Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

HALLINTOTIEDE

Hallintotiede on yhteiskuntatieteisiin lukeutuva tieteenala, jonka kiinnostuksen kohteena ovat kansalliset ja kansainväliset hallintojärjestelmät sekä toisaalta hallinto julkisissa, yleishyödyllisissä ja yksityisissä organisaatioissa. Hallintotiede valmistaa opiskelijoita nopeasti muuttuvan ja kansainvälistyvän julkisen ja yksityisen sektorin sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen palvelukseen. Hallintotieteessä opiskellaan ja tutkitaan paitsi julkisen sektorin ja yritysten toimintaa, myös julkisen sektorin ja yritysten välistä yhteistoimintaa, sekä kolmannen sektorin, yksityisten säätiöiden ja voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden toiminnan kehittämistä.

Oppiaineessa tarkastellaan julkisen hallinnon yhteiskunnalliseen rooliin liittyviä kysymyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi julkisen sektorin väliset suhteet sekä julkisen sektorin suhde poliittiseen järjestelmään, yksityiseen sektoriin ja kansalaisiin. Oppiaineessa perehdytään organisaatioiden toimintaan ja innovaatioihin, palveluihin ja muutokseen. Tärkeää on ymmärrys siitä, miten organisaatioita johdetaan ja kuinka päätöksenteko tapahtuu, miten toiminta organisoidaan erilaisissa tilanteissa tai miten esimerkiksi henkilöstö- ja taloushallinto järjestetään. Lisäksi keskeisiä ovat tietohallinnon teemat eli tietoon, tietojohtamiseen, tietotoimijoihin, tietoperustaisten toimintojen prosesseihin ja informaatioteknologian hallintaan liittyvät kysymykset yhteiskunnassa ja organisaatioissa.

Hallintotiede tarjoaa runsaasti valinnanmahdollisuuksia erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä työtehtävissä. Opiskelija oppii tuntemaan esimerkiksi:

- miten organisaatioita ja työyhteisöjä voidaan johtaa ja kehittää, jotta ne kykenisivät saavuttamaan tavoitteensa
- mitä nykypäivän organisaatioiden rakenteelta, henkilöstöltä, johtamiselta, suunnittelu- ja tietojärjestelmiltä edellytetään, jotta ne kykenisivät toimimaan tehokkaasti
- miten organisaatiossa pystytään kehittämään, soveltamaan ja hallitsemaan tietämystä.

Hallintotieteessä Lapin yliopistossa keskitytään erityisesti henkilöstöhallintoon ja -johtamiseen, kuntatutkimukseen, tietohallintoon, hallinnon kehittämiseen ja arviointiin sekä johtamisen psykologiaan. Näkökulmina tulevat esille esimerkiksi tiedon hallinta, strateginen johtaminen, verkostojohtaminen, kilpailukyky, kompetenssit, sähköinen hallinto, organisaatiokulttuuri ja talouden merkitys. Opiskelijalla on mahdollisuus syventyä opinnoissaan esimerkiksi organisaatioiden ja henkilöstön johtamiseen, julkisten palveluiden ja kehittämisen tai tietohallinnon kysymyksiin.

Hallintotieteen opinnoissa ammatillisina valmiuksina korostuvat suunnittelu, päätöksenteko, johtaminen, arviointi, työyhteisön kehittäminen, palveluosaaminen sekä erilaisten yhteistyösuhteiden- ja verkostojen hallinta. Hallintotieteen opiskelija voi terävöittää valitsemansa painopistealan osaamistaan sekä yleissivistystään vapaasti valittavilla sivuaine­opinnoilla.

Kansainvälistyminen ja opiskelu ulkomailla on luonteva osa hallintotieteen opiskelua. Opiskelija voi sisällyttää kandidaatin tai maisterin tutkintoonsa ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoja. Opiskelijavaihdon suositeltu kesto on 3–9 kuukautta.

Hallintotieteen opintoja on mahdollista suorittaa osin myös virtuaalisesti. Lisäksi oppiaineessa on kiinnitetty huomiota opintojaksojen joustaviin suoritustapoihin.

Hallintotieteen tutkintorakenteet

HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTORAKENNE (180 op) 

Hallintotiede pääaineena

Hallintotiedettä pääaineenaan opiskelevien kandidaatintutkinto muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (17 op), metodiopinnoista (17 op), pääaineen opinnoista (70 op) ja sivuaineopinnoista (75 op).

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia asiantuntevana hallinnon ja johtamisen ammattilaisena erilaisissa suunnittelu-, kehittämis- ja esimiestehtävissä
- hahmottaa hallintoon ja johtamiseen liittyviä moniulotteisia peruskysymyksiä
- hankkia, jäsentää ja soveltaa hallintotieteellisen alan tieteellistä tietoa tutkimusmenetelmineen
- viestiä kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa ja vuorovaikutustilanteissa
- jäsentää hallintoon ja johtamiseen liittyviä ilmiöitä sekä vertailla niiden merkityksiä, vaikutuksia sekä toiminta- ja ratkaisuvaihtoehtoja
- tunnistaa alan tieteellisen ja tutkimuksellisen keskustelun lähtökohdat.


