Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Politiikkatieteet: Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi

Politiikkatieteet tieteenalana

Kansallisen ja kansainvälisen raja on hälventynyt viime vuosien poliittisten muutosten seurauksena. Politiikkatieteissä yhdistyvät valtio-opin ja kansainvälisten suhteiden tieteenalanäkökulmat, jotka yhdessä muodostavat kattavan kokonaisuuden politiikan tutkimuksen tärkeimpiin ajankohtaisiin teemoihin.

Politiikkatieteet antavat vahvan pohjan poliittisten järjestelmien, instituutioiden ja toimijoiden ymmärtämiseksi. Politiikkatieteet tarjoavat laajan kuvan politiikan kentästä ja politiikasta sekä valmiudet kansallisten ja kansainvälisten kysymysten analyyttiseen tarkasteluun.

Kansainvälisten suhteiden tieteenala tulkitsee kansainvälisen järjestelmän ja yhteisön rakennetta ja toimintaa. Se analysoi valtioiden ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, sodan ja rauhan kysymyksiä sekä moninaisia globaaleja ongelmia kuten ympäristön saastumista, kansainvälistä terrorismia, väestönkasvua ja ihmisoikeusloukkauksia. Valtio-opissa tutkitaan poliittisia instituutioita, ideologioita ja poliittisen ajattelun ja toiminnan vaihtelevia muotoja. Politiikkaa ja vallankäyttöä analysoidaan sekä perinteisten poliittisten järjestelmien puitteissa että esimerkiksi identiteetin, sukupuolen tai kulutuksen poliittisuutena.

Politiikkatieteet Lapin yliopistossa tutkii poliittisia ilmiöitä ja prosesseja myös kansainvälisen oikeuden, talouden, historian, kulttuurin, uskonnon ja järjestöjen näkökulmista. Lapin yliopisto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden keskittyä pohjoisen ja arktisen alueen politiikkaan ja poliittisiin erityisteemoihin, kuten kieli- ja vähemmistöpolitiikkaan, aluepolitiikkaan sekä ympäristö- ja luonnonvarapolitiikkaan.

Politiikkatieteiden opinnot antavat hyvän pohjan työskennellä monissa erilaisissa työtehtävissä sekä kotimaassa sekä ulkomailla. Työtehtävät voivat vaihdella tutkimus- ja opetustyöstä aina hallinto-, järjestö- ja tiedotustehtäviin erilaisissa organisaatioissa.

Yleiset ohjeet

Luennot tai muut kurssit ovat joko pakollisia tai vapaaehtoisia. Pakollisia luentoja ja kursseja ei voi ilman poikkeuksellisia syitä korvata kirjallisuudella. Vapaaehtoiset luennot ja kurssit korvaavat erikseen ilmoitetun tai opintojakson vastuuopettajan kanssa erikseen sovitun osan opintojaksosta.

Kirjallisuus suoritetaan yleisinä tenttipäivinä tai sähköisessä tenttijärjestelmässä (tenttiakvaariossa) tutkintovaatimusten mukaisesti. Opintojaksoon kuuluvat teokset suoritetaan yhdessä tentissä, ellei jotakin teosta ole etukäteen korvattu muulla tavoin tai ellei korvaava suoritus ole tenttiin ilmoittautuessa kesken. Tentittäessä osasuorituksia ei hyväksytä. Aiemmin suoritetut tai myöhemmin suoritettavaksi tulevat teokset (korvaava luento, kurssi tai essee) on mainittava tentti-ilmoittautumisen yhteydessä. Korvaava suoritus on yksilöitävä ajankohtineen ja arvosteluineen.

Erikoiskurssit, teema- tai työseminaarit ja lukupiirit voivat sisältää luentoja, seminaarityöskentelyä sekä opiskelijan kirjallisia töitä. Luentokurssi päättyy joko ilmoitettuna päivänä pidettävään kirjalliseen kuulusteluun tai luennon perusteella laadittavaan luentopäiväkirjaan tai esseeseen. Erikoiskurssit ja työseminaarit voivat sisältää sekä kirjallisen tai muun kuulustelun että kirjallisen seminaariin kuuluvan työn.

