Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Sosiologia

Sosiologia etsii tieteellisiä selityksiä sille, millä tavoin yhteiskunnalliset rakenteet ja kulttuuri sekä ihmisten väliset suhteet muodostuvat. Sosiologia paneutuu yhteiskuntaa ja inhimillistä maailmaa yleensä koskeviin teorioihin voidakseen analysoida tämän päivän ilmiöitä. Sosiologiaa ei tunnista ensi sijassa tutkimuskohteistaan vaan lähestymistavastaan. Sosiologia etsii järjestystä tai logiikkaa siitä rajattoman rikkaasta inhimillisestä toiminnasta, jonka me päivittäin kohtaamme. Toiminnan logiikan ymmärtäminen edellyttää sosiaalisia ilmiöitä koskevien teorioiden yhdistämistä tutkimuksellisiin lähestymistapoihin. Sosiologisen tutkimuksen menetelmiä ovat esimerkiksi haastattelut, etnografia, diskurssien analysointi, semiotiikka, retoriikka ja tilastollinen tutkimus.

Sosiologian tutkimusalue ulottuu taloudellisista ja poliittisista järjestelmistä aina ihmisten vuorovaikutukseen saakka. Sosiologian erikoisalat kattavat mitä moninaisimpia tutkimusongelmia. Muun muassa työ, yhteiskuntarakenne, sukupuoli, kasvatus, tiede, taide ja talous ovat sosiologisen tutkimuksen kohteita. Lapin yliopiston sosiologit tutkivat mm. pohjoisten yhteiskuntien muutosta, ihmisen ja luonnon suhdetta, muuttuvaa työtä, hyvinvointia, etnisyyttä ja kulttuuria, kuten saamelaisuutta.

Sosiologia tuo usein esiin myös yhteiskunnan epäkohtia ja vallitsevista käsityksistä poikkeavia tulkintoja sosiaalisille ilmiöille. Sosiologia pyrkii lisäämään ymmärrystä yksilön paikasta kansalaisena yhteiskunnassa. Sosiologian teoriat ja tutkimustulokset ovat siis luonteeltaan yhteiskuntakriittisiä.

Sosiologi pyrkii ymmärtämään erilaisten toimintojen ja elämäntapojen merkitystä riippumatta siitä hyväksyykö hän itse tuon toiminnan vai ei. Monet sosiologian tutkimat ongelmat ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden tarkastelu vaatii tutkijoiden välistä yhteistyötä ja tieteidenvälistä lähestymistapaa.

Sosiologia antaa laaja-alaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia hyvin erilaisissa ammateissa ja monissa eri asiantuntijatehtävissä. Omaa erityisosaamista voi suunnata sivuaineiden ja erikoistumisalojen valinnoilla sekä kansainvälisillä opinnoilla. Sosiologeja toimii runsaasti mm. tutkimuksen, opetuksen, tiedotuksen, järjestöjen sekä hallinnon tehtävissä.

Sosiologiaa voi opiskella joko pääaineena tai sivuaineena. Pääaineopiskelijat suorittavat kandidaatin tutkinnon (180 op) ja sen jälkeen maisterintutkinnon (120 op). Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa joko 25 opintopisteen perusopinnot (yhteiset politiikkatieteiden kanssa) tai 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot.

Opiskelu ulkomailla on luonteva osa suomalaista yliopistotutkintoa. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja pääaine-, sivuaine- tai kieli­opintoja. Opiskelijavaihdon suositeltu kesto on 3–9 kk.

 

YLEISET OHJEET

Opintojen tueksi kannattaa käydä lukemassa sosiologian verkkosivuilla olevia ohjeita kirjallisten harjoitustöiden, esseiden ja opinnäytetöiden laatimiseen. Tutkimuseettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön ohjeet löytyvät mm. yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta (www.fsd.uta.fi).

Esseet ja muut kirjalliset työt palautetaan vastuuhenkilöille paperiversioina, jollei kurssin vastuuhenkilö muuta ilmoita. Kirjapaketteja suoritettaessa on hyvä huomata, että kirjoja ei voi tenttiä yksitellen. Kirjapaketit tentitään tiedekunnan yleisissä tenteissä ja tenttiakvaariossa. Ajankohtainen tieto kunkin kirjapaketin tenttimiskäytännöstä ja suoritustavasta löytyy WebOodista. Korvaavan suorituksen opintojaksoon hyväksyy opintojakson vastuuhenkilö.

 

Sosiologian tutkintorakenteet

 

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTORAKENNE (180 op)

Sosiologia pääaineena

Sosiologiaa pääaineenaan opiskelevien kandidaatintutkinto muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (17 op), metodiopinnoista (17 op), pääaineen opinnoista (70 op) ja sivuaineopinnoista (75 op).

