Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

JOHTAMINEN

Johtamisen ja markkinoinnin sisältöjä yhdistävän koulutusohjelman kilpailukykyisyys perustuu sen tarjoamaan monipuoliseen ymmärrykseen liiketoiminnasta. Se tarkastelee liiketoimintaa osana laajempaa yhteiskunnallista toimintaympäristöä ja painottaa vastuullisuutta, elämyksellisyyttä, esteettisyyttä ja etiikkaa keskeisinä liiketoiminnan kehittämisen kilpailutekijöinä. Nämä osaamisalueet läpileikkaavat koulutusohjelman sisällöllisiä painopistealueita, joita ovat johtajuus, strategiatyö ja markkinakäytännöt. Lisäksi johtamisen koulutusohjelma tarjoaa opetushenkilökunnan erityisosaamiseen pohjautuvia kursseja, jotka edesauttavat koulutusohjelmasta valmistuneita erottautumaan työmarkkinoilla.

Koulutusohjelmassa teoreettisen ajattelun anti liiketoiminnassa ajatellaan uudella tavalla. Perinteisesti opinnot muuttuvat loppua kohden yhä teoreettisemmiksi ja siten vähemmän käytäntölähtöisiksi. Johtamisen ja markkinoinnin koulutusohjelmassa asetelma on päinvastainen: perus- ja aineopintovaiheessa opetellaan koulutusohjelman näkökulmasta relevantti käsitteistö, ts. tapa puhua johtamisesta ja liiketoiminnasta. Opitun käsitteistön käytännön relevanssi punnitaan opintojen loppuvaiheen työelämälähtöisten projektien yhteydessä. Tällöin opiskelijan edellytetään osaavan soveltaa aikaisemmin oppimiaan käsitteellisiä työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen, kykenevän fasilitoimaan muutos- ja kehittämisprosesseja organisaatioissa sekä analysoimaan markkinaympäristöä ja ennakoimaan siinä tapahtuvia muutoksia. Koulutusohjelman läpikäynyt opiskelija saa siten erinomaiset valmiudet toimia hyvin monenlaisissa tehtävissä nykyaikaisissa työyhteisöissä.


Johtamisen tutkintorakenteet

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTORAKENNE (180 op)

Johtaminen pääaineena

Johtamista pääaineenaan opiskelevien kandidaatintutkinto muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1op), kieliopinnoista (17 op), metodiopinnoista (17 op), pääaineen opinnoista (70 op) ja sivuaineopinnoista (75 op).

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia organisaatioissa erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja vuorovaikutustilanteissa
- tunnistaa johtajuuden toiminnassa ja vuorovaikutuksessa rakentuvana ja kehittää johtajuus- ja markkinakäytäntöjä
- analysoida globaalia liiketoimintaympäristöä, ennakoida siinä tapahtuvia muutoksia ja argumentoida liiketoiminnallisten ratkaisujen puolesta/vastaan
- tarkastella organisaatioiden toimintaa osana laajempaa yhteiskunnallista toimintaympäristöä
- tunnistaa vastuullisuuden, elämyksellisyyden, esteettisyyden ja etiikan keskeisinä liiketoiminnan kehittämisen kilpailutekijöinä
- viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yhteisölle äidinkielellään sekä toimia kansainvälisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.


HOPS0001
Orientoivat opinnot ja HOPS
Personal Study Plan

Kurssin laajuus
1 op

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia osana yliopistoyhteisöä
- hyödyntää yliopiston tiloja ja palveluja
- käyttää WebOodia
- tunnistaa omaa osaamistaan
- suunnitella oppimistaan ja akateemisia opintojaan.

Sisältö
Korkeakoululaitos ja Lapin yliopisto, koulutusalan/oppiaineiden esittely, opintojen suunnittelu ja opiskelutekniikka, henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja osaamisen karttuminen, opiskelijan asema, oikeudet ja velvollisuudet sekä opiskelijajärjestöt, fyysinen ja sosiaalinen opintoympäristö, kirjasto ja informaatiopalvelut.

Opetus- ja työmuodot
Yliopiston avajaiset (2 t), yliopiston järjestämät luennot kaikille opintonsa aloittaville (5 t), tiedekuntaan ja omaan alaan orientointi (3 t), opiskelijatuutoreiden pienryhmäohjaus (10 t), opettajatuutoreiden ryhmä- ja yksilöohjaus ja HOPS:n laadinta (8 t).

