Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Sosiaalityö tieteenä, oppiaineena ja käytäntönä


Sosiaalityö tieteenalana

Sosiaalityö on professio, oppiala ja yhteiskunnan toimintajärjestelmä, joka koostuu tutkimuksesta, koulutuksesta ja käytännön sosiaalityöstä sekä niiden vuorovaikutuksesta. Suomessa sosiaalityötä on kehitetty tieteenalana, jolla on oma kysymyksenasettelunsa, tieteenteoreettiset lähtökohtansa, tutkimuskohteensa ja tiedonmuodostustapansa. Lapin yliopistossa sosiaalityön tutkimuksen painopistealueita ovat 1) ihmisten arkielämän ja marginalisaatiokysymysten kulttuurisuuden ja selviytymisen tutkimus 2) hyvinvointipalveluiden tutkimus, oikeus ja oikeudenmukaisuus sekä 3) tieto, osaaminen ja asiantuntijuus, jossa yhtenä innovatiivisena avauksena on informaatioteknologia. Tutkimustoimintaa läpäisevinä periaatteina ovat eettisyys ja arvot, metodologinen monipuolisuus ja kansainvälisyys.


Sosiaalityö oppiaineena

Sosiaalityön pääaineopiskelijat suorittavat kandidaatin tutkinnon (180 op) ja sen jälkeen maisterin tutkinnon (120 op). Sosiaalityötä pääaineenaan opiskelevien kandidaatin tutkintorakenne muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (17 op), metodiopinnoista (17 op), pääaineen perus- ja aineopinnoista (80 op) sekä sivuaineiden opinnoista (65 op). Maisterintutkinto sisältää sosiaalityön syventäviä opintoja sekä metodiopintoja (120 op).

Sosiaalityötä voi opiskella myös sivuaineena. Sosiaalityön sivuaineopiskelijoilla opintojen rakenne on osittain erilainen kuin sosiaalityön pääaineopiskelijoilla.

Sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 7 §).

Sosiaalityön opetuksen tavoitteena on:
1) antaa tieteellisesti perusteltu käsitys yhteiskunnasta ja perehdyttää erityisesti sosiaalityön tiedeperustaan, käytäntöihin, tutkimusalueeseen sekä tutkimusmenetelmiin
2) antaa valmiudet yhteiskunnan rakenteiden, toimijoiden ja yhteiskunnassa esiintyvien yksilö-, ryhmä- ja yhteisötason ilmiöiden tunnistamiseen ja analysoimiseen
3) antaa opiskelijalle valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä tavalla yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten ongelmien arvioinnissa, ratkaisemisessa ja ehkäisemisessä hänen toimiessaan asiakaskohtaisen ja yhteiskuntaan vaikuttavan sosiaalityön tehtävissä
4) antaa valmiudet sosiaalityöntekijän tutkivaan ammattikäytäntöön, ammatillisten erityistaitojen kehittämiseen ja tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Koulutuksen välittämät tietosisällöt perustuvat olemassa olevien ammattikäytäntöjen, hallinnollisten toimintatapojen ja ajattelumallien reflektointiin ja kriittiseen arviointiin. Opetuksessa kehitetään valmiuksia yhteiskuntatieteelliseen ongelmanratkaisu-, päättely- ja argumentointitaitoihin. Tutkimusmenetelmäosaaminen on tärkeä osa käytännön sosiaalityössä tarvittavaa ammattitaitoa. Sosiaalityö vaatii kykyä moniulotteisten tilanteiden ja ilmiöiden analyyttiseen hahmottamiseen ja purkamiseen.

Jokainen opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). HOPS on työkalu, jota opiskelija päivittää ja hyödyntää omien opintojen suunnittelussa. Henkilökohtainen opintosuunnitelma on keskeinen väline opiskelijalle koulutuksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista säädetään, että sosiaalityön koulutukseen sisältyy käytännönopetus (15 §). Käytännönopetuksessa niveltyvät toisiinsa teoria, käytäntö, tutkimus, kehittäminen, opetus ja oppiminen. Käytännönopetuspaikkoja tarjoavat kunnat, järjestöt, valtion toimipisteet ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Opiskelu ulkomailla erilaisten kansainvälisten vaihto-ohjelmien kautta on luonteva osa tutkintoa. Opiskelija voi sisällyttää kandidaatin ja maisterin tutkintoihinsa ulkomaisissa yliopistoissa suoritettuja pääaine-, sivuaine- ja kieliopintoja. Sosiaalityön oppiaineella on tiiviit suhteet useisiin ulkomaisiin yliopistoihin. Opiskelijavaihdon suositeltu kesto on 3–9 kuukautta.


