Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

HALLINTOTIEDE

Hallintotiede on yhteiskuntatieteisiin lukeutuva tieteenala, jonka kiinnostuksen kohteena ovat kansalliset ja kansainväliset hallintojärjestelmät sekä toisaalta hallinto julkisissa, yleishyödyllisissä ja yksityisissä organisaatioissa. Hallintotiede valmistaa opiskelijoita nopeasti muuttuvan ja kansainvälistyvän julkisen ja yksityisen sektorin sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen palvelukseen. Hallintotieteessä opiskellaan ja tutkitaan paitsi julkisen sektorin ja yritysten toimintaa, myös julkisen sektorin ja yritysten välistä yhteistoimintaa, sekä kolmannen sektorin, yksityisten säätiöiden ja voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden toiminnan kehittämistä.

Oppiaineessa tarkastellaan julkisen hallinnon yhteiskunnalliseen rooliin liittyviä kysymyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi julkisen sektorin väliset suhteet sekä julkisen sektorin suhde poliittiseen järjestelmään, yksityiseen sektoriin ja kansalaisiin. Oppiaineessa perehdytään organisaatioiden toimintaan ja innovaatioihin, palveluihin ja muutokseen. Tärkeää on ymmärrys siitä, miten organisaatioita johdetaan ja kuinka päätöksenteko tapahtuu, miten toiminta organisoidaan erilaisissa tilanteissa tai miten esimerkiksi henkilöstö- ja taloushallinto järjestetään. Lisäksi keskeisiä ovat tietohallinnon teemat eli tietoon, tietojohtamiseen, tietotoimijoihin, tietoperustaisten toimintojen prosesseihin ja informaatioteknologian hallintaan liittyvät kysymykset yhteiskunnassa ja organisaatioissa.

Hallintotiede tarjoaa runsaasti valinnanmahdollisuuksia erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä työtehtävissä. Opiskelija oppii tuntemaan esimerkiksi:

- miten organisaatioita ja työyhteisöjä voidaan johtaa ja kehittää, jotta ne kykenisivät saavuttamaan tavoitteensa
- mitä nykypäivän organisaatioiden rakenteelta, henkilöstöltä, johtamiselta, suunnittelu- ja tietojärjestelmiltä edellytetään, jotta ne kykenisivät toimimaan tehokkaasti
- miten organisaatiossa pystytään kehittämään, soveltamaan ja hallitsemaan tietämystä.

Hallintotieteessä Lapin yliopistossa keskitytään erityisesti henkilöstöhallintoon ja -johtamiseen, kuntatutkimukseen, tietohallintoon, hallinnon kehittämiseen ja arviointiin sekä johtamisen psykologiaan. Näkökulmina tulevat esille esimerkiksi tiedon hallinta, strateginen johtaminen, verkostojohtaminen, kilpailukyky, kompetenssit, sähköinen hallinto, organisaatiokulttuuri ja talouden merkitys. Opiskelijalla on mahdollisuus syventyä opinnoissaan esimerkiksi organisaatioiden ja henkilöstön johtamiseen, julkisten palveluiden ja kehittämisen tai tietohallinnon kysymyksiin.

Hallintotieteen opinnoissa ammatillisina valmiuksina korostuvat suunnittelu, päätöksenteko, johtaminen, arviointi, työyhteisön kehittäminen, palveluosaaminen sekä erilaisten yhteistyösuhteiden- ja verkostojen hallinta. Hallintotieteen opiskelija voi terävöittää valitsemansa painopistealan osaamistaan sekä yleissivistystään vapaasti valittavilla sivuaine­opinnoilla.

Kansainvälistyminen ja opiskelu ulkomailla on luonteva osa hallintotieteen opiskelua. Opiskelija voi sisällyttää kandidaatin tai maisterin tutkintoonsa ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoja. Opiskelijavaihdon suositeltu kesto on 3–9 kuukautta.

Hallintotieteen opintoja on mahdollista suorittaa osin myös virtuaalisesti. Lisäksi oppiaineessa on kiinnitetty huomiota opintojaksojen joustaviin suoritustapoihin.

Hallintotieteen tutkintorakenteet

HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTORAKENNE (180 op) 

Hallintotiede pääaineena

Hallintotiedettä pääaineenaan opiskelevien kandidaatintutkinto muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (17 op), metodiopinnoista (17 op), pääaineen opinnoista (70 op) ja sivuaineopinnoista (75 op).