HOPS0001

Orientoivat opinnot ja HOPS
Personal Study Plan

Kurssin laajuus
1 op
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia osana yliopistoyhteisöä
- hyödyntää yliopiston tiloja ja palveluja
- käyttää WebOodia
- tunnistaa omaa osaamistaan
- suunnitella oppimistaan ja akateemisia opintojaan.

Sisältö
Korkeakoululaitos ja Lapin yliopisto, koulutusalan/oppiaineiden esittely, opintojen suunnittelu ja opiskelutekniikka, henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja osaamisen karttuminen, opiskelijan asema, oikeudet ja velvollisuudet sekä opiskelijajärjestöt, fyysinen ja sosiaalinen opintoympäristö, kirjasto ja informaatiopalvelut.

Opetus- ja työmuodot
Yliopiston avajaiset (2 t), yliopiston järjestämät luennot kaikille opintonsa aloittaville (5 t), tiedekuntaan ja omaan alaan orientointi (3 t), opiskelijatuutoreiden pienryhmäohjaus (10 t), opettajatuutoreiden ryhmä- ja yksilöohjaus ja HOPS:n laadinta (8 t).

Vaadittavat suoritukset
Osallistuminen tuutoriohjaukseen, HOPS:n laadinta ja hyväksytty HOPS kandidaatin tutkintoon.

Ajankohta
1. opintovuoden syksy ja kevät, opintopiste myönnetään HOPS:n palauttamisen, henkilökohtaisen keskustelun ja suunnitelman hyväksymisen jälkeen ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Vastuuhenkilö
Opintopäällikkö, HOPS:n osalta opettajatuutori

Opetuskieli
Suomi

Pakollisuus
Pakollinen


ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot (3 op)

Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssia suositellaan erittäin vahvasti niille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet yliopistossa.

Opintojakso jakaantuu kolmeen moduuliin. Leiritulimoduuli tutustuttaa opiskelijan akateemi­sen opiskelun tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Tiedonhakumoduulissa perehdytään tiedonhaun perusteisiin ja opetellaan käyttämään kirjaston tietokantoja sekä elektronisia tiedonlähteitä. Oppimismoduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omaan opiskeluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä toimintatapoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Itsenäistä opiskelua tuetaan koko kurssin ajan verkkotuutoroinnilla. Lisätietoja WebOodista.


ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot (2 op)

Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssilla pohditaan omien työelämätaitojen karttumista opintojen alusta aina valmistumiseen saakka. Kurssi auttaa hahmottamaan omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan ja suunnittelemaan urapolkuaan. Kurssilla perehdytään myös työnhakuun. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Kurssia suositellaan kaikille opiskelijoille, erityisesti ensimmäistä tutkintoaan suorittaville. Kurssille kannattaa osallistua jo opintojen alkuvaiheessa. Lisätietoja WebOodista.


KIELIOPINNOT (17 op)

Katso opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot.

METODIOPINNOT (17 op)
Tutkijantaidot I

TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen 2 op
TUTA0102 Tieteenfilosofia ja argumentaatio 3 op
Tutkijantaidot II

TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet 5 op
TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 5 op
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op

Katso opintojaksojen lisätiedot opinto-oppaan kohdasta Tutkijantaidot.


TJHA0000 HALLINTOTIETEEN OPINNOT (70 op)

ORJO1100 ORGANISAATIOIDEN JA TYÖYHTEISÖJEN JOHTAMISEN PERUSOPINNOT (25 op)

ORJO1101   Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op
ORJO1102   Johdatus liiketoimintaan globaalissa taloudessa 5 op
ORJO1103   Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op
ORJO1104   Johtaminen ja organisointi 5 op
ORJO1105   Vuorovaikutussuhteet 5 op

TJHA0200 HALLINTOTIETEEN AINEOPINNOT (35 op + 10 op)

TJHA1229   Julkinen johtaminen ja toimintaympäristö 5 op
TJHA1230   Uudistuva julkinen hallinto ja palvelurakenteet 5 op
TJHA1226   Talous ja johtaminen 5 op
SOVP1213  Johtamisen psykologia I 5 op
TJHA1227   Sähköinen hallinto ja asiointi 5 op
TJHA1228   Innovaatiot ja muutosten hallinta organisaatioissa 5 op
TJHA1219   Henkilöstövoimavarojen ja työyhteisöjen johtaminen 5 op

Lisäksi:
TJHA1215   Hallintotieteen kandidaatintutkielma ja seminaari (vain pääaineopiskelijoille) 10 op


SIVUAINEOPINNOT (
75 op)

Sivuaineopintoina on suoritettava vähintään kaksi opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuksia ovat oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Oppiainekokonaisuuksien järjestämien yhteisten perusopintojen päälle suoritettavat, muut kuin oman pääaineen aineopinnot voivat myös muodostaa sivuaineopintokokonaisuuden. Sivuaineopintojen tulee siis sisältää vähintään joko kahdet perusopinnot, yhdet perusopinnot ja yhdet aineopinnot (joko samasta tai eri oppiaineesta) tai kahdet aineopinnot. Myös opiskelijavaihdossa suoritetut, vähintään 25 op laajuiset opinnot voidaan lukea sivuainekokonaisuudeksi (ks. osa 2, kohta 3.4). Lisäksi on suoritettava muita sivuaineopintoja siten, että sivuaineopintojen minimäärä 75 op tulee täyteen.