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tietää sosiologian teoreettiset lähtökohdat ja hän osaa tarkastella yhteiskunnallisia ilmiöitä ja käytäntöjä sosiologisen tutkimus- ja käsiteperinteen avulla. Opiskelija kykenee arvioimaan yhteiskuntatieteellisiä tutkimuksia ja sitä, millaista tietoa sosiologian lähestymistapojen avulla on mahdollista saada. Opiskelija hallitsee tutkimuksen tekemisen periaatteet, tieteellisen tiedonhaun ja tieteellisen argumentoinnin keinot. Opiskelija osaa työskennellä sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden kanssa.

 

HOPS0001

Orientoivat opinnot ja HOPS

Personal Study Plan

Kurssin laajuus

1 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- toimia osana yliopistoyhteisöä

- hyödyntää yliopiston tiloja ja palveluja

- käyttää WebOodia

- tunnistaa omaa osaamistaan

- suunnitella oppimistaan ja akateemisia opintojaan.

Sisältö

Korkeakoululaitos ja Lapin yliopisto, koulutusalan/oppiaineiden esittely, opintojen suunnittelu ja opiskelutekniikka, henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja osaamisen karttuminen, opiskelijan asema, oikeudet ja velvollisuudet sekä opiskelijajärjestöt, fyysinen ja sosiaalinen opintoympäristö, kirjasto ja informaatiopalvelut.

Opetus- ja työmuodot

Yliopiston avajaiset (2 t), yliopiston järjestämät luennot kaikille opintonsa aloittaville (5 t), tiedekuntaan ja omaan alaan orientointi (3 t), opiskelijatuutoreiden pienryhmäohjaus (10 t), opettajatuutoreiden ryhmä- ja yksilöohjaus ja HOPS:n laadinta (8 t).

Vaadittavat suoritukset

Osallistuminen tuutoriohjaukseen, HOPS:n laadinta ja hyväksytty HOPS kandidaatin tutkintoon.

Ajankohta

1. opintovuoden syksy ja kevät, opintopiste myönnetään HOPS:n palauttamisen, henkilökohtaisen keskustelun ja suunnitelman hyväksymisen jälkeen ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Vastuuhenkilö

Opintopäällikkö, HOPS:n osalta opettajatuutori

Opetuskieli 

Suomi

Pakollisuus

Pakollinen

 

ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot (3 op)

Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssia suositellaan erittäin vahvasti niille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet yliopistossa.

Opintojakso jakaantuu kolmeen moduuliin. Leiritulimoduuli tutustuttaa opiskelijan akateemisen opiskelun tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Tiedonhaku­moduulissa perehdytään tiedonhaun perusteisiin ja opetellaan käyttämään kirjaston tietokantoja sekä elektronisia tiedonlähteitä. Oppimismoduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omaan opiskeluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä toimintatapoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Itsenäistä opiskelua tuetaan koko kurssin ajan verkkotuutoroinnilla. Lisätietoja WebOodista.

 

ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot (2 op)

Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssilla pohditaan omien työelämätaitojen karttumista opintojen alusta aina valmistumiseen saakka. Kurssi auttaa hahmottamaan omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan ja suunnittelemaan urapolkuaan. Kurssilla perehdytään myös työnhakuun. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Kurssia suositellaan kaikille opiskelijoille, erityisesti ensimmäistä tutkintoaan suorittaville. Kurssille kannattaa osallistua jo opintojen alkuvaiheessa. Lisätietoja WebOodista.

 

KIELIOPINNOT (17 op)

Katso opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot.

 

METODIOPINNOT (17 op)

Tutkijantaidot I

TUTA0101      Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen                       2 op

TUTA0102      Tieteenfilosofia ja argumentaatio                                           3 op

Tutkijantaidot II

TUTA0201      Laadullisen tutkimuksen perusteet                                        5 op

TUTA0202     Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet                                   5 op

 

YMEN1804     Tieteellinen tiedonhankinta                                                2 op

Katso opintojaksojen lisätiedot opinto-oppaan kohdasta Tutkimjantaidot.