Sosiaalityö käytäntönä

Käytännön toimintana sosiaalityö on tieteelliseen tietoon perustuvaa, eettistä ja rationaalista toimintaa. Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalityöntekijän yliopistokoulutuksen saaneen ammattihenkilön toimintaa, joka perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon, ammatillis-tieteelliseen osaamiseen ja sosiaalityön eettisiin periaatteisiin. Sosiaalityöllä vahvistetaan hyvinvointia edistäviä olosuhteita, yhteisöjen toimivuutta sekä yksilöiden toimintakykyisyyttä. Työ on yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen sosiaalisten ongelmien tilannearviointiin ja ratkaisuprosesseihin perustuvaa kokonaisvaltaista muutostyötä, joka tukee ihmisten selviytymistä. Sosiaalityöllä vaikutetaan myös yhteiskunnassa esiintyviin epäkohtiin.

Sosiaalityön pääaineopinnoilla suoritetut yhteiskuntatieteiden kandidaatin (YTK) ja maisterin (YTM) tutkinnot tuottavat pätevyyden sosiaalityöntekijän tehtäviin. Koulutuksen saaneet voivat toimia erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalvelu-, suunnittelu-, kehittämis-, johto- ja koulutustehtävissä. Koulutus antaa valmiuksia myös sosiaalityön ja hyvinvointipalvelujen tutkimiseen. Sosiaalityöntekijät työskentelevät esimerkiksi kuntien sosiaalitoimistoissa, maahanmuuttajapalveluissa, perheneuvoloissa, koulun oppilashuollossa, päihde- ja mielenterveyspalveluissa, rikosseuraamusalan sekä terveydenhuollon toimipaikoissa, ikääntyneiden ja lastensuojelun palveluita tarjoavissa organisaatioissa, poliisilaitoksilla sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Opinnot antavat mahdollisuuden myös kansainväliseen sosiaalityöhön.

Valmistuvat yhteiskuntatieteiden maisterit, lisensiaatit (YTL) ja tohtorit (YTT) toimivat oman oppialansa ja ammatillisen asiantuntijuuden pohjalta tutkijoina ja asiantuntijoina sosiaali- ja yhteiskuntatieteellisellä kentällä ja moniammatillisissa verkostoissa. Maisteritutkinto tarjoaa jatkokoulutuskelpoisuuden yhteiskuntatieteissä.


Sosiaalityön tutkintorakenteet

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintorakenne (180 op)

Sosiaalityö pääaineena

Sosiaalityötä pääaineenaan opiskelevien kandidaatintutkinto muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (17 op), metodiopinnoista (17 op), pääaineen opinnoista (80 op) ja sivuaineopinnoista (65 op). Pääaineen perus- ja aineopinnoissa perehdytään sosiaalityön kannalta tarpeellisten tieteenalojen peruskäsitteisiin, keskeisiin teoreettisiin ja metodologisiin sisältöihin sekä tärkeimpiin tutkimustuloksiin. Lisäksi opinnot antavat kokonaiskuvan keskeisistä sosiaalityössä kohdattavista ilmiöistä ja asiakastyön taidoista. Aineopintojen yhteydessä kehitetään valmiuksia ymmärtää ja soveltaa teoreettista tietoa ammatillisessa sosiaalityössä.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- sosiaalihuollon ammattihenkilölain määrittämät perusteet sosiaalityön sisällöstä ja toimintaa ohjaavista periaatteista ja voi toimia tilapäisenä sosiaalityöntekijänä
- hahmottaa sosiaalityön vaikeisiin elämäntilanteisiin, sosiaalisiin ongelmiin ja syrjäytymisriskeihin liittyvänä ammatillisena muutostyönä
- viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yhteisölle ja sosiaalityön asiakkaille äidinkielellään sekä toimia kansainvälisissä yhteistyötilanteissa toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Kandidaatin tutkinto ei anna kelpoisuutta sosiaalityöntekijän tehtäviin. Sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 7 §).