Sivuaineopintoihin voi sisällyttää vapaaehtoisen työharjoittelun 5 tai 10 op (katso opinto-oppaan kohdasta TSIV0015 Vapaaehtoinen harjoittelu).


HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTORAKENNE (120 op)

Hallintotiede pääaineena

Hallintotiedettä pääaineenaan opiskelevien maisterintutkinto muodostuu 120 opintopisteen laajuisista pääaineopinnoista, joihin sisältyy vähintään 10 op menetelmäopintoja. Yhteisten opintojaksojen lisäksi tutkintoon sisältyy kolme erilaista pääainemoduulivaihtoehtoa. Moduulit edustavat erikoistumisalueita, joista opiskelija syventyy yhteen valintansa mukaisesti.

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- yhdistellä, kriittisesti analysoida sekä tuottaa uutta tieteellistä, tutkimuksellista tietoa
- hyödyntää asiantuntemustaan hallinnon ja organisaatioiden kehittämistoiminnassa, monimuotoisissa toimintaympäristöissä
- seurata hallintoon ja johtamistutkimukseen liittyvää kansallista ja kansainvälistä tutkimuksellista keskustelua ja hyödyntää sitä oman työnsä kehittämisessä
- työskennellä asiantuntijana erilaisissa yhteistyöverkostoissa, projekteissa ja tiimeissä.


TJHA1400 HALLINTOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (120 op)

Kaikille maisterin tutkintoa suorittaville yhteiset, pakolliset opintojaksot:

TJHA1413 Hallintotieteen ajankohtainen tutkimus 10 op
TJHA1421 Palveluiden ja verkostojen johtaminen 10 op
TJHA1415 Arviointi ja kehittäminen 10 op
TJHA1416 Johtaminen ja kansainvälinen hallinto 10 op
TUTA0301 Laadullinen analyysi 5 op
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 5 op
TJHA1428 Hallintotieteen tutkielmaseminaari 10 op
TJHA1425 Pro gradu -tutkielma 40 op

Lisäksi opiskelija syventyy johonkin seuraavista syventävistä moduulivaihtoehdoista:

TJHA1426 Moduuli I: Julkiset palvelut ja johtaminen 20 op
TJHA1419 Moduuli II: Organisaatioiden ja henkilöstön johtaminen 20 op
TJHA1427 Moduuli III Digitalisoituva hallinto ja tietotoiminta 20 op


SOVELTAVA PSYKOLOGIA


Opintojen yleisrakenne ja sisältö

Soveltava psykologia on oppiaine, jota voi opiskella ainoastaan Lapin yliopistossa. Opiskelija valmistuu yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi, pääaineena soveltava psykologia. Opintoihin sisältyvät organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamisen perusopinnot, soveltavan psykologian aineopinnot sekä hallintotieteen aineopintoja. Maisterintutkinnossa opiskellaan hallintotieteen maisterin tutkinto, pääaineena hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia. Johtamisen psykologiaa opiskelevat soveltavaa psykologiaa kandidaatintutkinnon pääaineena opiskelleet.

Tutkintojen jälkeen opiskelijalla on käytännöllisiä ja tutkimuksellisia taitoja ymmärtää omia ja toisten kokemuksia sekä kehittää vuorovaikutustaitoja, jotka tekevät kokemusten ymmärtämisen ja niiden perustalta toimimisen mahdolliseksi. Keskeistä on, että opiskelija ymmärtää kokemusten merkitystä ihmisten keskinäisessä toiminnassa, erityisesti tilanteissa, joissa on persoonaltaan sekä koulutus- ja ammattitaustaltaan erilaisia ihmisiä ja joissa tarvitaan rohkeaa, ennakkoluulotonta ajattelua ja ihmisjohtamisen taitoja. Koulutus painottaa ihmisen kykyä kehittyä, luoda uutta ja keskittyä olennaiseen. Tutkintojen jälkeen opiskelijalla on valmiudet toimia johtamis-, kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimustehtävissä erilaisissa asiantuntijaorganisaatioissa ja haastavissa vuorovaikutustilanteissa.

Kandidaatintutkintokoulutuksen jälkeen opiskelijalla on perustiedot ihmisten ja työyhteisöjen psykologisesta ymmärtämisestä ja organisaatioiden hallinnollisesta rakentumisesta sekä perusvalmiudet tieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Maisterintutkintokoulutus sisältää runsaasti kokemuksellista vuorovaikutustyöskentelyä. Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on soveltavien taitojen rinnalla valmiudet johtamisen psykologiaan painottuvaan tieteelliseen ihmistutkimukseen. Koulutuksen ja opiskelijan itselleen asettamat tavoitteet toteutetaan suunnitelmallisen opinto-ohjauksen avulla.

Opinnot läpäisevä tavoite on, että tutkinnot suoritettuaan opiskelijalla on osaamista, jota johtaminen ihmissuhdetyönä edellyttää. Tavoitetta tukevat opintojen painoalueet: (1) ihmisjohtamisen taidot, (2) ajattelemisen taidot psykologisen ymmärtämisen menetelmänä, (3) kokemisen erityisluonne ja erilaiset ymmärtämisen muodot, (4) ymmärtävät tutkimusparadigmat, kokemuksen tutkimuksen menetelmät sekä taito tutkia kokemusta tieteellisesti, (5) ihmisen ja yhteisöjen myönteisen kehityksen mahdollisuudet ja edellytykset sekä (6) henkilökohtainen itsetuntemus- ja vuorovaikutusosaaminen.