 

SSOG0000 SOSIOLOGIAN OPINNOT (70 op)

 

SOPT1100 POLITIIKKATIETEIDEN JA SOSIOLOGIAN PERUSOPINNOT (25 op)

SOPT1101       Johdatus sosiologiaan                                                        5 op

SOPT1102       Johdatus politiikkatieteisiin                                                 5 op

SOPT1103       Praktikum                                                                    5 op

SOPT1104      Toiminta, käytäntö ja rakenne                                             5 op

SOPT1105      Valta, politiikka ja poliittisuus                                             5 op

 

SSOG0200 SOSIOLOGIAN AINEOPINNOT (35 op + 10 op)

SSOG1211       Sosiologinen mielikuvitus                                                   8 op

SSOG1204      Sosiologian keskeiset käsitteet                                              6 op

SSOG1212       Valta, hallinta ja talous                                                     5 op

SSOG1213       Sosiologinen tutkimus I                                                    10 op

SSOG12135        Työ, sukupuoli ja luokka

SSOG12132        Kansalaisuus ja poliittisuus

SSOG12133        Tila, aika ja paikka

SSOG12134        Aineelliset yhteisöt ja ympäristösosiologia

SSOG1214       Sosiologian klassikot                                                         6 op

SSOG1208      Sosiologian kandidaatintutkielma ja seminaari                               

                 (vain pääaineopiskelijoille)                                                 10 op

 

SIVUAINEOPINNOT (75 op)

Sivuaineopintoina on suoritettava vähintään kaksi opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuksia ovat oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Oppiainekokonaisuuksien järjestämien yhteisten perusopintojen päälle suoritettavat, muut kuin oman pääaineen aineopinnot voivat myös muodostaa sivuaineopintokokonaisuuden. Mahdollisia sivuaineita ovat kaikki Lapin yliopistossa suoritettavat opintokokonaisuudet sekä muissa yliopistoissa ja ulkomailla suoritettavat opinnot tiedekunnan hyväksymällä tavalla. Opiskelijavaihdossa suoritetut, vähintään 25 op laajuiset opinnot voidaan lukea sivuainekokonaisuudeksi (ks. osa 2, kohta 3.4).

 

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTORAKENNE (120 op)

Sosiologia pääaineena

Sosiologiaa pääaineenaan opiskelevien maisterintutkinto muodostuu 120 opintopisteen laajuisista pääaineopinnoista. Sosiologian maisteriopintoihin sisältyy perehtyminen sosiologiseen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin, työharjoittelu sekä oman sosiologisen tutkielman kirjoittaminen. Maisterinopinnot aloittavilla tulee olla kandidaattivaiheen metodiopinnot (17 op) suoritettuina.

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee sosiologian teoreettiset, käsitteelliset ja menetelmälliset lähtökohdat. Hän pystyy jäsentämään yhteiskunnallisia muutoksia, yhteiskunnallisten toimijoiden välisiä suhteita ja kulttuurisia merkityksiä sekä yhteiskunnallisten prosessien välisiä yhteyksiä sosiologian teorioiden avulla. Opiskelija on perehtynyt valitsemaansa sosiologian erityisalaan. Opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimusprosessin eri vaiheet ja osa-alueet ja osaa myös arvioida kriittisesti omaa tutkimusprosessiaan. Maisteriopintojen jälkeen opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti tieteellistä tietoa sekä soveltaa sitä tieteellisissä, ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa käytännöissä. Sosiologian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia erilaisissa yhteiskunnallisissa tehtävissä sekä erityisosaamista valitsemaltaan sosiologian erityisalalta.  

 

SSOG1300 SOSIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (120 op)

SSOG1324      Sosiologian nykykeskustelut                                                15 op

SSOG1310       Orientoituminen työelämään                                              10 op

SSOG1313       Sosiologian teoria                                                            6 op

SSOG1314       Sosiologinen tutkimus II                                                    9 op

SSOG13145        Työ, sukupuoli ja luokka

SSOG13142        Kansalaisuus ja poliittisuus

SSOG13143        Tila, aika ja paikka

SSOG13144        Aineelliset yhteisöt ja ympäristösosiologia

SSOG1322      Sosiologian tutkielmaseminaari                                            10 op

SSOG1323      Sosiologian syventävä jakso                                                20 op

SSOG1321       Pro gradu -tutkielma                                                      40 op

Tutkijantaidot III 

TUTA0301      Laadullinen analyysi                                                         5 op

TUTA0302     Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus                                      5 op

 

SOSIOLOGIAN OPINNOT

SOPT1100 Politiikkatieteiden ja sosiologian

perusopinnot (25 op)

Politiikkatieteiden ja sosiologian yhteiset perusopinnot tarjoavat monipuolista tietoa ja ymmärrystä sosiaalisen, kulttuurisen ja poliittisen luonteesta samalla kun kehittävät kykyä tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä. Politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa tieteenalojen keskeiset käsitteet, teoriat, metodit ja tutkimuskäytännöt. Opiskelija osaa asettaa kysymyksiä, keskustella ja kirjoittaa tieteellisen argumentoinnin keinoja käyttäen.