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia asiantuntevana hallinnon ja johtamisen ammattilaisena erilaisissa suunnittelu-, kehittämis- ja esimiestehtävissä
- hahmottaa hallintoon ja johtamiseen liittyviä moniulotteisia peruskysymyksiä
- hankkia, jäsentää ja soveltaa hallintotieteellisen alan tieteellistä tietoa tutkimusmenetelmineen
- viestiä kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa ja vuorovaikutustilanteissa
- jäsentää hallintoon ja johtamiseen liittyviä ilmiöitä sekä vertailla niiden merkityksiä, vaikutuksia sekä toiminta- ja ratkaisuvaihtoehtoja
- tunnistaa alan tieteellisen ja tutkimuksellisen keskustelun lähtökohdat.


HOPS0001

Orientoivat opinnot ja HOPS
Personal Study Plan

Kurssin laajuus
1 op
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia osana yliopistoyhteisöä
- hyödyntää yliopiston tiloja ja palveluja
- käyttää WebOodia
- tunnistaa omaa osaamistaan
- suunnitella oppimistaan ja akateemisia opintojaan.

Sisältö
Korkeakoululaitos ja Lapin yliopisto, koulutusalan/oppiaineiden esittely, opintojen suunnittelu ja opiskelutekniikka, henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja osaamisen karttuminen, opiskelijan asema, oikeudet ja velvollisuudet sekä opiskelijajärjestöt, fyysinen ja sosiaalinen opintoympäristö, kirjasto ja informaatiopalvelut.

Opetus- ja työmuodot
Yliopiston avajaiset (2 t), yliopiston järjestämät luennot kaikille opintonsa aloittaville (5 t), tiedekuntaan ja omaan alaan orientointi (3 t), opiskelijatuutoreiden pienryhmäohjaus (10 t), opettajatuutoreiden ryhmä- ja yksilöohjaus ja HOPS:n laadinta (8 t).

Vaadittavat suoritukset
Osallistuminen tuutoriohjaukseen, HOPS:n laadinta ja hyväksytty HOPS kandidaatin tutkintoon.

Ajankohta
1. opintovuoden syksy ja kevät, opintopiste myönnetään HOPS:n palauttamisen, henkilökohtaisen keskustelun ja suunnitelman hyväksymisen jälkeen ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Vastuuhenkilö
Opintopäällikkö, HOPS:n osalta opettajatuutori

Opetuskieli
Suomi

Pakollisuus
Pakollinen


ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot (3 op)

Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssia suositellaan erittäin vahvasti niille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet yliopistossa.

Opintojakso jakaantuu kolmeen moduuliin. Leiritulimoduuli tutustuttaa opiskelijan akateemi­sen opiskelun tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Tiedonhakumoduulissa perehdytään tiedonhaun perusteisiin ja opetellaan käyttämään kirjaston tietokantoja sekä elektronisia tiedonlähteitä. Oppimismoduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omaan opiskeluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä toimintatapoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Itsenäistä opiskelua tuetaan koko kurssin ajan verkkotuutoroinnilla. Lisätietoja WebOodista.


ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot (2 op)

Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssilla pohditaan omien työelämätaitojen karttumista opintojen alusta aina valmistumiseen saakka. Kurssi auttaa hahmottamaan omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan ja suunnittelemaan urapolkuaan. Kurssilla perehdytään myös työnhakuun. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Kurssia suositellaan kaikille opiskelijoille, erityisesti ensimmäistä tutkintoaan suorittaville. Kurssille kannattaa osallistua jo opintojen alkuvaiheessa. Lisätietoja WebOodista.


KIELIOPINNOT (17 op)

Katso opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot.

METODIOPINNOT (17 op)
Tutkijantaidot I

TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen 2 op
TUTA0102 Tieteenfilosofia ja argumentaatio 3 op
Tutkijantaidot II

TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet 5 op
TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 5 op
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op

Katso opintojaksojen lisätiedot opinto-oppaan kohdasta Tutkijantaidot.