Opiskelu ulkomailla on luonteva osa suomalaista yliopistotutkintoa. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoja. Opiskelijavaihdon suositeltu kesto on 3–9 kk.


Ohjeita opintojen suorittamiseksi

Kontaktiopetukseen (luennot ja pienryhmät) osallistuminen edellyttää toimintaan sitoutumista. Ellei opiskelijalla ole mahdollisuutta kontaktiopetuksen edellyttämään intensiiviseen työskentelyyn, hänen on syytä valita opintojakson suoritustavaksi kirjatenttivaihtoehto tai essee.

Luennoista laaditaan suorituksena usein kirjallinen työ. Se on omakohtainen pohdittu teksti, jonka lähdemateriaalina käytetään vastuuopettajan ohjeiden mukaan luennoilla käsiteltyjä ja keskusteltuja asioita sekä tieteellistä lähdekirjallisuutta. Niissä opintojaksoissa, joissa edellytetään läsnäoloa luennoilla ja opiskelija ei pakottavan syyn vuoksi voi osallistua jollekin luennolle, opettaja voi vaatia häntä kirjoittamaan poissaolopäiväkirjan. Siinä käsitellään reflektiivisesti kyseisen luennon sisältöjä. Pienryhmäopetuksiin osallistutaan sitoutuneesti sovitun aikataulun mukaisesti.

Kirjatentit suoritetaan yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tai tenttiakvaariossa. Kaikki opintojakson kirjat tentitään samalla kertaa, ellei opintojakson kohdalla muuta erikseen mainita. Tenttiin ilmoittaudutaan vähintään kymmenen (10) päivää ennen tenttiä WebOodin kautta tai tentti-ilmoittautumiskuorta käyttäen.

Essee on useassa opintojaksossa mahdollinen suoritustapa. Opiskelija valitsee esseen aiheen kiinnostuksensa mukaan, opintojakson ydinsisällön ja tavoitteiden puitteissa. Opintojakson vastuuhenkilö auttaa tarvittaessa aiheen muotoilussa ja antaa sisällöllisiä ohjeita. Essee on pohdiskeleva kirjoitelma, jolla on täsmällinen tutkimuskysymys. Se on analysoiva ja tulkitseva tapa tuoda esille käsiteltävänä olevan aiheen keskeisiä sisältöjä. Esseessä käytetään lähdeaineistoa, johon viitataan tekstissä ja joka kirjataan esseen loppuun tieteellisen käytännön mukaisesti. Lähdeaineisto toimii virikkeenä, jota suhteutat omiin kokemuksiisi ja ajatuksiisi. Essee muodostuu siis ajattelusi ja lähdeaineiston välisestä vuoropuhelusta. Lähdeaineistona käytetään ensisijaisesti alan ajankohtaista tieteellistä kirjallisuutta, kuten tieteellisiä artikkeleita.

Esseen kirjoittaminen on prosessi. Se ei tule kerralla valmiiksi. Ensimmäinen versio on vain poikkeustapauksessa kelvollinen lopulliseksi tekstiksi. Essee on valmis, kun tiedät, että siinä on kaikki tarpeellinen, mutta ei mitään turhaa. Esseen laadun kriteerejä ovat tekstin johdonmukaisuus, syvyys, refleksiivisyys ja kriittisyys. Luettavuus paranee välttämällä liian pitkiä lauseita ja kappaleita. Sivistyssanan sijaan kannattaa useimmiten valita vakiintunut suomenkielinen ilmaisu. Teksti on usein syytä jäsentää pää- ja alaotsikoiden avulla. Esseen suosituspituus on 4 sivua / op rivivälin ollessa 1,5. Essee palautetaan opintojakson vastuuhenkilölle hänen ohjeidensa mukaan paperiversiona, sähköpostin liitetiedostona tai Urkundiin.


Soveltavan psykologian tutkintorakenteet

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTORAKENNE (180 op)

Soveltava psykologia pääaineena

Soveltavaa psykologiaa pääaineenaan opiskelevien kandidaatintutkinto muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (17 op), metodiopinnoista (17 op), pääaineen opinnoista (70 op) ja sivuaineopinnoista (75 op).

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- tarkastella aikuisuuden psykologisia ilmiöitä erityisesti yksilöiden ja työyhteisön hyvinvoinnin sekä johtajuuden näkökulmasta
- analysoida teorioiden ja mallien suhdetta käytännön ihmissuhdetyöhön
- soveltaa psykologiaa hyödyntäviä menetelmiä itsensä johtamiseen ja pienryhmän toimintaan
- tarkastella hallintoon, johtamiseen ja organisaatiotoimintaan liittyviä keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä
- tehdä empiirisen tieteellisen tutkimuksen ja kirjoittaa siitä tieteellisen artikkelin kirjoittamisen tapaa mukaillen
- ilmaista tieteenalaan liittyvää tietämystään suomen ja ruotsin lisäksi vähintään yhdellä vieraalla kielellä
- liittää pääainetta koskevaan osaamiseensa muiden tieteenalojen näkökulmia sivuaineistaan riippuen ja hyödyntää laaja-alaista osaamistaan työelämässä.