Osan politiikkatieteiden opinnoista voi suorittaa lukupiireinä. Ne voidaan toteuttaa ilman opettajatutoria vertaistyöskentelynä. Lukupiiri voi korvata osia sellaisista opintojaksoista, joihin voi sisällyttää vapaaehtoisia kursseja. Aihepiiristä, sisällöstä ja laajuudesta tulee sopia aina erikseen opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Mahdollisista vaihtoehtoisista suoritustavoista ja korvaavuuksista tulee sopia aina etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Politiikkatieteiden tutkintorakenteet

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintorakenne (180 op)

Politiikkatieteet pääaineena

Politiikkatieteitä pääaineenaan opiskelevien kandidaatintutkinto muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (17 op), metodiopinnoista (17 op), pääaineen opinnoista (70 op) ja sivuaineopinnoista (75 op).

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee politiikkatieteiden teoreettiset, käsitteelliset ja menetelmälliset peruslähtökohdat. Opiskelija osaa tarkastella analyyttisesti ja kriittisesti politiikan alaa ja ilmiöitä. Opiskelijalla on valmiudet poliittisten järjestelmien, instituutioiden ja toimijoiden ymmärtämiseen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Opiskelija hallitsee politiikkatieteellisen tutkimuksen ja tiedontuottamisen periaatteet sekä tieteellisen argumentoinnin keinot ja on osoittanut sen tekemällä pienimuotoisen politiikkatieteellisen tutkielman osana kandidaatintutkintoa.

HOPS0001

Orientoivat opinnot ja HOPS
Personal Study Plan
Kurssin laajuus
1 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia osana yliopistoyhteisöä
- hyödyntää yliopiston tiloja ja palveluja
- käyttää WebOodia
- tunnistaa omaa osaamistaan
- suunnitella oppimistaan ja akateemisia opintojaan.

Sisältö
Korkeakoululaitos ja Lapin yliopisto, koulutusalan/oppiaineiden esittely, opintojen suunnittelu ja opiskelutekniikka, henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja osaamisen karttuminen, opiskelijan asema, oikeudet ja velvollisuudet sekä opiskelijajärjestöt, fyysinen ja sosiaalinen opintoympäristö, kirjasto ja informaatiopalvelut.

Opetus- ja työmuodot
Yliopiston avajaiset (2 t), yliopiston järjestämät luennot kaikille opintonsa aloittaville (5 t), tiedekuntaan ja omaan alaan orientointi (3 t), opiskelijatuutoreiden pienryhmäohjaus (10 t), opettajatuutoreiden ryhmä- ja yksilöohjaus ja HOPS:n laadinta (8 t).

Vaadittavat suoritukset
Osallistuminen tuutoriohjaukseen, HOPS:n laadinta ja hyväksytty HOPS kandidaatin tutkintoon.

Ajankohta
1. opintovuoden syksy ja kevät, opintopiste myönnetään HOPS:n palauttamisen, henkilökohtaisen keskustelun ja suunnitelman hyväksymisen jälkeen ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Vastuuhenkilö
Opintopäällikkö, HOPS:n osalta opettajatuutori

Opetuskieli
Suomi

Pakollisuus
Pakollinen

ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot (3 op)
Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssia suositellaan erittäin vahvasti niille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet yliopistossa.
Opintojakso jakaantuu kolmeen moduuliin. Leiritulimoduuli tutustuttaa opiskelijan akateemisen opiskelun tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Tiedonhakumoduulissa perehdytään tiedonhaun perusteisiin ja opetellaan käyttämään kirjaston tietokantoja sekä elektronisia tiedonlähteitä. Oppimismoduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omaan opiskeluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä toimintatapoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.
Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Itsenäistä opiskelua tuetaan koko kurssin ajan verkkotuutoroinnilla. Lisätietoja WebOodista.

ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot (2 op)
Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssilla pohditaan omien työelämätaitojen karttumista opintojen alusta aina valmistumiseen saakka. Kurssi auttaa hahmottamaan omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan ja suunnittelemaan urapolkuaan. Kurssilla perehdytään myös työnhakuun. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Kurssia suositellaan kaikille opiskelijoille, erityisesti ensimmäistä tutkintoaan suorittaville. Kurssille kannattaa osallistua jo opintojen alkuvaiheessa. Lisätietoja WebOodista.

Kieliopinnot (17 op)
Minimivaatimuksena on 17 op:n kieliopinnot. Katso kieliopinnot opinto­oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot. Opiskelija voi suorittaa myös enemmän kieliopintoja esimerkiksi valinnaisista kieliopinnoista tai kielen käytön ja kulttuurin opinnoista.
Akateemiset tekstitaidot (2–3 op) suoritetaan PSIR1207 Kandidaatintutkielman ja seminaarin yhteydessä järjestettävässä TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -opintojaksossa.

