Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Taiteiden tiedekunnan menetelmäopinnot antavat opiskelijoille perusvalmiudet tutkimuksen tekoon sekä taidefilosofiseen keskusteluun. Opinnoissa käydään lävitse filosofian peruskäsitteet, taiteen alojen tutkimuksen perusteet. Opinnot tukevat monialaisesti opiskelijoiden tutkimustehtäviä (praktikum-, kandi- ja pro gradu -tutkielmien tekoa). Opinnot muodostavat asteittain syvenevän polun perusopinnoista syventäviin opintoihin. Kullakin koulutusohjelmalla on lisäksi omia tutkimusopintoja, jotka syventävät tiedekunnan yhteisiä tutkimusopintoja ja merkityksellistävät niitä oman oppiaineensa näkökulmasta. (Koulutusohjelman omat opinnot käyvät ilmi koulutusohjelmien opetussuunnitelmista.)

 

AINEOPINTOJEN YHTEISET MENETELMÄOPINNOT:

UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op (pakollinen)

UMU01212 Taide, muotoilu ja tutkimus 3 op (pakollinen)

 

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN YHTEISET MENETELMÄOPINNOT:

UMUO4009 Taiteen, viestinnän ja muotoilun tutkimusotteita 3 op (pakollinen)

 

VALINNAISIA MENETELMÄOPINTOJA:

UMUO4008 Taideperustainen tutkimus taidekasvatuksessa 3 op

AGRA0723 Visual Communication Research Methods 5 op

AAVM1307 Tutkimuksellinen ajattelu ja akateemiset puhetavat

UMUO4003 Visual methodologies 3 cr

UMUO4005 Arts-based Research 3cr.

Koulutusohjelmien omat menetelmäopinnot (ks. koulutusohjelmien tarjonta)