HOPS0001
Orientoivat opinnot ja HOPS
Personal Study Plan
Kurssin laajuus
1 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia osana yliopistoyhteisöä
- hyödyntää yliopiston tiloja ja palveluja
- käyttää WebOodia
- tunnistaa omaa osaamistaan
- suunnitella oppimistaan ja akateemisia opintojaan.
Sisältö
Korkeakoululaitos ja Lapin yliopisto, koulutusalan/oppiaineiden esittely, opintojen suunnittelu ja opiskelutekniikka, henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja osaamisen karttuminen, opiskelijan asema, oikeudet ja velvollisuudet sekä opiskelijajärjestöt, fyysinen ja sosiaalinen opintoympäristö, kirjasto ja informaatiopalvelut.
Opetus- ja työmuodot
Yliopiston avajaiset (2 t), yliopiston järjestämät luennot kaikille opintonsa aloittaville (5 t), tiedekuntaan ja omaan alaan orientointi (3 t), opiskelijatuutoreiden pienryhmäohjaus (10 t), opettajatuutoreiden ryhmä- ja yksilöohjaus ja HOPS:n laadinta (8 t).
Vaadittavat suoritukset
Osallistuminen tuutoriohjaukseen, HOPS:n laadinta ja hyväksytty HOPS kandidaatin tutkintoon.
Ajankohta
1. opintovuoden syksy ja kevät, opintopiste myönnetään HOPS:n palauttamisen, henkilökohtaisen keskustelun ja suunnitelman hyväksymisen jälkeen ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.
Vastuuhenkilö
Opintopäällikkö, HOPS:n osalta opettajatuutori tai omaopettaja
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen


ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot (3 op)

Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssia suositellaan erittäin vahvasti niille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet yliopistossa.

Opintojakso jakaantuu kolmeen moduuliin. Leiritulimoduuli tutustuttaa opiskelijan akateemisen opiskelun tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Tiedonhakumoduulissa perehdytään tiedonhaun perusteisiin ja opetellaan käyttämään kirjaston tietokantoja sekä elektronisia tiedonlähteitä. Oppimismoduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omaan opiskeluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä toimintatapoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Itsenäistä opiskelua tuetaan koko kurssin ajan verkkotuutoroinnilla. Lisätietoja WebOodista.


ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot (2 op)

Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssilla pohditaan omien työelämätaitojen karttumista opintojen alusta aina valmistumiseen saakka. Kurssi auttaa hahmottamaan omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan ja suunnittelemaan urapolkuaan. Kurssilla perehdytään myös työnhakuun. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Kurssia suositellaan kaikille opiskelijoille, erityisesti ensimmäistä tutkintoaan suorittaville. Kurssille kannattaa osallistua jo opintojen alkuvaiheessa. Lisätietoja WebOodista.


KIELIOPINNOT (17 op)

Katso opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot.


METODIOPINNOT (17 op)

Tutkijantaidot I
TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen 2 op
TUTA0102 Tieteenfilosofia ja argumentaatio 3 op
Tutkijantaidot II

TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet 5 op
TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 5 op
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op
Katso opintojaksojen lisätiedot opinto-oppaan kohdasta Tutkijantaidot.


SOVP0000 SOVELTAVAN PSYKOLOGIAN OPINNOT (70 op)

ORJO1100 ORGANISAATIOIDEN JA TYÖYHTEISÖJEN JOHTAMISEN PERUSOPINNOT (25 op)
ORJO1101 Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op
ORJO1102 Johdatus liiketoimintaan globaalissa taloudessa 5 op
ORJO1103 Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op
ORJO1104 Johtaminen ja organisointi 5 op
ORJO1105 Vuorovaikutussuhteet 5 op


SOVP1200 SOVELTAVAN PSYKOLOGIAN AINEOPINNOT (35 op + 10 op)

SOVP1211 Johtajuus pienryhmässä 5 op
SOVP1212 Työhyvinvoinnin psykologia 5 op
SOVP1213 Johtamisen psykologia I 5 op
SOVP1214 Soveltavan psykologian ajankohtainen tutkimus 5 op
SOVP1215 Kokemuksen psykologia 5 op
SOVP1216 Työyhteisöjen psykologinen kehittäminen 5 op
SOVP1217 Filosofinen ihmistutkimus 5 op
SOVP1201 Soveltavan psykologian kandidaatintutkielma ja seminaari (vain pääaineopiskelijoille) 10 op

SIVUAINEOPINNOT (75 op)

PAKOLLISET SIVUAINEOPINNOT (20 op)
Hallintotieteen aineopintoja (valitaan 20 op seuraavista):
TJHA1230 Uudistuva julkinen hallinto ja palvelurakenteet 5 op
TJHA1226 Talous ja johtaminen 5 op
TJHA1227 Sähköinen hallinto ja asiointi 5 op
TJHA1228 Innovaatiot ja muutosten hallinta organisaatioissa 5 op
TJHA1219 Henkilöstövoimavarojen ja työyhteisöjen johtaminen 5 op


VAPAASTI VALITTAVAT SIVUAINEOPINNOT (55 op)

Edellytetään vähintään yhden opintokokonaisuuden suorittamista (perus- tai aineopinnot). Myös opiskelijavaihdossa suoritetut, vähintään 25 op laajuiset opinnot voidaan lukea sivuainekokonaisuudeksi (ks. osa 2, kohta 3.4).