Metodiopinnot (17 op)
Tutkijantaidot I

TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen 2 op
TUTA0102 Tieteenfilosofia ja argumentaatio 3 op
Tutkijantaidot II

TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet 5 op
TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 5 op
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op
Katso opintojaksojen lisätiedot opinto-oppaan kohdasta Tutkijantaidot.

PSIR000 Politiikkatieteiden opinnot (70 op)
SOPT1100 Politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot (25 op)
SOPT1101 Johdatus sosiologiaan 5 op
SOPT1102 Johdatus politiikkatieteisiin 5 op
SOPT1103 Praktikum 5 op
SOPT1104 Toiminta, käytäntö ja rakenne 5 op
SOPT1105 Valta, politiikka ja poliittisuus 5 op


PSIR1200 Politiikkatieteiden aineopinnot (35 op + 10 op)
PSIR1201 Politiikan teoria 5 op
PSIR1202 Poliittinen toiminta ja toimijuus 5 op
Lisäksi valitaan kaksi seuraavista:
PSIR1203 Poliittinen ajattelu ja nykykeskustelu 10 op
PSIR1203A Poliittinen ajattelu
PSIR1203B Ajankohtainen poliittinen keskustelu
PSIR1204 Pohjoisen politiikka 10 op
PSIR1205 Environmental Politics 10 op
PSIR1206 Uskonto ja politiikka 10 op
PSIR1207 Politiikkatieteiden kandidaatintutkielma ja seminaari (vain pääaineopiskelijoille)
PSIR1208 Erikoistumisala 5 op


Sivuaineopinnot (75 op)

Sivuaineopintoina on suoritettava vähintään kaksi opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuksia ovat oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Oppiainekokonaisuuksien järjestämien yhteisten perusopintojen päälle suoritettavat, muut kuin oman pääaineen aineopinnot voivat myös muodostaa sivuaineopintokokonaisuuden.

Sivuaineita voi suorittaa Lapin yliopiston lisäksi myös muissa yliopistoissa tai ulkomailla tiedekunnan hyväksymällä tavalla. Opiskelu ulkomailla on luonteva osa suomalaista yliopistotutkintoa. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoja. Opiskelijavaihdon suositeltu kesto on 3–9 kk. Opiskelijavaihdossa suoritetut, vähintään 25 op laajuiset opinnot voidaan lukea sivuainekokonaisuudeksi (ks. osa 2, kohta 3.4). Myös laadullisten tutkimustraditioiden täydentäviä kursseja tai määrällisten tutkimustapojen ja tilastollisen analyysin kursseja voi sisällyttää sivuaineopintoihin.

Opintoihin voi sisällyttää vapaaehtoisen työharjoittelun 5 tai 10 op (ks. opinto-oppaan kohdasta TSIV0015 Vapaaehtoinen harjoittelu). Työharjoittelu voidaan vaihtoehtoisesti sisällyttää osaksi syventäviä opintoja (IRMA/PSMA1302 Syventävä temaattinen perehtyminen). Maksimissaan työharjoittelusta voi saada 10 opintopistettä. Harjoittelun vastuuhenkilö politiikkatieteissä on (nuorempi) tutkija.


Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintorakenne (120 op)

Politiikkatieteet, erityisesti kansainväliset suhteet pääaineena
Politiikkatieteitä, erityisesti kansainvälisiä suhteita pääaineenaan opiskelevien maisterintutkinto muodostuu 120 opintopisteen laajuisista pääaineopinnoista.
Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee kansainvälisten suhteiden teoreettiset, käsitteelliset ja menetelmälliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy jäsentämään kansainvälisen järjestelmän ja yhteisön rakennetta ja toimintaa ja analysoimaan globaaleja prosesseja kansainvälisten suhteiden teorioiden avulla. Opiskelija on perehtynyt perusteellisesti valitsemaansa kansainvälisten suhteiden erityisalaan. Opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimusprosessin eri vaiheet ja osa-alueet ja hän osaa myös arvioida kriittisesti omaa tutkimusprosessiaan. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäistä tieteelliseen argumentointiin perustuvaa ja uutta tietoa tuottavaa tutkimusta. Opiskelija kykenee ottamaan osaa kansainvälisten suhteiden nykykeskusteluun ja hänellä on valmiudet teoreettisen tiedon soveltamiseen tieteellisissä, ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa käytännöissä. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia erilaisissa yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä.