TJHA0000 HALLINTOTIETEEN OPINNOT (70 op)

ORJO1100 ORGANISAATIOIDEN JA TYÖYHTEISÖJEN JOHTAMISEN PERUSOPINNOT (25 op)

ORJO1101   Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op
ORJO1102   Johdatus liiketoimintaan globaalissa taloudessa 5 op
ORJO1103   Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op
ORJO1104   Johtaminen ja organisointi 5 op
ORJO1105   Vuorovaikutussuhteet 5 op

TJHA0200 HALLINTOTIETEEN AINEOPINNOT (35 op + 10 op)

TJHA1229   Julkinen johtaminen ja toimintaympäristö 5 op
TJHA1230   Uudistuva julkinen hallinto ja palvelurakenteet 5 op
TJHA1226   Talous ja johtaminen 5 op
SOVP1213  Johtamisen psykologia I 5 op
TJHA1227   Sähköinen hallinto ja asiointi 5 op
TJHA1228   Innovaatiot ja muutosten hallinta organisaatioissa 5 op
TJHA1219   Henkilöstövoimavarojen ja työyhteisöjen johtaminen 5 op

Lisäksi:
TJHA1215   Hallintotieteen kandidaatintutkielma ja seminaari (vain pääaineopiskelijoille) 10 op


SIVUAINEOPINNOT (
75 op)

Sivuaineopintoina on suoritettava vähintään kaksi opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuksia ovat oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Oppiainekokonaisuuksien järjestämien yhteisten perusopintojen päälle suoritettavat, muut kuin oman pääaineen aineopinnot voivat myös muodostaa sivuaineopintokokonaisuuden. Sivuaineopintojen tulee siis sisältää vähintään joko kahdet perusopinnot, yhdet perusopinnot ja yhdet aineopinnot (joko samasta tai eri oppiaineesta) tai kahdet aineopinnot. Myös opiskelijavaihdossa suoritetut, vähintään 25 op laajuiset opinnot voidaan lukea sivuainekokonaisuudeksi (ks. osa 2, kohta 3.4). Lisäksi on suoritettava muita sivuaineopintoja siten, että sivuaineopintojen minimäärä 75 op tulee täyteen.

Sivuaineopintoihin voi sisällyttää vapaaehtoisen työharjoittelun 5 tai 10 op (katso opinto-oppaan kohdasta TSIV0015 Vapaaehtoinen harjoittelu).


HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTORAKENNE (120 op)

Hallintotiede pääaineena

Hallintotiedettä pääaineenaan opiskelevien maisterintutkinto muodostuu 120 opintopisteen laajuisista pääaineopinnoista, joihin sisältyy vähintään 10 op menetelmäopintoja. Yhteisten opintojaksojen lisäksi tutkintoon sisältyy kolme erilaista pääainemoduulivaihtoehtoa. Moduulit edustavat erikoistumisalueita, joista opiskelija syventyy yhteen valintansa mukaisesti.

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- yhdistellä, kriittisesti analysoida sekä tuottaa uutta tieteellistä, tutkimuksellista tietoa
- hyödyntää asiantuntemustaan hallinnon ja organisaatioiden kehittämistoiminnassa, monimuotoisissa toimintaympäristöissä
- seurata hallintoon ja johtamistutkimukseen liittyvää kansallista ja kansainvälistä tutkimuksellista keskustelua ja hyödyntää sitä oman työnsä kehittämisessä
- työskennellä asiantuntijana erilaisissa yhteistyöverkostoissa, projekteissa ja tiimeissä.


TJHA1400 HALLINTOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (120 op)

Kaikille maisterin tutkintoa suorittaville yhteiset, pakolliset opintojaksot:

TJHA1413 Hallintotieteen ajankohtainen tutkimus 10 op
TJHA1421 Palveluiden ja verkostojen johtaminen 10 op
TJHA1415 Arviointi ja kehittäminen 10 op
TJHA1416 Johtaminen ja kansainvälinen hallinto 10 op
TUTA0301 Laadullinen analyysi 5 op
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 5 op
TJHA1428 Hallintotieteen tutkielmaseminaari 10 op
TJHA1425 Pro gradu -tutkielma 40 op

Lisäksi opiskelija syventyy johonkin seuraavista syventävistä moduulivaihtoehdoista:

TJHA1426 Moduuli I: Julkiset palvelut ja johtaminen 20 op
TJHA1419 Moduuli II: Organisaatioiden ja henkilöstön johtaminen 20 op
TJHA1427 Moduuli III Digitalisoituva hallinto ja tietotoiminta 20 op