Opintoihin voi sisällyttää vapaaehtoisen työharjoittelun 5 tai 10 op (ks. opinto-oppaan kohdasta TSIV0015 Vapaaehtoinen harjoittelu). Sivuaineopintoihin on mahdollista sisällyttää myös yliopiston yhteisiä projektiopintoja (PROJ0100).


HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTORAKENNE (120 op)

Hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia pääaineena

Yhteiskuntatieteiden kandidaatintutkintoa, pääaineena soveltava psykologia, seuraa hallintotieteiden maisterin tutkinto, pääaineena hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia. Maisterintutkinto muodostuu 120 opintopisteen laajuisista pääaineopinnoista.

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- tarkastella ihmisten johtamisen taitoja ja menetelmiä käytäntöjen ja teorioiden näkökulmista
- hyödyntää itsensä johtamisen ja vuorovaikutusosaamisen keinoja osana ihmisten johtamista ja sen tieteellistä tutkimusta
- tunnistaa ihmisen ja työyhteisöjen myönteisen kehityksen mahdollisuudet ja edellytykset
- toimia osana monialaisia työyhteisöjä esimerkiksi johtamis-, suunnittelu-, ja konsultointitehtävissä
- tehdä tieteellistä tutkimusta, jossa ymmärtäviä tutkimustapoja sovelletaan ihmisten kokemusten ymmärtämiseksi työelämässä.


SOVP1300 JOHTAMISEN PSYKOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (120 op)
vain pääaineopiskelijoille
SOVP1312 Aikuisen kehitys 10 op
SOVP1321 Kokemuksen tutkimus 10 op
SOVP1314 Kollaboratiivinen tilannejohtaminen 10 op
SOVP1315 Itsensä johtaminen 10 op
SOVP1316 Johtamisen psykologia II  20 op
SOVP1322 Johtamisen psykologian erityisteemat 5 op
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivnen tutkimus 5 op
SOVP1323 Johtamisen psykologian tutkielmaseminaari 10 op
SOVP1320 Pro gradu -tutkielma 40 op


JOHTAMINEN


Johtamisen ja markkinoinnin sisältöjä yhdistävän koulutusohjelman kilpailukykyisyys perustuu sen tarjoamaan monipuoliseen ymmärrykseen liiketoiminnasta. Se tarkastelee liiketoimintaa osana laajempaa yhteiskunnallista toimintaympäristöä ja painottaa vastuullisuutta, elämyksellisyyttä, esteettisyyttä ja etiikkaa keskeisinä liiketoiminnan kehittämisen kilpailutekijöinä. Nämä osaamisalueet läpileikkaavat koulutusohjelman sisällöllisiä painopistealueita, joita ovat johtajuus, strategiatyö ja markkinakäytännöt. Lisäksi johtamisen koulutusohjelma tarjoaa opetushenkilökunnan erityisosaamiseen pohjautuvia kursseja, jotka edesauttavat koulutusohjelmasta valmistuneita erottautumaan työmarkkinoilla.

Koulutusohjelmassa teoreettisen ajattelun anti liiketoiminnassa ajatellaan uudella tavalla. Perinteisesti opinnot muuttuvat loppua kohden yhä teoreettisemmiksi ja siten vähemmän käytäntölähtöisiksi. Johtamisen ja markkinoinnin koulutusohjelmassa asetelma on päinvastainen: perus- ja aineopintovaiheessa opetellaan koulutusohjelman näkökulmasta relevantti käsitteistö, ts. tapa puhua johtamisesta ja liiketoiminnasta. Opitun käsitteistön käytännön relevanssi punnitaan opintojen loppuvaiheen työelämälähtöisten projektien yhteydessä. Tällöin opiskelijan edellytetään osaavan soveltaa aikaisemmin oppimiaan käsitteellisiä työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen, kykenevän fasilitoimaan muutos- ja kehittämisprosesseja organisaatioissa sekä analysoimaan markkinaympäristöä ja ennakoimaan siinä tapahtuvia muutoksia. Koulutusohjelman läpikäynyt opiskelija saa siten erinomaiset valmiudet toimia hyvin monenlaisissa tehtävissä nykyaikaisissa työyhteisöissä.


Johtamisen tutkintorakenteet

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTORAKENNE (180 op)

Johtaminen pääaineena

Johtamista pääaineenaan opiskelevien kandidaatintutkinto muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1op), kieliopinnoista (17 op), metodiopinnoista (17 op), pääaineen opinnoista (70 op) ja sivuaineopinnoista (75 op).