IRMA1300 Kansainvälisten suhteiden syventävät opinnot (120 op)
IRMA1305 Kansainvälisten suhteiden tutkielmaseminaari ja tutkielman ohjaus 15 op
IRMA1311 Kansainvälisten suhteiden syventävät tieteenalaopinnot 20 op
IRMA1312 Syventävä temaattinen perehtyminen 25 op
IRMA1312A Kansainvälisten suhteiden praktikum
IRMA1312B Kirjallisuuskuulustelu
IRMA1303 Essee tutkimuskirjallisuudesta 10 op
IRMA1306 Pro gradu -tutkielma 40 op
Tutkijantaidot III

TUTA0301 Laadullinen analyysi 5 op
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 5 op


Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintorakenne (120 op)

Politiikkatieteet, erityisesti valtio-oppi pääaineena
Politiikkatieteitä, erityisesti valtio-oppia pääaineenaan opiskelevien maisterintutkinto muodostuu 120 opintopisteen laajuisista pääaineopinnoista.
Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee valtio-opin tieteenalan teoreettiset, käsitteelliset ja menetelmälliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy jäsentämään poliittisten instituutioiden ja ideologioiden ja poliittisen ajattelun ja toiminnan vaihtelevia muotoja sekä analysoimaan valtaa ja vallankäyttöä valtio-opillisten teorioiden avulla. Opiskelija on perehtynyt perusteellisesti valitsemaansa valtio-opin erityisalaan. Opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimusprosessin eri vaiheet ja osa-alueet ja hän osaa myös arvioida kriittisesti omaa tutkimusprosessiaan. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäistä tieteelliseen argumentointiin perustuvaa ja uutta tietoa tuottavaa tutkimusta. Opiskelija kykenee ottamaan osaa valtio-opin nykykeskusteluun ja hänellä on valmiudet teoreettisen tiedon soveltamiseen tieteellisissä, ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa käytännöissä. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia erilaisissa yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä.

PSMA1300 Valtio-opin syventävät opinnot (120 op)
PSMA1305 Valtio-opin tutkielmaseminaari ja tutkielman ohjaus 15 op
PSMA1311 Valtio-opin syventävät tieteenalaopinnot 20 op
PSMA1311A Ajankohtainen poliittinen tutkimus
PSMA1311B Politiikka muutoksessa
PSMA1312 Syventävä temaattinen perehtyminen 25 op
PSMA1312A Valtio-opin praktikum
PSMA1312B Kirjallisuuskuulustelu
PSMA1303 Essee tutkimuskirjallisuudesta 10 op
PSMA1306 Pro gradu -tutkielma 40 op
Tutkijantaidot III

TUTA0301 Laadullinen analyysi 5 op
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 5 op


Politiikkatieteiden opinnot
SOPT1100 Politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot (25 op)

Politiikkatieteiden ja sosiologian yhteiset perusopinnot tarjoavat monipuolista tietoa ja ymmärrystä sosiaalisen, kulttuurisen ja poliittisen luonteesta samalla kun kehittävät kykyä tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä. Politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa tieteenalojen keskeiset käsitteet, teoriat, metodit ja tutkimuskäytännöt. Opiskelija osaa asettaa kysymyksiä, keskustella ja kirjoittaa tieteellisen argumentoinnin keinoja käyttäen.


Sosiologia

Sosiologia etsii tieteellisiä selityksiä sille, millä tavoin yhteiskunnalliset rakenteet ja kulttuuri sekä ihmisten väliset suhteet muodostuvat. Sosiologia paneutuu yhteiskuntaa ja inhimillistä maailmaa yleensä koskeviin teorioihin voidakseen analysoida tämän päivän ilmiöitä. Sosiologiaa ei tunnista ensi sijassa tutkimuskohteistaan vaan lähestymistavastaan. Sosiologia etsii järjestystä tai logiikkaa siitä rajattoman rikkaasta inhimillisestä toiminnasta, jonka me päivittäin kohtaamme. Toiminnan logiikan ymmärtäminen edellyttää sosiaalisia ilmiöitä koskevien teorioiden yhdistämistä tutkimuksellisiin lähestymistapoihin. Sosiologisen tutkimuksen menetelmiä ovat esimerkiksi haastattelut, etnografia, diskurssien analysointi, semiotiikka, retoriikka ja tilastollinen tutkimus.

