Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Tilastotiede (25 op)

Tilastotieteen pakollisten perusopintojen määrä vaihtelee tiedekunnasta, koulutusohjelmasta ja pääaineesta riippuen kolmesta opintopisteestä kymmeneen opintopisteeseen. Keskeistä opetuksessa on perinteisen tilastotieteen sijasta eri oppiaineiden sisällöllisten piirteiden huomioon ottaminen. Konkreettisesti tämä tarkoittaa Lapin yliopistossa kerättyjen aineistojen käyttöä osana opetusta ja keskittymistä kaavojen sijasta siihen, miten aineistoa on mielekästä analysoida ja miten tulokset ovat tulkittavissa suhteessa alkuperäiseen kysymyksenasetteluun. Myös yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston aineistot ovat tärkeitä osana kurssien materiaaleja.


SMEN1100 TILASTOTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op)

Pakolliset kurssit:

TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 5 op
Valinnaiset kurssit (valitaan 20 op):

TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 5 op
SMEN0314 Aikasarjat ja indeksit 4–5 op
SMEN0319 R-ohjelman käyttö tilastollisissa analyyseissa 3–5 op
SMEN0311 Monimuuttujamenetelmät 1–15 op (tarjolla on vaihteleva määrä erilaisia kursseja omilla koodeillaan)
SMEN3131 Tilastollisen päättelyn perusteet 3 op
SMEN313 Tilastolliset testit 3–5 op
TUTA0212 Computational Statistics 3–5 op
TUTA0312 Quantitative Methods 5 op
YMEN1208 Kvantitatiivista pro gradua tekevien työpaja 4 op
YMEN1673 Määrällinen aineiston keruu 1–2 op