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia organisaatioissa erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja vuorovaikutustilanteissa
- tunnistaa johtajuuden toiminnassa ja vuorovaikutuksessa rakentuvana ja kehittää johtajuus- ja markkinakäytäntöjä
- analysoida globaalia liiketoimintaympäristöä, ennakoida siinä tapahtuvia muutoksia ja argumentoida liiketoiminnallisten ratkaisujen puolesta/vastaan
- tarkastella organisaatioiden toimintaa osana laajempaa yhteiskunnallista toimintaympäristöä
- tunnistaa vastuullisuuden, elämyksellisyyden, esteettisyyden ja etiikan keskeisinä liiketoiminnan kehittämisen kilpailutekijöinä
- viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yhteisölle äidinkielellään sekä toimia kansainvälisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.


HOPS0001
Orientoivat opinnot ja HOPS
Personal Study Plan

Kurssin laajuus
1 op

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia osana yliopistoyhteisöä
- hyödyntää yliopiston tiloja ja palveluja
- käyttää WebOodia
- tunnistaa omaa osaamistaan
- suunnitella oppimistaan ja akateemisia opintojaan.

Sisältö
Korkeakoululaitos ja Lapin yliopisto, koulutusalan/oppiaineiden esittely, opintojen suunnittelu ja opiskelutekniikka, henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja osaamisen karttuminen, opiskelijan asema, oikeudet ja velvollisuudet sekä opiskelijajärjestöt, fyysinen ja sosiaalinen opintoympäristö, kirjasto ja informaatiopalvelut.

Opetus- ja työmuodot
Yliopiston avajaiset (2 t), yliopiston järjestämät luennot kaikille opintonsa aloittaville (5 t), tiedekuntaan ja omaan alaan orientointi (3 t), opiskelijatuutoreiden pienryhmäohjaus (10 t), opettajatuutoreiden ryhmä- ja yksilöohjaus ja HOPS:n laadinta (8 t).

Vaadittavat suoritukset
Osallistuminen tuutoriohjaukseen, HOPS:n  laadinta ja hyväksytty HOPS kandidaatin tutkintoon.

Ajankohta
1. opintovuoden syksy ja kevät, opintopiste myönnetään HOPS:n palauttamisen, henkilökohtaisen keskustelun ja suunnitelman hyväksymisen jälkeen ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Vastuuhenkilö
Opintopäällikkö, HOPS:n osalta opettajatuutori

Opetuskieli
Suomi

Pakollisuus
Pakollinen


ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot (3 op)
Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssia suositellaan erittäin vahvasti niille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet yliopistossa.

Opintojakso jakaantuu kolmeen moduuliin. Leiritulimoduuli tutustuttaa opiskelijan akateemi­sen opiskelun tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Tiedonhakumoduulissa perehdytään tiedonhaun perusteisiin ja opetellaan käyttämään kirjaston tietokantoja sekä elektronisia tiedonlähteitä. Oppimismoduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omaan opiske­luun, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä toimintatapoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Itsenäistä opiskelua tuetaan koko kurssin ajan verkkotuutoroinnilla. Lisätietoja WebOodista.


ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot (2 op)
Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssilla pohditaan omien työelämätaitojen karttumista opintojen alusta aina valmistumiseen saakka. Kurssi auttaa hahmottamaan omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan ja suunnittelemaan urapolkuaan. Kurssilla perehdytään myös työnhakuun. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Kurssia suositellaan kaikille opiskelijoille, erityisesti ensimmäistä tutkintoaan suorittaville. Kurssille kannattaa osallistua jo opintojen alkuvaiheessa. Lisätietoja WebOodista.


KIELIOPINNOT (17 op)

Katso opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot.


METODIOPINNOT (17 op)

Tutkijantaidot I
TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen 2 op
TUTA0102 Tieteenfilosofia ja argumentaatio 3 op
Tutkijantaidot II

TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet 5 op
TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 5 op
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op

Katso opintojaksojen lisätiedot opinto-oppaan kohdasta Tutkijantaidot.


JOMA0000 JOHTAMISEN OPINNOT (70 op)

ORJO1100 ORGANISAATIOIDEN JA TYÖYHTEISÖJEN JOHTAMISEN PERUSOPINNOT (25 op)
ORJO1101 Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op
ORJO1102 Johdatus liiketoimintaan globaalissa taloudessa 5 op
ORJO1103 Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op
ORJO1104 Johtaminen ja organisointi 5 op
ORJO1105 Vuorovaikutussuhteet 5 op


JOMA0200 JOHTAMISEN AINEOPINNOT (35 op + 10 op)

Pakolliset opintojaksot:
JOMA1201 Liiketaloustieteellisen tiedon tuotanto ja hyödyntäminen 5 op
JOMA1202 Strateginen johtaminen 5 op
JOMA1211 Markkinat ja merkitykset 5 op
JOMA1212 Business Ethics 5 op
TJHA1226 Talous ja johtaminen 5 op
JOMA1204 Johtamisen kandidaatintutkielma ja seminaari (vain pääaineopiskelijoille) 10 op

Lisäksi vapaasti valittavina opintoina vähintään viisitoista (10) opintopistettä seuraavista:

JOMA1205 Yritysyhteistyö 5 op
JOMA1206 Leadership and Organizations 5 op
JOMA1207 Kilpailustrategiat ja toimialan taloustiede 5 op
JOMA1208 Erityiskysymyksiä/aineopinnot 5 op
JOMA1213 Uni ja nukkuminen johtamistutkimuksessa 5 op
TJHA1219 Henkilöstövoimavarojen ja työyhteisöjen johtaminen 5 op
SOVP1213 Johtamisen psykologia I  5 op
YMAT0215 Matkailuelämysten tuottaminen ja kuluttaminen 5 op

Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää enintään kaksi opintojaksoa (10 op) yliopistossa edustettuna olevien muiden tieteenalojen/oppiaineiden vastaavantasoisista opinnoista. Jaksoksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu opintojakso. Jakson sisällyttämisestä johtamisen opintoihin on sovittava etukäteen lehtori Ossi Vuorilammen kanssa.


