Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

SOVELTAVA PSYKOLOGIA

Opintojen yleisrakenne ja sisältö

Soveltava psykologia on oppiaine, jota voi opiskella ainoastaan Lapin yliopistossa. Opiskelija valmistuu yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi, pääaineena soveltava psykologia. Opintoihin sisältyvät organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamisen perusopinnot, soveltavan psykologian aineopinnot sekä hallintotieteen aineopintoja. Maisterintutkinnossa opiskellaan hallintotieteen maisterin tutkinto, pääaineena hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia. Johtamisen psykologiaa opiskelevat soveltavaa psykologiaa kandidaatintutkinnon pääaineena opiskelleet.

Tutkintojen jälkeen opiskelijalla on käytännöllisiä ja tutkimuksellisia taitoja ymmärtää omia ja toisten kokemuksia sekä kehittää vuorovaikutustaitoja, jotka tekevät kokemusten ymmärtämisen ja niiden perustalta toimimisen mahdolliseksi. Keskeistä on, että opiskelija ymmärtää kokemusten merkitystä ihmisten keskinäisessä toiminnassa, erityisesti tilanteissa, joissa on persoonaltaan sekä koulutus- ja ammattitaustaltaan erilaisia ihmisiä ja joissa tarvitaan rohkeaa, ennakkoluulotonta ajattelua ja ihmisjohtamisen taitoja. Koulutus painottaa ihmisen kykyä kehittyä, luoda uutta ja keskittyä olennaiseen. Tutkintojen jälkeen opiskelijalla on valmiudet toimia johtamis-, kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimustehtävissä erilaisissa asiantuntijaorganisaatioissa ja haastavissa vuorovaikutustilanteissa.

Kandidaatintutkintokoulutuksen jälkeen opiskelijalla on perustiedot ihmisten ja työyhteisöjen psykologisesta ymmärtämisestä ja organisaatioiden hallinnollisesta rakentumisesta sekä perusvalmiudet tieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Maisterintutkintokoulutus sisältää runsaasti kokemuksellista vuorovaikutustyöskentelyä. Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on soveltavien taitojen rinnalla valmiudet johtamisen psykologiaan painottuvaan tieteelliseen ihmistutkimukseen. Koulutuksen ja opiskelijan itselleen asettamat tavoitteet toteutetaan suunnitelmallisen opinto-ohjauksen avulla.

Opinnot läpäisevä tavoite on, että tutkinnot suoritettuaan opiskelijalla on osaamista, jota johtaminen ihmissuhdetyönä edellyttää. Tavoitetta tukevat opintojen painoalueet: (1) ihmisjohtamisen taidot, (2) ajattelemisen taidot psykologisen ymmärtämisen menetelmänä, (3) kokemisen erityisluonne ja erilaiset ymmärtämisen muodot, (4) ymmärtävät tutkimusparadigmat, kokemuksen tutkimuksen menetelmät sekä taito tutkia kokemusta tieteellisesti, (5) ihmisen ja yhteisöjen myönteisen kehityksen mahdollisuudet ja edellytykset sekä (6) henkilökohtainen itsetuntemus- ja vuorovaikutusosaaminen.

Opiskelu ulkomailla on luonteva osa suomalaista yliopistotutkintoa. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoja. Opiskelijavaihdon suositeltu kesto on 3–9 kk.


Ohjeita opintojen suorittamiseksi

Kontaktiopetukseen (luennot ja pienryhmät) osallistuminen edellyttää toimintaan sitoutumista. Ellei opiskelijalla ole mahdollisuutta kontaktiopetuksen edellyttämään intensiiviseen työskentelyyn, hänen on syytä valita opintojakson suoritustavaksi kirjatenttivaihtoehto tai essee.