Sosiologian tutkimusalue ulottuu taloudellisista ja poliittisista järjestelmistä aina ihmisten vuorovaikutukseen saakka. Sosiologian erikoisalat kattavat mitä moninaisimpia tutkimusongelmia. Muun muassa työ, yhteiskuntarakenne, sukupuoli, kasvatus, tiede, taide ja talous ovat sosiologisen tutkimuksen kohteita. Lapin yliopiston sosiologit tutkivat mm. pohjoisten yhteiskuntien muutosta, ihmisen ja luonnon suhdetta, muuttuvaa työtä, hyvinvointia, etnisyyttä ja kulttuuria, kuten saamelaisuutta.

Sosiologia tuo usein esiin myös yhteiskunnan epäkohtia ja vallitsevista käsityksistä poikkeavia tulkintoja sosiaalisille ilmiöille. Sosiologia pyrkii lisäämään ymmärrystä yksilön paikasta kansalaisena yhteiskunnassa. Sosiologian teoriat ja tutkimustulokset ovat siis luonteeltaan yhteiskuntakriittisiä.

Sosiologi pyrkii ymmärtämään erilaisten toimintojen ja elämäntapojen merkitystä riippumatta siitä hyväksyykö hän itse tuon toiminnan vai ei. Monet sosiologian tutkimat ongelmat ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden tarkastelu vaatii tutkijoiden välistä yhteistyötä ja tieteidenvälistä lähestymistapaa.

Sosiologia antaa laaja-alaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia hyvin erilaisissa ammateissa ja monissa eri asiantuntijatehtävissä. Omaa erityisosaamista voi suunnata sivuaineiden ja erikoistumisalojen valinnoilla sekä kansainvälisillä opinnoilla. Sosiologeja toimii runsaasti mm. tutkimuksen, opetuksen, tiedotuksen, järjestöjen sekä hallinnon tehtävissä.

Sosiologiaa voi opiskella joko pääaineena tai sivuaineena. Pääaineopiskelijat suorittavat kandidaatin tutkinnon (180 op) ja sen jälkeen maisterintutkinnon (120 op). Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa joko 25 opintopisteen perusopinnot (yhteiset politiikkatieteiden kanssa) tai 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot.

Opiskelu ulkomailla on luonteva osa suomalaista yliopistotutkintoa. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja pääaine-, sivuaine- tai kieli­opintoja. Opiskelijavaihdon suositeltu kesto on 3–9 kk.

 

YLEISET OHJEET

Opintojen tueksi kannattaa käydä lukemassa sosiologian verkkosivuilla olevia ohjeita kirjallisten harjoitustöiden, esseiden ja opinnäytetöiden laatimiseen. Tutkimuseettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön ohjeet löytyvät mm. yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta (www.fsd.uta.fi).

Esseet ja muut kirjalliset työt palautetaan vastuuhenkilöille paperiversioina, jollei kurssin vastuuhenkilö muuta ilmoita. Kirjapaketteja suoritettaessa on hyvä huomata, että kirjoja ei voi tenttiä yksitellen. Kirjapaketit tentitään tiedekunnan yleisissä tenteissä ja tenttiakvaariossa. Ajankohtainen tieto kunkin kirjapaketin tenttimiskäytännöstä ja suoritustavasta löytyy WebOodista. Korvaavan suorituksen opintojaksoon hyväksyy opintojakson vastuuhenkilö.

 

Sosiologian tutkintorakenteet

 

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTORAKENNE (180 op)

Sosiologia pääaineena

Sosiologiaa pääaineenaan opiskelevien kandidaatintutkinto muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (17 op), metodiopinnoista (17 op), pääaineen opinnoista (70 op) ja sivuaineopinnoista (75 op).

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tietää sosiologian teoreettiset lähtökohdat ja hän osaa tarkastella yhteiskunnallisia ilmiöitä ja käytäntöjä sosiologisen tutkimus- ja käsiteperinteen avulla. Opiskelija kykenee arvioimaan yhteiskuntatieteellisiä tutkimuksia ja sitä, millaista tietoa sosiologian lähestymistapojen avulla on mahdollista saada. Opiskelija hallitsee tutkimuksen tekemisen periaatteet, tieteellisen tiedonhaun ja tieteellisen argumentoinnin keinot. Opiskelija osaa työskennellä sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden kanssa.