Vaadittavat suoritukset
Osallistuminen tuutoriohjaukseen, HOPS:n  laadinta ja hyväksytty HOPS kandidaatin tutkintoon.

Ajankohta
1. opintovuoden syksy ja kevät, opintopiste myönnetään HOPS:n palauttamisen, henkilökohtaisen keskustelun ja suunnitelman hyväksymisen jälkeen ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Vastuuhenkilö
Opintopäällikkö, HOPS:n osalta opettajatuutori

Opetuskieli
Suomi

Pakollisuus
Pakollinen


ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot (3 op)
Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssia suositellaan erittäin vahvasti niille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet yliopistossa.

Opintojakso jakaantuu kolmeen moduuliin. Leiritulimoduuli tutustuttaa opiskelijan akateemi­sen opiskelun tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Tiedonhakumoduulissa perehdytään tiedonhaun perusteisiin ja opetellaan käyttämään kirjaston tietokantoja sekä elektronisia tiedonlähteitä. Oppimismoduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omaan opiske­luun, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä toimintatapoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Itsenäistä opiskelua tuetaan koko kurssin ajan verkkotuutoroinnilla. Lisätietoja WebOodista.


ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot (2 op)
Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssilla pohditaan omien työelämätaitojen karttumista opintojen alusta aina valmistumiseen saakka. Kurssi auttaa hahmottamaan omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan ja suunnittelemaan urapolkuaan. Kurssilla perehdytään myös työnhakuun. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Kurssia suositellaan kaikille opiskelijoille, erityisesti ensimmäistä tutkintoaan suorittaville. Kurssille kannattaa osallistua jo opintojen alkuvaiheessa. Lisätietoja WebOodista.


KIELIOPINNOT (17 op)

Katso opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot.


METODIOPINNOT (17 op)

Tutkijantaidot I
TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen 2 op
TUTA0102 Tieteenfilosofia ja argumentaatio 3 op
Tutkijantaidot II

TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet 5 op
TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 5 op
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op

Katso opintojaksojen lisätiedot opinto-oppaan kohdasta Tutkijantaidot.


JOMA0000 JOHTAMISEN OPINNOT (70 op)

ORJO1100 ORGANISAATIOIDEN JA TYÖYHTEISÖJEN JOHTAMISEN PERUSOPINNOT (25 op)
ORJO1101 Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op
ORJO1102 Johdatus liiketoimintaan globaalissa taloudessa 5 op
ORJO1103 Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op
ORJO1104 Johtaminen ja organisointi 5 op
ORJO1105 Vuorovaikutussuhteet 5 op


JOMA0200 JOHTAMISEN AINEOPINNOT (35 op + 10 op)

Pakolliset opintojaksot:
JOMA1201 Liiketaloustieteellisen tiedon tuotanto ja hyödyntäminen 5 op
JOMA1202 Strateginen johtaminen 5 op
JOMA1211 Markkinat ja merkitykset 5 op
JOMA1212 Business Ethics 5 op
TJHA1226 Talous ja johtaminen 5 op
JOMA1204 Johtamisen kandidaatintutkielma ja seminaari (vain pääaineopiskelijoille) 10 op

Lisäksi vapaasti valittavina opintoina vähintään viisitoista (10) opintopistettä seuraavista:

JOMA1205 Yritysyhteistyö 5 op
JOMA1206 Leadership and Organizations 5 op
JOMA1207 Kilpailustrategiat ja toimialan taloustiede 5 op
JOMA1208 Erityiskysymyksiä/aineopinnot 5 op
JOMA1213 Uni ja nukkuminen johtamistutkimuksessa 5 op
TJHA1219 Henkilöstövoimavarojen ja työyhteisöjen johtaminen 5 op
SOVP1213 Johtamisen psykologia I  5 op
YMAT0215 Matkailuelämysten tuottaminen ja kuluttaminen 5 op

Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää enintään kaksi opintojaksoa (10 op) yliopistossa edustettuna olevien muiden tieteenalojen/oppiaineiden vastaavantasoisista opinnoista. Jaksoksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu opintojakso. Jakson sisällyttämisestä johtamisen opintoihin on sovittava etukäteen lehtori Ossi Vuorilammen kanssa.