SIVUAINEOPINNOT (75 op)

Sivuaineopintoina on suoritettava vähintään kaksi opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuksia ovat oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Oppiainekokonaisuuksien järjestämien yhteisten perusopintojen päälle suoritettavat, muut kuin oman pääaineen aineopinnot voivat myös muodostaa sivuaineopintokokonaisuuden. Sivuaineopintojen tulee siis sisältää vähintään joko kahdet perusopinnot, yhdet perusopinnot ja yhdet aineopinnot (joko samasta tai eri oppiaineesta) tai kahdet aineopinnot. Myös opiskelijavaihdossa suoritetut, vähintään 25 op laajuiset opinnot voidaan lukea sivuainekokonaisuudeksi (ks. osa 2, kohta 3.4). Lisäksi on suoritettava muita sivuaineopintoja siten, että sivuaineopintojen minimäärä 70 op tulee täyteen.

Sivuaineopintoihin voi sisällyttää myös työharjoittelun 5 tai 10 op (katso opinto-oppaan kohdasta TSIV0015 Vapaaehtoinen harjoittelu) valinnaisiksi tai ylimääräisiksi sivuaineopinnoiksi. Harjoittelun voi sisällyttää myös maisterin tutkinnon sivuaineopintoihin.


YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTORAKENNE (120 op)

Johtaminen pääaineena

Johtamista pääaineenaan opiskelevien maisterintutkinto muodostuu pääaineen syventävistä opinnoista (90 op) ja sivuaineopinnoista (25 op).

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- tutkia johtamista ja markkinakäytäntöjä tieteellisesti ja tuottaa uutta tietoa tutkimuksen avulla
- toimia monipuolisena asiantuntijana ja johtajana vaativissa työelämän tehtävissä
- hahmottaa vastuullisen liiketoiminnan ulottuvuudet ja soveltaa niitä käytäntöön
- analysoida ja ennakoida alansa kehitystä ja toimia kansainvälisissä ympäristöissä
- soveltaa käsitteellisiä työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen ja fasilitoida muutos- ja kehittämisprosesseja organisaatioissa
- työskennellä erilaisissa ryhmissä, yhteisöissä ja verkostoissa.


JOMA0300 JOHTAMISEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (90 op)

Pakolliset opintojaksot:
JOMA1301  Johtamisen tutkimustraditiot  10 op
JOMA1302  Johtamisen tutkielmaseminaari 10 op
JOMA1303  Pro gradu -tutkielma  40 op
JOMA1304  Strategia käytäntönä  6 op
JOMA1305  Kulutuskulttuuri  6 op
JOMA1306  Corporate Social Responsibility  6 op

Lisäksi vapaasti valittavina opintoina vähintään kaksitoista (12) opintopistettä seuraavista:
JOMA1309  Liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen käytäntö  8 op
JOMA1311  Päätöksentekoteoria ja strateginen analyysi  6 op
JOMA1312  Cultural Economy  6 op
JOMA1313  Sukupuoli ja johtaminen  6 op
JOMA1310  Erityiskysymyksiä/syventävät opinnot  6–12 op

Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää yhden opintojakson (3–8 op) yliopistossa edustettuna olevien muiden tieteenalojen/oppiaineiden vastaavantasoisista opinnoista. Erityisesti suositellaan sellaisten menetelmällisten kurssien suorittamista, jotka tukevat gradutyöskentelyä. Jaksoksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu opintojakso. Jakson sisällyttämisestä johtamisen opintoihin on sovittava etukäteen lehtori Ossi Vuorilammen kanssa.


SIVUAINEOPINNOT (30 op)

Maisterintutkinnon sivuaineopintoihin kuuluu pakollisena TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus sekä vähintään 25 opintopisteen verran vapaavalintaisia sivuaineopintoja. Vapaavalintaisiin sivuaineopintoihin voi sisällyttää esimerkiksi pää- tai sivuaineen ylimääräisiä perus-, aine- ja syventäviä opintoja, valinnaisia menetelmäopintoja, kieliopintoja ja vapaaehtoisen harjoittelun (katso opinto-oppaan kohdasta TSIV0015 Vapaaehtoinen harjoittelu). Maisterin tutkinnon sivuainepaketti kannattaa omaa harkintaa käyttäen koostaa siten, että se tukee mahdollisimman hyvin pro gradu -tutkielman tekemistä ja aiottua tieteellistä ja ammatillista orientaatiota. Opiskelu ulkomailla on luonteva osa suomalaista yliopistotutkintoa. Opiskelija voi sisällyttää kandidaatin- tai maisterintutkintoonsa ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoja. Opiskelijavaihdon suositeltu kesto on noin 3–9 kuukautta.