Luennoista laaditaan suorituksena usein kirjallinen työ. Se on omakohtainen pohdittu teksti, jonka lähdemateriaalina käytetään vastuuopettajan ohjeiden mukaan luennoilla käsiteltyjä ja keskusteltuja asioita sekä tieteellistä lähdekirjallisuutta. Niissä opintojaksoissa, joissa edellytetään läsnäoloa luennoilla ja opiskelija ei pakottavan syyn vuoksi voi osallistua jollekin luennolle, opettaja voi vaatia häntä kirjoittamaan poissaolopäiväkirjan. Siinä käsitellään reflektiivisesti kyseisen luennon sisältöjä. Pienryhmäopetuksiin osallistutaan sitoutuneesti sovitun aikataulun mukaisesti.

Kirjatentit suoritetaan yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tai tenttiakvaariossa. Kaikki opintojakson kirjat tentitään samalla kertaa, ellei opintojakson kohdalla muuta erikseen mainita. Tenttiin ilmoittaudutaan vähintään kymmenen (10) päivää ennen tenttiä WebOodin kautta tai tentti-ilmoittautumiskuorta käyttäen.

Essee on useassa opintojaksossa mahdollinen suoritustapa. Opiskelija valitsee esseen aiheen kiinnostuksensa mukaan, opintojakson ydinsisällön ja tavoitteiden puitteissa. Opintojakson vastuuhenkilö auttaa tarvittaessa aiheen muotoilussa ja antaa sisällöllisiä ohjeita. Essee on pohdiskeleva kirjoitelma, jolla on täsmällinen tutkimuskysymys. Se on analysoiva ja tulkitseva tapa tuoda esille käsiteltävänä olevan aiheen keskeisiä sisältöjä. Esseessä käytetään lähdeaineistoa, johon viitataan tekstissä ja joka kirjataan esseen loppuun tieteellisen käytännön mukaisesti. Lähdeaineisto toimii virikkeenä, jota suhteutat omiin kokemuksiisi ja ajatuksiisi. Essee muodostuu siis ajattelusi ja lähdeaineiston välisestä vuoropuhelusta. Lähdeaineistona käytetään ensisijaisesti alan ajankohtaista tieteellistä kirjallisuutta, kuten tieteellisiä artikkeleita.

Esseen kirjoittaminen on prosessi. Se ei tule kerralla valmiiksi. Ensimmäinen versio on vain poikkeustapauksessa kelvollinen lopulliseksi tekstiksi. Essee on valmis, kun tiedät, että siinä on kaikki tarpeellinen, mutta ei mitään turhaa. Esseen laadun kriteerejä ovat tekstin johdonmukaisuus, syvyys, refleksiivisyys ja kriittisyys. Luettavuus paranee välttämällä liian pitkiä lauseita ja kappaleita. Sivistyssanan sijaan kannattaa useimmiten valita vakiintunut suomenkielinen ilmaisu. Teksti on usein syytä jäsentää pää- ja alaotsikoiden avulla. Esseen suosituspituus on 4 sivua / op rivivälin ollessa 1,5. Essee palautetaan opintojakson vastuuhenkilölle hänen ohjeidensa mukaan paperiversiona, sähköpostin liitetiedostona tai Urkundiin.


Soveltavan psykologian tutkintorakenteet

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTORAKENNE (180 op)

Soveltava psykologia pääaineena

Soveltavaa psykologiaa pääaineenaan opiskelevien kandidaatintutkinto muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (17 op), metodiopinnoista (17 op), pääaineen opinnoista (70 op) ja sivuaineopinnoista (75 op).

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- tarkastella aikuisuuden psykologisia ilmiöitä erityisesti yksilöiden ja työyhteisön hyvinvoinnin sekä johtajuuden näkökulmasta
- analysoida teorioiden ja mallien suhdetta käytännön ihmissuhdetyöhön
- soveltaa psykologiaa hyödyntäviä menetelmiä itsensä johtamiseen ja pienryhmän toimintaan
- tarkastella hallintoon, johtamiseen ja organisaatiotoimintaan liittyviä keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä
- tehdä empiirisen tieteellisen tutkimuksen ja kirjoittaa siitä tieteellisen artikkelin kirjoittamisen tapaa mukaillen
- ilmaista tieteenalaan liittyvää tietämystään suomen ja ruotsin lisäksi vähintään yhdellä vieraalla kielellä
- liittää pääainetta koskevaan osaamiseensa muiden tieteenalojen näkökulmia sivuaineistaan riippuen ja hyödyntää laaja-alaista osaamistaan työelämässä.


