Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

ANPE1200 PELISUUNNITTELU JA -TEKNOLOGIA 10 op

Pelisuunnittelu ja -teknologia -sivuainekokonaisuus koostuu Taiteden tiedekunnan graafisen suunnittelun ja audiovisuaalisen mediakulttuurin sekä Lapin ammattikorkeakoulun tieto- ja vies-tintätekniikan koulutusohjelman järjestämästä opetuksesta.

Sivuaineessa tarkastellaan pelikokemuksen muotoilua sekä pelien ja pelillisiä elementtejä hyödyntävien sovellusten taideteollista tuottamista mediatieteen, graafisen suunnittelun sekä ohjelmis-totekniikan ja teknologian näkökulmasta.

Kokonaisuuden oppimistavoite on, että opiskelija osaa suunnitella ja tuottaa pelillisyyttä hyödyntäviä sovelluksia, taideteoksia tai niiden osa-alueita oman pääaineensa ja sivuaineen opinnoista saamillaan valmiuksilla sekä reflektoida työtään pääaineensa teoreettista taustaa vasten.

Sivuaineessa on pelillisyyden ja pelisuunnittelun perusteiden hahmottamisen jälkeen vahva painotus käden taitoihin, käytännön kautta oppimiseen ja pelituotantoon liittyvän teknologian hallin-taan sekä monialaiseen tiimityöskentelyyn pelimäisissä tuotan-noissa. Kokonaisuuden on tarkoitus tuottaa opiskelijalle pienen pelituotantoprojektin kautta konkreettinen työnäyte omaan portfolioon tai prototyyppi jatkokehitykseen soveltuvasta pelistä tai pelillisyyttä hyödyntävästä sovelluksesta. Sivuaine antaa pelien tuottamisen perusvalmiudet, joita opiskelija voi syventää myö-hemmin esimerkiksi projektiopinnoissa tai gradutyön taiteellisessa osuudessa.

ANPE1217 Pelisuunnittelu, -teknologia ja -tuotanto 4 op
ANPE1218 Peligrafiikan perusteet 3 op
ANPE1219 Pelianimaation perusteet 3 op

Opintojaksot suositellaan suoritettavaksi tässä järjestyksessä ja yhden lukukauden aikana. Edellisten kurssien oppimistuloksia ja lopputöitä hyödynnetään seuraavien kurssien opetuksessa ja tehtävissä.  Opiskelijat voivat tehdä saman pelin osa-alueita ja yhdistää työnsä lopuksi kokonaisuuden päättävässä työpajassa.