HOPS0001

Orientoivat opinnot ja HOPS

Personal Study Plan

Kurssin laajuus
1 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia osana yliopistoyhteisöä
- hyödyntää yliopiston tiloja ja palveluja
- käyttää WebOodia
- tunnistaa omaa osaamistaan
- suunnitella oppimistaan ja akateemisia opintojaan.
Sisältö
Korkeakoululaitoksen, Lapin yliopiston ja koulutusalan/oppiaineiden esittely, opintojen suunnittelu ja opiskelutekniikka, henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja osaamisen karttuminen, opiskelijan asema, oikeudet ja velvollisuudet sekä opiskelijajärjestöt, fyysinen ja sosiaalinen opintoympäristö, kirjasto ja informaatiopalvelut.
Opetus- ja työmuodot
Yliopiston avajaiset (2 t), yliopiston järjestämät luennot kaikille opintonsa aloittaville (5 t), tiedekuntaan ja omaan alaan orientointi (3 t), opiskelijatuutoreiden pienryhmäohjaus (10 t), opettajatuutoreiden ryhmä- ja yksilöohjaus ja HOPS:n laadinta (8 t).
Vaadittavat suoritukset
Osallistuminen luennoille ja tuutoriohjaukseen, HOPS:n laadinta ja hyväksytty HOPS kandidaatin tutkintoon.
Ajankohta
1. opintovuoden syksy ja kevät, opintopiste myönnetään HOPS:n palauttamisen, henkilökohtaisen keskustelun ja suunnitelman hyväksymisen jälkeen ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.
Vastuuhenkilö
Opintopäällikkö, HOPS:n osalta opettajatuutori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen


KIELIOPINNOT (17 op)

Katso opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot (S-kielet).

Huomioi, että Akateemiset tekstitaidot 2 op suoritetaan SSOS1203 Sosiaalityön kandidaatintutkielma ja seminaari -opintojakson yhteydessä. Lukuvuonna 2017–2018 sosiaalityön opiskelijat suorittavat kurssin kuitenkin YTK:n yleisissä ryhmissä.


METODIOPINNOT (17 op)

Tutkijantaidot I
TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen 2 op
TUTA0102 Tieteenfilosofia ja argumentaatio 3 op
Tutkijantaidot II

TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet 5 op
TUTA0202 Kvantitatiivinen tutkimuksen perusteet 5 op
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op
Katso opintojaksojen lisätiedot opinto-oppaan kohdasta Tutkijantaidot.


SSOS0000 SOSIAALITYÖN OPINNOT (80 op)

SSOS0100 SOSIAALITYÖN PERUSOPINNOT (25 op)
SSOS1107 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op
SSOS1111 Sosiaalityön teoria I: Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op
SSOS1109 Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op
SSOS1112 Rakenteellinen sosiaalityö 5 op
SSOS1103 Tutkiva sosiaalityö 5 op


SSOS0200 SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT (45 op + 10 op)
SSOS1206 Sosiaalityön glokaalit ja kulttuuriset kysymykset 5 op
SSOS1207 Elämänkulku ja sosiaaliset ongelmat 10 op
SSOS1213 Sosiaalityön teoria II: Sosiaalityön teoriat käytännöissä 5 op
SSOS1214 Sosiaalityön käytäntö II: Sosiaalityön prosessi, menetelmät ja teoria 15 op
SSOS1215 Sosiaalityö ja talous 5 op
SSOS1216 Lastensuojelun perusteet 5 op
SSOS1203 Sosiaalityön kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op


SIVUAINEOPINNOT (65 op)

Sivuaineina on suoritettava vähintään kaksi 25 opintopisteen (perusopintojen) laajuista opintokokonaisuutta. Pakollisena sivuaineena sosiaalityön opinnoissa on SOIK1100 Sosiaalioikeuden perusopinnot 25 op. Toisen sivuainekokonaisuuden opiskelija voi valita vapaasti.

Koulutusohjelmaan suositellaan toiseksi sivuaineeksi esimerkiksi seuraavia: sosiaaligerontologian perusopinnot, politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot, organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamisen perusopinnot sekä sukupuolentutkimuksen perusopinnot. Myös opiskelijavaihdossa suoritetut, vähintään 25 op laajuiset opinnot voidaan lukea sivuainekokonaisuudeksi (ks. osa 2, kohta 3.4). Sivuaineopintoihin on mahdollista sisällyttää myös yliopiston yhteisiä projektiopintoja (PROJ0100).


ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot (3 op)

Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssia suositellaan erittäin vahvasti niille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet yliopistossa.

Opintojakso jakaantuu kolmeen moduuliin. Leiritulimoduuli tutustuttaa opiskelijan akateemisen opiskelun tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Tiedonhakumoduulissa perehdytään tiedonhaun perusteisiin ja opetellaan käyttämään kirjaston tietokantoja sekä elektronisia tiedonlähteitä. Oppimismoduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omaan opiskeluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä toimintatapoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Itsenäistä opiskelua tuetaan koko kurssin ajan verkkotuutoroinnilla. Lisätietoja WebOodista.


ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot (2 op)

Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssilla pohditaan omien työelämätaitojen karttumista opintojen alusta aina valmistumiseen saakka. Kurssi auttaa hahmottamaan omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan ja suunnittelemaan urapolkuaan. Kurssilla perehdytään myös työnhakuun. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Kurssia suositellaan kaikille opiskelijoille, erityisesti ensimmäistä tutkintoaan suorittaville. Kurssille kannattaa osallistua jo opintojen alkuvaiheessa. Lisätietoja WebOodista.


Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintorakenne (120 op)

Sosiaalityö pääaineena

Sosiaalityötä pääaineenaan opiskelevien maisterintutkinto muodostuu 120 opintopisteen laajuisista pääaine- ja metodiopinnoista. Syventävät opinnot lisäävät teoreettista ymmärrystä sosiaalityöstä ja tieteellisestä työskentelystä.

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia ammattihenkilölain mukaisesti ja kelpoisena sosiaalityöntekijänä
- työskennellä vastuullisesti sosiaalityön johdossa sekä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen tuen ja palvelujen järjestämiseksi
- tehdä sosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatyötä sekä seurata ja arvioida sen vaikutuksia
- tehdä tieteellistä tutkimusta sosiaalityössä ja tuottaa uutta tietoa tutkimuksen avulla.


SSOS0300 SOSIAALITYÖN SYVENTÄVÄT OPINNOT (120 op)
Pakolliset opinnot:

SSOS1343 Sosiaalityön teoria III: Teoriat sosiaalityön tutkimuksessa 10 op
SSOS1336 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä osana yhteiskuntapolitiikkaa 5 op
SSOS1332 Muutosjohtaminen sosiaalityössä 5 op
SSOS1342 Sosiaalityön käytäntö III: Sosiaalityön asiantuntijuus, teoria ja kehittäminen 20 op
SSOS1338 Sosiaalityön tutkielmaseminaari 10 op
TUTA0301 Laadullinen analyysi 5 op
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 5 op
SSOS1335 Pro gradu -tutkielma 40 op

Valinnaiset opinnot:

Opiskelija valitsee 20 op kursseista SSOS1329A–SSOS1329K ja/tai valinnaisista sosiaalioikeuden opinnoista.
SSOS1329A Sosiaalityö terveydenhuollossa 5 op
SSOS1329B Väkivalta sosiaalityön kohdeilmiönä 5 op
SSOS1329E Monitoimijuus ja moniammatillisuus 5 op
SSOS1329F Sosnetin verkkokurssit ja muut vaihtoehtoiset kurssit
SSOS1329H Gerontologinen sosiaalityö 5 op
SSOS1329I Yhteisötyön menetelmät I: Yhteisön toiminta 5 op
SSOS1329J Yhteisötyön menetelmät II: Teoreettinen syveneminen 5 op
SSOS1329K Kuntouttavan sosiaalityön asiantuntijuus ja sosiaalinen kuntoutus 5 op


Valinnaiset sosiaalioikeuden opinnot
ONVAL0035 Vanhuusoikeus 5 op
OTM0005 Sosiaaliset oikeudet elinkaaren eri vaiheissa 5 op


Sosiaalityö sivuaineena (60 op)

Sosiaalityön sivuaineopiskelijoiden opintojen rakenne poikkeaa sosiaalityötä pääaineena opiskelevien opetussuunnitelmasta. Sosiaalityö sivuaineena muodostuu perusopinnoista ja soveltuvin osin aineopinnoista. Sivuaineena sosiaalityön perus- ja aineopintojen laajuus on yhteensä 60 op (25 + 35 op).


SSOS0100 SOSIAALITYÖN PERUSOPINNOT (25 op)
SSOS1107 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op
SSOS1111 Sosiaalityön teoria I: Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op
SSOS1109 Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op
SSOS1112 Rakenteellinen sosiaalityö 5 op
SSOS1103 Tutkiva sosiaalityö 5 op

Sosiaalityön perusopinnot suoritetaan kokonaisuudessaan sosiaalityön pääaineen opetussuunnitelman mukaisesti.


SSOS0200 SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT (35 op)
SSOS1206 Sosiaalityön glokaalit ja kulttuuriset kysymykset 5 op
SSOS1207 Elämänkulku ja sosiaaliset ongelmat 10 op
SSOS1213 Sosiaalityön teoria II: Sosiaalityön teoriat käytännöissä 5 op
SSOS1214 Sosiaalityön käytäntö II: Sosiaalityön prosessi, menetelmät ja teoria
               - SSOS1214B Sosiaalityön menetelmäopetus 5 op
SSOS1215 Sosiaalityö ja talous 5 op
SSOS1216 Lastensuojelun perusteet 5 op


Aineopinnoista jäävät pois seuraavat opintojaksot tai niiden osat:
SSOS1214 Sosiaalityön käytäntö II: Sosiaalityön prosessi, menetelmät ja teoria
               - SSOS1214A Luennot (1 op)
               - SSOS1214C Käytännönopetusjakso (7 op)
               - SSOS1214D Soveltamisseminaari (2 op)
SSOS1203 Sosiaalityön kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op