja, seminaarityöskentelyä sekä opiskelijan kirjallisia töitä. Luentokurssi päättyy joko ilmoitettuna päivänä pidettävään kirjalliseen kuulusteluun tai luennon perusteella laadittavaan luentopäiväkirjaan tai esseeseen. Erikoiskurssit ja työseminaarit voivat sisältää sekä kirjallisen tai muun kuulustelun että kirjallisen seminaariin kuuluvan työn.

Osan politiikkatieteiden opinnoista voi suorittaa lukupiireinä. Ne voidaan toteuttaa ilman opettajatutoria vertaistyöskentelynä. Lukupiiri voi korvata osia sellaisista opintojaksoista, joihin voi sisällyttää vapaaehtoisia kursseja. Aihepiiristä, sisällöstä ja laajuudesta tulee sopia aina erikseen opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Mahdollisista vaihtoehtoisista suoritustavoista ja korvaavuuksista tulee sopia aina etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Politiikkatieteiden tutkintorakenteet

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintorakenne (180 op)

Politiikkatieteet pääaineena

Politiikkatieteitä pääaineenaan opiskelevien kandidaatintutkinto muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (17 op), metodiopinnoista (17 op), pääaineen opinnoista (70 op) ja sivuaineopinnoista (75 op).

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee politiikkatieteiden teoreettiset, käsitteelliset ja menetelmälliset peruslähtökohdat. Opiskelija osaa tarkastella analyyttisesti ja kriittisesti politiikan alaa ja ilmiöitä. Opiskelijalla on valmiudet poliittisten järjestelmien, instituutioiden ja toimijoiden ymmärtämiseen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Opiskelija hallitsee politiikkatieteellisen tutkimuksen ja tiedontuottamisen periaatteet sekä tieteellisen argumentoinnin keinot ja on osoittanut sen tekemällä pienimuotoisen politiikkatieteellisen tutkielman osana kandidaatintutkintoa.

HOPS0001

Orientoivat opinnot ja HOPS
Personal Study Plan
Kurssin laajuus
1 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia osana yliopistoyhteisöä
- hyödyntää yliopiston tiloja ja palveluja
- käyttää WebOodia
- tunnistaa omaa osaamistaan
- suunnitella oppimistaan ja akateemisia opintojaan.

Sisältö
Korkeakoululaitos ja Lapin yliopisto, koulutusalan/oppiaineiden esittely, opintojen suunnittelu ja opiskelutekniikka, henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja osaamisen karttuminen, opiskelijan asema, oikeudet ja velvollisuudet sekä opiskelijajärjestöt, fyysinen ja sosiaalinen opintoympäristö, kirjasto ja informaatiopalvelut.

Opetus- ja työmuodot
Yliopiston avajaiset (2 t), yliopiston järjestämät luennot kaikille opintonsa aloittaville (5 t), tiedekuntaan ja omaan alaan orientointi (3 t), opiskelijatuutoreiden pienryhmäohjaus (10 t), opettajatuutoreiden ryhmä- ja yksilöohjaus ja HOPS:n laadinta (8 t).

Vaadittavat suoritukset
Osallistuminen tuutoriohjaukseen, HOPS:n laadinta ja hyväksytty HOPS kandidaatin tutkintoon.

Ajankohta
1. opintovuoden syksy ja kevät, opintopiste myönnetään HOPS:n palauttamisen, henkilökohtaisen keskustelun ja suunnitelman hyväksymisen jälkeen ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Vastuuhenkilö
Opintopäällikkö, HOPS:n osalta opettajatuutori

Opetuskieli
Suomi

Pakollisuus
Pakollinen

ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot (3 op)
Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssia suositellaan erittäin vahvasti niille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet yliopistossa.
Opintojakso jakaantuu kolmeen moduuliin. Leiritulimoduuli tutustuttaa opiskelijan akateemisen opiskelun tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Tiedonhakumoduulissa perehdytään tiedonhaun perusteisiin ja opetellaan käyttämään kirjaston tietokantoja sekä elektronisia tiedonlähteitä. Oppimismoduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omaan opiskeluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä toimintatapoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.
Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Itsenäistä opiskelua tuetaan koko kurssin ajan verkkotuutoroinnilla. Lisätietoja WebOodista.

ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot (2 op)
Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssilla pohditaan omien työelämätaitojen karttumista opintojen alusta aina valmistumiseen saakka. Kurssi auttaa hahmottamaan omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan ja suunnittelemaan urapolkuaan. Kurssilla perehdytään myös työnhakuun. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Kurssia suositellaan kaikille opiskelijoille, erityisesti ensimmäistä tutkintoaan suorittaville. Kurssille kannattaa osallistua jo opintojen alkuvaiheessa. Lisätietoja WebOodista.

Kieliopinnot (17 op)
Minimivaatimuksena on 17 op:n kieliopinnot. Katso kieliopinnot opinto­oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot. Opiskelija voi suorittaa myös enemmän kieliopintoja esimerkiksi valinnaisista kieliopinnoista tai kielen käytön ja kulttuurin opinnoista.
Akateemiset tekstitaidot (2–3 op) suoritetaan PSIR1207 Kandidaatintutkielman ja seminaarin yhteydessä järjestettävässä TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -opintojaksossa.

Metodiopinnot (17 op)
Tutkijantaidot I

TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen 2 op
TUTA0102 Tieteenfilosofia ja argumentaatio 3 op
Tutkijantaidot II

TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet 5 op
TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 5 op
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op
Katso opintojaksojen lisätiedot opinto-oppaan kohdasta Tutkijantaidot.

PSIR000 Politiikkatieteiden opinnot (70 op)
SOPT1100 Politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot (25 op)
SOPT1101 Johdatus sosiologiaan 5 op
SOPT1102 Johdatus politiikkatieteisiin 5 op
SOPT1103 Praktikum 5 op
SOPT1104 Toiminta, käytäntö ja rakenne 5 op
SOPT1105 Valta, politiikka ja poliittisuus 5 op


PSIR1200 Politiikkatieteiden aineopinnot (35 op + 10 op)
PSIR1201 Politiikan teoria 5 op
PSIR1202 Poliittinen toiminta ja toimijuus 5 op
Lisäksi valitaan kaksi seuraavista:
PSIR1203 Poliittinen ajattelu ja nykykeskustelu 10 op
PSIR1203A Poliittinen ajattelu
PSIR1203B Ajankohtainen poliittinen keskustelu
PSIR1204 Pohjoisen politiikka 10 op
PSIR1205 Environmental Politics 10 op
PSIR1206 Uskonto ja politiikka 10 op
PSIR1207 Politiikkatieteiden kandidaatintutkielma ja seminaari (vain pääaineopiskelijoille)
PSIR1208 Erikoistumisala 5 op


Sivuaineopinnot (75 op)

Sivuaineopintoina on suoritettava vähintään kaksi opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuksia ovat oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Oppiainekokonaisuuksien järjestämien yhteisten perusopintojen päälle suoritettavat, muut kuin oman pääaineen aineopinnot voivat myös muodostaa sivuaineopintokokonaisuuden.

Sivuaineita voi suorittaa Lapin yliopiston lisäksi myös muissa yliopistoissa tai ulkomailla tiedekunnan hyväksymällä tavalla. Opiskelu ulkomailla on luonteva osa suomalaista yliopistotutkintoa. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoja. Opiskelijavaihdon suositeltu kesto on 3–9 kk. Opiskelijavaihdossa suoritetut, vähintään 25 op laajuiset opinnot voidaan lukea sivuainekokonaisuudeksi (ks. osa 2, kohta 3.4). Myös laadullisten tutkimustraditioiden täydentäviä kursseja tai määrällisten tutkimustapojen ja tilastollisen analyysin kursseja voi sisällyttää sivuaineopintoihin.

Opintoihin voi sisällyttää vapaaehtoisen työharjoittelun 5 tai 10 op (ks. opinto-oppaan kohdasta TSIV0015 Vapaaehtoinen harjoittelu). Työharjoittelu voidaan vaihtoehtoisesti sisällyttää osaksi syventäviä opintoja (IRMA/PSMA1302 Syventävä temaattinen perehtyminen). Maksimissaan työharjoittelusta voi saada 10 opintopistettä. Harjoittelun vastuuhenkilö politiikkatieteissä on (nuorempi) tutkija.


Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintorakenne (120 op)

Politiikkatieteet, erityisesti kansainväliset suhteet pääaineena
Politiikkatieteitä, erityisesti kansainvälisiä suhteita pääaineenaan opiskelevien maisterintutkinto muodostuu 120 opintopisteen laajuisista pääaineopinnoista.
Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee kansainvälisten suhteiden teoreettiset, käsitteelliset ja menetelmälliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy jäsentämään kansainvälisen järjestelmän ja yhteisön rakennetta ja toimintaa ja analysoimaan globaaleja prosesseja kansainvälisten suhteiden teorioiden avulla. Opiskelija on perehtynyt perusteellisesti valitsemaansa kansainvälisten suhteiden erityisalaan. Opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimusprosessin eri vaiheet ja osa-alueet ja hän osaa myös arvioida kriittisesti omaa tutkimusprosessiaan. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäistä tieteelliseen argumentointiin perustuvaa ja uutta tietoa tuottavaa tutkimusta. Opiskelija kykenee ottamaan osaa kansainvälisten suhteiden nykykeskusteluun ja hänellä on valmiudet teoreettisen tiedon soveltamiseen tieteellisissä, ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa käytännöissä. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia erilaisissa yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä.


IRMA1300 Kansainvälisten suhteiden syventävät opinnot (120 op)
IRMA1305 Kansainvälisten suhteiden tutkielmaseminaari ja tutkielman ohjaus 15 op
IRMA1311 Kansainvälisten suhteiden syventävät tieteenalaopinnot 20 op
IRMA1312 Syventävä temaattinen perehtyminen 25 op
IRMA1312A Kansainvälisten suhteiden praktikum
IRMA1312B Kirjallisuuskuulustelu
IRMA1303 Essee tutkimuskirjallisuudesta 10 op
IRMA1306 Pro gradu -tutkielma 40 op
Tutkijantaidot III

TUTA0301 Laadullinen analyysi 5 op
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 5 op


Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintorakenne (120 op)

Politiikkatieteet, erityisesti valtio-oppi pääaineena
Politiikkatieteitä, erityisesti valtio-oppia pääaineenaan opiskelevien maisterintutkinto muodostuu 120 opintopisteen laajuisista pääaineopinnoista.
Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee valtio-opin tieteenalan teoreettiset, käsitteelliset ja menetelmälliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy jäsentämään poliittisten instituutioiden ja ideologioiden ja poliittisen ajattelun ja toiminnan vaihtelevia muotoja sekä analysoimaan valtaa ja vallankäyttöä valtio-opillisten teorioiden avulla. Opiskelija on perehtynyt perusteellisesti valitsemaansa valtio-opin erityisalaan. Opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimusprosessin eri vaiheet ja osa-alueet ja hän osaa myös arvioida kriittisesti omaa tutkimusprosessiaan. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäistä tieteelliseen argumentointiin perustuvaa ja uutta tietoa tuottavaa tutkimusta. Opiskelija kykenee ottamaan osaa valtio-opin nykykeskusteluun ja hänellä on valmiudet teoreettisen tiedon soveltamiseen tieteellisissä, ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa käytännöissä. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia erilaisissa yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä.

PSMA1300 Valtio-opin syventävät opinnot (120 op)
PSMA1305 Valtio-opin tutkielmaseminaari ja tutkielman ohjaus 15 op
PSMA1311 Valtio-opin syventävät tieteenalaopinnot 20 op
PSMA1311A Ajankohtainen poliittinen tutkimus
PSMA1311B Politiikka muutoksessa
PSMA1312 Syventävä temaattinen perehtyminen 25 op
PSMA1312A Valtio-opin praktikum
PSMA1312B Kirjallisuuskuulustelu
PSMA1303 Essee tutkimuskirjallisuudesta 10 op
PSMA1306 Pro gradu -tutkielma 40 op
Tutkijantaidot III

TUTA0301 Laadullinen analyysi 5 op
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 5 op


Politiikkatieteiden opinnot
SOPT1100 Politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot (25 op)

Politiikkatieteiden ja sosiologian yhteiset perusopinnot tarjoavat monipuolista tietoa ja ymmärrystä sosiaalisen, kulttuurisen ja poliittisen luonteesta samalla kun kehittävät kykyä tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä. Politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa tieteenalojen keskeiset käsitteet, teoriat, metodit ja tutkimuskäytännöt. Opiskelija osaa asettaa kysymyksiä, keskustella ja kirjoittaa tieteellisen argumentoinnin keinoja käyttäen.