HOPS0001
Orientoivat opinnot ja HOPS
Personal Study Plan
Kurssin laajuus
1 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia osana yliopistoyhteisöä
- hyödyntää yliopiston tiloja ja palveluja
- käyttää WebOodia
- tunnistaa omaa osaamistaan
- suunnitella oppimistaan ja akateemisia opintojaan.
Sisältö
Korkeakoululaitos ja Lapin yliopisto, koulutusalan/oppiaineiden esittely, opintojen suunnittelu ja opiskelutekniikka, henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja osaamisen karttuminen, opiskelijan asema, oikeudet ja velvollisuudet sekä opiskelijajärjestöt, fyysinen ja sosiaalinen opintoympäristö, kirjasto ja informaatiopalvelut.
Opetus- ja työmuodot
Yliopiston avajaiset (2 t), yliopiston järjestämät luennot kaikille opintonsa aloittaville (5 t), tiedekuntaan ja omaan alaan orientointi (3 t), opiskelijatuutoreiden pienryhmäohjaus (10 t), opettajatuutoreiden ryhmä- ja yksilöohjaus ja HOPS:n laadinta (8 t).
Vaadittavat suoritukset
Osallistuminen tuutoriohjaukseen, HOPS:n laadinta ja hyväksytty HOPS kandidaatin tutkintoon.
Ajankohta
1. opintovuoden syksy ja kevät, opintopiste myönnetään HOPS:n palauttamisen, henkilökohtaisen keskustelun ja suunnitelman hyväksymisen jälkeen ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.
Vastuuhenkilö
Opintopäällikkö, HOPS:n osalta opettajatuutori tai omaopettaja
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen


ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot (3 op)

Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssia suositellaan erittäin vahvasti niille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet yliopistossa.

Opintojakso jakaantuu kolmeen moduuliin. Leiritulimoduuli tutustuttaa opiskelijan akateemisen opiskelun tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Tiedonhakumoduulissa perehdytään tiedonhaun perusteisiin ja opetellaan käyttämään kirjaston tietokantoja sekä elektronisia tiedonlähteitä. Oppimismoduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omaan opiskeluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä toimintatapoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Itsenäistä opiskelua tuetaan koko kurssin ajan verkkotuutoroinnilla. Lisätietoja WebOodista.


ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot (2 op)

Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssilla pohditaan omien työelämätaitojen karttumista opintojen alusta aina valmistumiseen saakka. Kurssi auttaa hahmottamaan omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan ja suunnittelemaan urapolkuaan. Kurssilla perehdytään myös työnhakuun. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Kurssia suositellaan kaikille opiskelijoille, erityisesti ensimmäistä tutkintoaan suorittaville. Kurssille kannattaa osallistua jo opintojen alkuvaiheessa. Lisätietoja WebOodista.


KIELIOPINNOT (17 op)

Katso opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot.


METODIOPINNOT (17 op)

Tutkijantaidot I
TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen 2 op
TUTA0102 Tieteenfilosofia ja argumentaatio 3 op
Tutkijantaidot II

TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet 5 op
TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 5 op
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op
Katso opintojaksojen lisätiedot opinto-oppaan kohdasta Tutkijantaidot.