SIVUAINEOPINNOT (75 op)

Sivuaineopintoina on suoritettava vähintään kaksi opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuksia ovat oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Oppiainekokonaisuuksien järjestämien yhteisten perusopintojen päälle suoritettavat, muut kuin oman pääaineen aineopinnot voivat myös muodostaa sivuaineopintokokonaisuuden. Sivuaineopintojen tulee siis sisältää vähintään joko kahdet perusopinnot, yhdet perusopinnot ja yhdet aineopinnot (joko samasta tai eri oppiaineesta) tai kahdet aineopinnot. Myös opiskelijavaihdossa suoritetut, vähintään 25 op laajuiset opinnot voidaan lukea sivuainekokonaisuudeksi (ks. osa 2, kohta 3.4). Lisäksi on suoritettava muita sivuaineopintoja siten, että sivuaineopintojen minimäärä 70 op tulee täyteen.

Sivuaineopintoihin voi sisällyttää myös työharjoittelun 5 tai 10 op (katso opinto-oppaan kohdasta TSIV0015 Vapaaehtoinen harjoittelu) valinnaisiksi tai ylimääräisiksi sivuaineopinnoiksi. Harjoittelun voi sisällyttää myös maisterin tutkinnon sivuaineopintoihin.


YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTORAKENNE (120 op)

Johtaminen pääaineena

Johtamista pääaineenaan opiskelevien maisterintutkinto muodostuu pääaineen syventävistä opinnoista (90 op) ja sivuaineopinnoista (25 op).

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- tutkia johtamista ja markkinakäytäntöjä tieteellisesti ja tuottaa uutta tietoa tutkimuksen avulla
- toimia monipuolisena asiantuntijana ja johtajana vaativissa työelämän tehtävissä
- hahmottaa vastuullisen liiketoiminnan ulottuvuudet ja soveltaa niitä käytäntöön
- analysoida ja ennakoida alansa kehitystä ja toimia kansainvälisissä ympäristöissä
- soveltaa käsitteellisiä työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen ja fasilitoida muutos- ja kehittämisprosesseja organisaatioissa
- työskennellä erilaisissa ryhmissä, yhteisöissä ja verkostoissa.


JOMA0300 JOHTAMISEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (90 op)

Pakolliset opintojaksot:
JOMA1301  Johtamisen tutkimustraditiot  10 op
JOMA1302  Johtamisen tutkielmaseminaari 10 op
JOMA1303  Pro gradu -tutkielma  40 op
JOMA1304  Strategia käytäntönä  6 op
JOMA1305  Kulutuskulttuuri  6 op
JOMA1306  Corporate Social Responsibility  6 op

Lisäksi vapaasti valittavina opintoina vähintään kaksitoista (12) opintopistettä seuraavista:
JOMA1309  Liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen käytäntö  8 op
JOMA1311  Päätöksentekoteoria ja strateginen analyysi  6 op
JOMA1312  Cultural Economy  6 op
JOMA1313  Sukupuoli ja johtaminen  6 op
JOMA1310  Erityiskysymyksiä/syventävät opinnot  6–12 op

Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää yhden opintojakson (3–8 op) yliopistossa edustettuna olevien muiden tieteenalojen/oppiaineiden vastaavantasoisista opinnoista. Erityisesti suositellaan sellaisten menetelmällisten kurssien suorittamista, jotka tukevat gradutyöskentelyä. Jaksoksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu opintojakso. Jakson sisällyttämisestä johtamisen opintoihin on sovittava etukäteen lehtori Ossi Vuorilammen kanssa.


SIVUAINEOPINNOT (30 op)

Maisterintutkinnon sivuaineopintoihin kuuluu pakollisena TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus sekä vähintään 25 opintopisteen verran vapaavalintaisia sivuaineopintoja. Vapaavalintaisiin sivuaineopintoihin voi sisällyttää esimerkiksi pää- tai sivuaineen ylimääräisiä perus-, aine- ja syventäviä opintoja, valinnaisia menetelmäopintoja, kieliopintoja ja vapaaehtoisen harjoittelun (katso opinto-oppaan kohdasta TSIV0015 Vapaaehtoinen harjoittelu). Maisterin tutkinnon sivuainepaketti kannattaa omaa harkintaa käyttäen koostaa siten, että se tukee mahdollisimman hyvin pro gradu -tutkielman tekemistä ja aiottua tieteellistä ja ammatillista orientaatiota. Opiskelu ulkomailla on luonteva osa suomalaista yliopistotutkintoa. Opiskelija voi sisällyttää kandidaatin- tai maisterintutkintoonsa ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoja. Opiskelijavaihdon suositeltu kesto on noin 3–9 kuukautta.