 

HOPS0001

Orientoivat opinnot ja HOPS

Personal Study Plan

Kurssin laajuus

1 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- toimia osana yliopistoyhteisöä

- hyödyntää yliopiston tiloja ja palveluja

- käyttää WebOodia

- tunnistaa omaa osaamistaan

- suunnitella oppimistaan ja akateemisia opintojaan.

Sisältö

Korkeakoululaitos ja Lapin yliopisto, koulutusalan/oppiaineiden esittely, opintojen suunnittelu ja opiskelutekniikka, henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja osaamisen karttuminen, opiskelijan asema, oikeudet ja velvollisuudet sekä opiskelijajärjestöt, fyysinen ja sosiaalinen opintoympäristö, kirjasto ja informaatiopalvelut.

Opetus- ja työmuodot

Yliopiston avajaiset (2 t), yliopiston järjestämät luennot kaikille opintonsa aloittaville (5 t), tiedekuntaan ja omaan alaan orientointi (3 t), opiskelijatuutoreiden pienryhmäohjaus (10 t), opettajatuutoreiden ryhmä- ja yksilöohjaus ja HOPS:n laadinta (8 t).

Vaadittavat suoritukset

Osallistuminen tuutoriohjaukseen, HOPS:n laadinta ja hyväksytty HOPS kandidaatin tutkintoon.

Ajankohta

1. opintovuoden syksy ja kevät, opintopiste myönnetään HOPS:n palauttamisen, henkilökohtaisen keskustelun ja suunnitelman hyväksymisen jälkeen ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Vastuuhenkilö

Opintopäällikkö, HOPS:n osalta opettajatuutori

Opetuskieli 

Suomi

Pakollisuus

Pakollinen

 

ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot (3 op)

Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssia suositellaan erittäin vahvasti niille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet yliopistossa.

Opintojakso jakaantuu kolmeen moduuliin. Leiritulimoduuli tutustuttaa opiskelijan akateemisen opiskelun tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Tiedonhaku­moduulissa perehdytään tiedonhaun perusteisiin ja opetellaan käyttämään kirjaston tietokantoja sekä elektronisia tiedonlähteitä. Oppimismoduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omaan opiskeluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä toimintatapoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Itsenäistä opiskelua tuetaan koko kurssin ajan verkkotuutoroinnilla. Lisätietoja WebOodista.

 

ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot (2 op)

Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssilla pohditaan omien työelämätaitojen karttumista opintojen alusta aina valmistumiseen saakka. Kurssi auttaa hahmottamaan omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan ja suunnittelemaan urapolkuaan. Kurssilla perehdytään myös työnhakuun. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Kurssia suositellaan kaikille opiskelijoille, erityisesti ensimmäistä tutkintoaan suorittaville. Kurssille kannattaa osallistua jo opintojen alkuvaiheessa. Lisätietoja WebOodista.

 

KIELIOPINNOT (17 op)

Katso opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot.

 

METODIOPINNOT (17 op)

Tutkijantaidot I

TUTA0101      Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen                       2 op

TUTA0102      Tieteenfilosofia ja argumentaatio                                           3 op

Tutkijantaidot II

TUTA0201      Laadullisen tutkimuksen perusteet                                        5 op

TUTA0202     Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet                                   5 op

 

YMEN1804     Tieteellinen tiedonhankinta                                                2 op

Katso opintojaksojen lisätiedot opinto-oppaan kohdasta Tutkimjantaidot.

 

SSOG0000 SOSIOLOGIAN OPINNOT (70 op)

 

SOPT1100 POLITIIKKATIETEIDEN JA SOSIOLOGIAN PERUSOPINNOT (25 op)

SOPT1101       Johdatus sosiologiaan                                                        5 op

SOPT1102       Johdatus politiikkatieteisiin                                                 5 op

SOPT1103       Praktikum                                                                    5 op

SOPT1104      Toiminta, käytäntö ja rakenne                                             5 op

SOPT1105      Valta, politiikka ja poliittisuus                                             5 op

 

SSOG0200 SOSIOLOGIAN AINEOPINNOT (35 op + 10 op)

SSOG1211       Sosiologinen mielikuvitus                                                   8 op