SOVP0000 SOVELTAVAN PSYKOLOGIAN OPINNOT (70 op)

ORJO1100 ORGANISAATIOIDEN JA TYÖYHTEISÖJEN JOHTAMISEN PERUSOPINNOT (25 op)
ORJO1101 Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op
ORJO1102 Johdatus liiketoimintaan globaalissa taloudessa 5 op
ORJO1103 Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op
ORJO1104 Johtaminen ja organisointi 5 op
ORJO1105 Vuorovaikutussuhteet 5 op


SOVP1200 SOVELTAVAN PSYKOLOGIAN AINEOPINNOT (35 op + 10 op)

SOVP1211 Johtajuus pienryhmässä 5 op
SOVP1212 Työhyvinvoinnin psykologia 5 op
SOVP1213 Johtamisen psykologia I 5 op
SOVP1214 Soveltavan psykologian ajankohtainen tutkimus 5 op
SOVP1215 Kokemuksen psykologia 5 op
SOVP1216 Työyhteisöjen psykologinen kehittäminen 5 op
SOVP1217 Filosofinen ihmistutkimus 5 op
SOVP1201 Soveltavan psykologian kandidaatintutkielma ja seminaari (vain pääaineopiskelijoille) 10 op

SIVUAINEOPINNOT (75 op)

PAKOLLISET SIVUAINEOPINNOT (20 op)
Hallintotieteen aineopintoja (valitaan 20 op seuraavista):
TJHA1230 Uudistuva julkinen hallinto ja palvelurakenteet 5 op
TJHA1226 Talous ja johtaminen 5 op
TJHA1227 Sähköinen hallinto ja asiointi 5 op
TJHA1228 Innovaatiot ja muutosten hallinta organisaatioissa 5 op
TJHA1219 Henkilöstövoimavarojen ja työyhteisöjen johtaminen 5 op


VAPAASTI VALITTAVAT SIVUAINEOPINNOT (55 op)

Edellytetään vähintään yhden opintokokonaisuuden suorittamista (perus- tai aineopinnot). Myös opiskelijavaihdossa suoritetut, vähintään 25 op laajuiset opinnot voidaan lukea sivuainekokonaisuudeksi (ks. osa 2, kohta 3.4).

Opintoihin voi sisällyttää vapaaehtoisen työharjoittelun 5 tai 10 op (ks. opinto-oppaan kohdasta TSIV0015 Vapaaehtoinen harjoittelu). Sivuaineopintoihin on mahdollista sisällyttää myös yliopiston yhteisiä projektiopintoja (PROJ0100).


HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTORAKENNE (120 op)

Hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia pääaineena

Yhteiskuntatieteiden kandidaatintutkintoa, pääaineena soveltava psykologia, seuraa hallintotieteiden maisterin tutkinto, pääaineena hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia. Maisterintutkinto muodostuu 120 opintopisteen laajuisista pääaineopinnoista.

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- tarkastella ihmisten johtamisen taitoja ja menetelmiä käytäntöjen ja teorioiden näkökulmista
- hyödyntää itsensä johtamisen ja vuorovaikutusosaamisen keinoja osana ihmisten johtamista ja sen tieteellistä tutkimusta
- tunnistaa ihmisen ja työyhteisöjen myönteisen kehityksen mahdollisuudet ja edellytykset
- toimia osana monialaisia työyhteisöjä esimerkiksi johtamis-, suunnittelu-, ja konsultointitehtävissä
- tehdä tieteellistä tutkimusta, jossa ymmärtäviä tutkimustapoja sovelletaan ihmisten kokemusten ymmärtämiseksi työelämässä.


SOVP1300 JOHTAMISEN PSYKOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (120 op)
vain pääaineopiskelijoille
SOVP1312 Aikuisen kehitys 10 op
SOVP1321 Kokemuksen tutkimus 10 op
SOVP1314 Kollaboratiivinen tilannejohtaminen 10 op
SOVP1315 Itsensä johtaminen 10 op
SOVP1316 Johtamisen psykologia II  20 op
SOVP1322 Johtamisen psykologian erityisteemat 5 op
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivnen tutkimus 5 op
SOVP1323 Johtamisen psykologian tutkielmaseminaari 10 op
SOVP1320 Pro gradu -tutkielma 40 op