SSOG1204      Sosiologian keskeiset käsitteet                                              6 op

SSOG1212       Valta, hallinta ja talous                                                     5 op

SSOG1213       Sosiologinen tutkimus I                                                    10 op

SSOG12135        Työ, sukupuoli ja luokka

SSOG12132        Kansalaisuus ja poliittisuus

SSOG12133        Tila, aika ja paikka

SSOG12134        Aineelliset yhteisöt ja ympäristösosiologia

SSOG1214       Sosiologian klassikot                                                         6 op

SSOG1208      Sosiologian kandidaatintutkielma ja seminaari                               

                 (vain pääaineopiskelijoille)                                                 10 op

 

SIVUAINEOPINNOT (75 op)

Sivuaineopintoina on suoritettava vähintään kaksi opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuksia ovat oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Oppiainekokonaisuuksien järjestämien yhteisten perusopintojen päälle suoritettavat, muut kuin oman pääaineen aineopinnot voivat myös muodostaa sivuaineopintokokonaisuuden. Mahdollisia sivuaineita ovat kaikki Lapin yliopistossa suoritettavat opintokokonaisuudet sekä muissa yliopistoissa ja ulkomailla suoritettavat opinnot tiedekunnan hyväksymällä tavalla. Opiskelijavaihdossa suoritetut, vähintään 25 op laajuiset opinnot voidaan lukea sivuainekokonaisuudeksi (ks. osa 2, kohta 3.4).

 

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTORAKENNE (120 op)

Sosiologia pääaineena

Sosiologiaa pääaineenaan opiskelevien maisterintutkinto muodostuu 120 opintopisteen laajuisista pääaineopinnoista. Sosiologian maisteriopintoihin sisältyy perehtyminen sosiologiseen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin, työharjoittelu sekä oman sosiologisen tutkielman kirjoittaminen. Maisterinopinnot aloittavilla tulee olla kandidaattivaiheen metodiopinnot (17 op) suoritettuina.

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee sosiologian teoreettiset, käsitteelliset ja menetelmälliset lähtökohdat. Hän pystyy jäsentämään yhteiskunnallisia muutoksia, yhteiskunnallisten toimijoiden välisiä suhteita ja kulttuurisia merkityksiä sekä yhteiskunnallisten prosessien välisiä yhteyksiä sosiologian teorioiden avulla. Opiskelija on perehtynyt valitsemaansa sosiologian erityisalaan. Opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimusprosessin eri vaiheet ja osa-alueet ja osaa myös arvioida kriittisesti omaa tutkimusprosessiaan. Maisteriopintojen jälkeen opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti tieteellistä tietoa sekä soveltaa sitä tieteellisissä, ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa käytännöissä. Sosiologian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia erilaisissa yhteiskunnallisissa tehtävissä sekä erityisosaamista valitsemaltaan sosiologian erityisalalta.  

 

SSOG1300 SOSIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (120 op)

SSOG1324      Sosiologian nykykeskustelut                                                15 op

SSOG1310       Orientoituminen työelämään                                              10 op

SSOG1313       Sosiologian teoria                                                            6 op

SSOG1314       Sosiologinen tutkimus II                                                    9 op

SSOG13145        Työ, sukupuoli ja luokka

SSOG13142        Kansalaisuus ja poliittisuus

SSOG13143        Tila, aika ja paikka

SSOG13144        Aineelliset yhteisöt ja ympäristösosiologia

SSOG1322      Sosiologian tutkielmaseminaari                                            10 op

SSOG1323      Sosiologian syventävä jakso                                                20 op

SSOG1321       Pro gradu -tutkielma                                                      40 op

Tutkijantaidot III 

TUTA0301      Laadullinen analyysi                                                         5 op

TUTA0302     Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus                                      5 op

 

SOSIOLOGIAN OPINNOT

SOPT1100 Politiikkatieteiden ja sosiologian

perusopinnot (25 op)

Politiikkatieteiden ja sosiologian yhteiset perusopinnot tarjoavat monipuolista tietoa ja ymmärrystä sosiaalisen, kulttuurisen ja poliittisen luonteesta samalla kun kehittävät kykyä tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä. Politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa tieteenalojen keskeiset käsitteet, teoriat, metodit ja tutkimuskäytännöt. Opiskelija osaa asettaa kysymyksiä, keskustella ja kirjoittaa tieteellisen argumentoinnin keinoja käyttäen.